Ympäristö – yhteistyötä yli kuntarajojen

Unikot

Vaikka Uusimaa kehittyy voimakkaasti ja sen väestötiheys on maan korkein, on alueen ympäristön tila verrattain hyvä. Lähellä kasvavia taajamia elinympäristön laatu on kuitenkin vaarassa.

Uusia ratkaisuja tarvitaan sekä maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, mutta myös Uudenmaan erityisiin ympäristökysymyksiin, kuten meluun.

Tavoitteet Uusimaa-ohjelmassa

Ympäristöön liittyvät strategiset tavoitteet ja lähiaikojen toimenpiteet on kirjattu Uusimaa-ohjelmaan. Näitä toteutamme yhteistyössä, omin ja muualta rahoitetuin hankkein, sekä valvomalla alueen etua valtion ja EU:n suuntaan.

> Uusimaa-ohjelma

Maakuntakaava ratkoo alueiden käyttöä yli kuntarajojen

Maakuntakaava ohjaa suunnittelua useissa ympäristön tilaan liittyvissä alueidenkäytön kysymyksissä. Kaavan ratkaisuilla mahdollistamme terveellisen ja turvallisen elinympäristön suunnittelun tarkemmassa kaavoituksessa.

Maakuntakaavassa osoitetaan esimerkiksi yhdyskuntahuollon alueiden sijainnit sekä tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyksen kannalta keskeisten alueiden muodostamaa kokonaisuutta, viherrakennetta.
> Aluesuunnittelu

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa käsittelimme mm. kiviaineshuollon sijoittumista ja uutena avauksena laajoja yhtenäisiä metsäalueita Uudellamaalla. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisestä olivat Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan keskeisiä lähtökohtia.

Valmisteilla neljäs vaihemaakuntakaava

Parhaillaan on käynnissä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Siinä tarkastelemme viherrakennetta yhdenmukaisesti ja maakunnan laajuisesti. Tavoitteenamme on muun muassa parantaa ekosysteemipalveluiden tarjontaa, turvata luonnon monimuotoisuus ja viheralueverkosto sekä edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Kaavatyössä testataan uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä maakunnan viherrakenteen arvioimiseen. Kaavan selvitykset -sivustolla voi tutustua tarkemmin kaikkiin kaavatyössä tehtyihin erillisselvityksiin sekä muihin Uudenmaan viherrakenteeseen liittyviin tietoaineistoihin.

4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään myös Uudenmaan maakunnalliset tuulivoima-alueet. Kaavan kautta pyrimme edistämään ja ohjaamaan tuulivoimarakentamista Uudellamaalla. Tavoitteena on osoittaa tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät maa- ja merialueet sekä mahdollista paikallisen tuulivoiman suunnittelu.

Kaavatyön selvityksiä varten koottuja ympäristöaiheisia paikkatietoaineistoja löytyy Lataamosta.

Meri- ja rannikkoalueita koskevia karttoja löytyy Uudenmaan meri- ja rannikkoalueselvityksestä.

Ympäristöön liittyviä hankkeita

Uudenmaan liitto on rahoittajana ja tekijänä useissa ympäristöön liittyvissä hankkeissa, joista tässä joitakin esimerkkejä:

Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin -hankkeessa testattiin uusien menetelmien soveltuvuutta maakuntatason aluesuunnitteluun. Päämääränä oli hahmotella Uudenmaan viherrakenteen tavoitetila 4. vaihemaakuntakaavaa varten. Hanke toteutettiin yhteistyössä SYKEn, Helsingin yliopiston, alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.
> Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin -loppuraportti

Etelä-Suomen VEDET -hanke pureutuu vesien käyttöön, suojeluun ja hoitoon niin pohjavesien, hulevesien kuin haja-asutuksen jätevesienkin näkökulmasta.

ViherKARA on kaupunkirakennetta koskevan tutkimusverkoston (KARA) osana toimiva verkosto, jonka tavoitteena on edistää suunnittelijoiden ja tutkijoiden välistä keskustelua ja tietojen vaihtoa kaupunkiseutujen vihreästä infrastruktuurista ja rakentamattomista alueista.

NOSTRA (2012–2014) eli Network of Straits
-hankkeen tavoitteena oli jakaa merten salmia kehystävien alueiden hyviä käytäntöjä biodiversiteetin ja luonnon perintökohteiden säilyttämiseksi. Suomenlahdelta mukana ovat Uusimaa Suomesta ja Harju Virosta.

LAKU (2011) -hankkeessa kehitettiin kriteerit Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaille luonnonympäristöille. Tutustu loppuraporttiin:
> Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle

Yhteinen ympäristömme

Uudenmaan yhteisesti sovittuna maakunnallisena tavoitteena on hiilineutraali Uusimaa vuoteen 2050 mennessä. Tiekartta-raportti esittelee toimenpiteitä, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Teemme ilmastoyhteistyötä HSY:n, Uudenmaan ELY-keskuksen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Länsi-Uudenmaan HINKU-kuntien kanssa.

Ilmastonmuutoksen hillinnän tarpeisiin on laskettu kuntien kasvihuonekaasupäästöjä. Tutustu vuonna 2014 julkaistuun selvitykseen:

> Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990–2012 (pdf, 2.4 MB)

Ympäristövastuullisuuden vahvistamiseksi Uudellamaalla toimii Välke-yhteistyöryhmä. Uudenmaan liitto on mukana ryhmässä.

> Osaamispankki

Tulvariskien hallinnan ryhmät tekevät maa- ja metsätalousministeriölle suunnitelmat Helsinki–Espoo alueen ja Loviisan alueen tulvariskien hallinnasta. Uudenmaan liitto toimii ryhmien puheenjohtajana.

> Tulvaryhmät

Uudenmaan ELY-keskus on tärkeä yhteistyökumppani ja alueellisen ympäristötiedon kokoaja.

> Uudenmaan ELY-keskus

Kuntien ympäristöasiantuntijat kokoontuvat Uudenmaan liiton johdolla keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä muutaman kerran vuodessa. Kunnilla on paljon paikallista tietoa ja ympäristöviranomaisen asema monissa ympäristöasioissa.

> Uudenmaan kunnat

Uudenmaan liitto on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tukijäsen. Virkistysalueyhdistys hankkii ja ylläpitää ulkoiluun ja virkistykseen sopivia luonnonkauniita alueita, jotka ovat vapaasti kaikkien retkeilijöiden käytössä. Yhdistyksen toimipaikka on toimistomme yhteydessä.

> Uudenmaan virkistysalueyhdistys