Östersundomin alueen kaava on ehdotusvaiheessa

Östersundom

Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan sisältyvä Östersundomin alueen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä sekä lausunnoilla tammi-helmikuussa 2015.

Ehdotuksesta pyydettiin luonnonsuojelulain edellyttämät Natura-lausunnot Metsähallitukselta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Molemmissa lausunnoissa todetaan, että kaavaratkaisut aiheuttavat merkittävää haittaa linnustolle, ja edellyttävät muutoksia Salmenkallion alueelle sekä Kapellvikenin ja Karlvikin alueille.

Östersundomin alueen maakuntakaavan aikataulu tulee lisäselvitysten vuoksi viivästymään aiemmin suunnitellusta. Alun perin kaavaehdotus oli tarkoitus tuoda käsiteltäväksi maakuntavaltuuston kesäkuun kokoukseen.

Östersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeimmistä uusista kasvualueista. Alue ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan asti.

Östersundomin maakuntakaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen aihepiirit kuten taajama- ja viherrakenne, liikenneverkko, yhdyskuntateknisen huollon merkinnät sekä kulttuuriympäristöt.

Tutustu kaavaehdotukseen

Ehdotusvaiheen aineisto koostuu:

Kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset ovat vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja sen liitekarttoja ei vahvisteta.

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta

Maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on yleiskaava-aluetta laajempi.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava toimii ohjeena kuntien yleiskaavoille, ja se tulee vahvistaa ensin. Molempia kaavatasoja voidaan laatia rinnan samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta ohjausvaikutuksen varmistamiseksi kaavojen laadinta- ja käsittelyaikataulujen tulee olla keskenään kytköksissä.