Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 12.03.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 18

25.02.2019

Maakuntavaltuusto

§ 8

12.03.2019

 

Uusimaa2019 -hankkeen hallinnoinnin tarkastus tiedoksi

 

513/00.03.00.01/2018

 

MHS 25.02.2019 § 18

 

Tiivistelmä

Uusimaa2019 -hankkeen toiminta on volyymiltään huomattavan laajaa verrattuna liiton varsinaiseen perustoimintaan. Siihen sisältyvien riskien hallitsemiseksi liitto on erillistoimeksiantona tilannut tilintarkastusyhteisöltään hankkeen hallinnoinnin tarkastuksen. Tarkastusraportin mukaan hankkeen hallinnointi on ollut lähtökohtaisesti asianmukaista. Raportissa olevat suositukset on otettu huomioon muun muassa hankkeen kuluvan vuoden budjetoinnissa sekä maakuntajohtajan toimintavaltuuksien määrittelyssä.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uusimaa2019 -hanke on perustettu hallituksen maakunta- ja sote- uudistuksen Uudenmaan esivalmistelua varten. Sen toiminta on pääosin rahoitettu tietyille ajanjaksoille myönnetyllä valtionavustuksella. Hankkeen toteuttaminen on muodostanut erittäin merkittäväksi osaksi Uudenmaan liiton toimintaa. Sen volyymi on moninkertainen suhteessa liiton varsinaiseen toimintaan. Lisäksi hallituksen uudistuksen viivästymisestä johtuen vastuu on edelleen säilynyt Uudenmaan liitolla. Näin laajaan toimintaan voi sisältyä merkittäviä riskejä. Sen hallitsemiseksi Uudenmaan liitto on tilannut tilintarkastajaltaan, PwC Julkistarkastus Oy:ltä, Uusimaa2019 -hankkeen hallinnoinnin tarkastuksen erillistoimeksiantona.

 

PwC:n suorittama hanketarkastus kohdistui seuraaviin seikkoihin:

 • riskienhallinta ja sisäinen valvonta

 • toimivaltuudet

 • valtionavustuspäätökset

 • sopimukset

 • päätöksenteko

 • taloushallinto

 • ostot ja palkat

 

Tarkastyö käsitti 15 työpäivää ja siihen osallistui PwC:n eri osaamisalojen asiantuntijoita. Tarkastusraportti valmistui 10.12.2018 ja se käsiteltiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 15.2.2019.

 

PwC:n raporttiin sisältyy seuraavia keskeisiä huomioita:

 • Raportti painottaa jatkuvan tiedonvaihdon merkitystä Uusimaa2019- hankkeen ja liiton perustoiminnan välillä

 • Valtion antamissa valtionavustuspäätöksissä avustuksen käytön ehdot ja kohteet on kuvattu varsin suppeasti

 • Valtionavustuspäätökset edellyttävät pääsääntöisesti liiton omarahoitusosuutta, jonka määrä vaihtelee päätöksittäin. Päätöksissä ei kuitenkaan ole kuvattu, miten omarahoitusosuudet voivat muodostua. Liitto on valtiolle jättämissään maksatushakemuksissa ilmoittanut omarahoitusosuuksia eri tavoin mm. hankehenkilöstön käytetyn työajan tai palkkakustannusten muodossa. Liitto ei ole varannut suoraa rahoitusta käytettäväksi omarahoitusosuuksien kattamiseen.

 • Sopimusten osalta PwC katsoo, että ne on tehty asianmukaisesti. Sopimuksissa on kattavasti otettu huomioon tilanne, jossa valtionavustusta kanavoidaan edelleen kolmannelle taholle (lähinnä HUS:lle ICT-valmistelua varten).

 • Hankintojen osalta on suositeltavaa tarkentaa hankintakäytäntöjä kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavissa hankinnoissa.

 • Päätöksenteon osalta PwC suosittelee harkitsemaan maakuntajohtajan päätösvaltuuden korottamista Uusimaa2019 -hanketta koskevien hankintapäätösten osalta.

 • PwC suositteli Uusimaa2019 -hankkeen budjetin budjetointia erillisenä tulosryhmänä.

 

Raportissa olevat suositukset on otettu huomioon muun muassa seuraavasti:

 • Maakuntahallitus päätti 21.1.2019 § 9 korottaa maakuntajohtajan hankintavaltuuden 220 000 euroon Uusimaa2019 -hankkeessa tehtävien hankintojen ja sopimusten osalta. Liiton perustoiminnan osalta valtuus on edelleen 75 000 euroa.

 • Uusimaa2019 -hankkeen budjetti on esitetty erillisenä tulosryhmänä osana liiton budjettia.

 

Asian taustat

Kesäkuussa 2018 pääministeri ilmoitti aikataulumuutoksesta, jonka mukaan vastuu maakunnille siirtyy vuoden 2021 alusta. Ilmoituksen johdosta Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistyminen viivästyi ja Uudenmaan liitolle edelleen jäi toistaiseksi määrättömäksi ajaksi vastuu uudistuksen esivalmistelusta.

 

Hallituksen aiemman aikataulun mukaan maakunnat juridisina toimijoina olisi perustettu heinäkuussa 2018. Tällöin maakunta olisi saanut Y-tunnuksen ja se olisi voinut toimia itsenäisenä juridisena henkilönä ja tehdä nimissään sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kahden kuukauden siirtymäaikana vastuu valmistelusta olisi siirtynyt Uudenmaan liitolta kokonaan Uudenmaan maakunnalle.

 

Maakuntajohtajan

varahenkilön ehdotus:

 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

esittää maakuntavaltuustolle asian merkitsemistä tiedoksi.

 

Vastuujohtaja:

Paula Autioniemi 040 737 8050

 

Valmistelija:

Tero Suursalmi 050 569 3391

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin

esittää maakuntavaltuustolle asian merkitsemistä tiedoksi.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 

 

Maakuntavaltuusto 12.03.2019 § 8

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Uusimaa2019 -hankkeen hallinnoinnin tarkastuksen.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti merkitä tiedoksi Uusimaa2019 -hankkeen hallinnoinnin tarkastuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa