Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 11.06.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 30

18.03.2019

Maakuntavaltuusto

§ 19

11.06.2019

 

Uudenmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

 

701/02.01.01.01/2018

 

MHS 18.03.2019 § 30

 

Tiivistelmä

Vuoden 2018 tilinpäätös on 3 439 euroa ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin tasapainoisena. Toimintatuotot olivat 35 558 890 euroa ja toimintakulut 34 849 022 euroa. Varsinaisen toiminnan kohdalla toimintatuottojen toteutuma oli 100,3 % ja toimintakuluissa 96,3 %.

 

Projektien kokonaiskulut olivat yhteensä 26 955 056 euroa, josta Uusimaa 2019 -hankkeen osuus oli 25 170 238 euroa ja muiden liiton toteuttamien projektien 1 784 817 euroa. Uusimaa 2019 -hankkeen toiminta ja talous raportoidaan asiakirjan liitteenä.

 

Tase pysyi edelleen vahvana. Tilikauden tuloksesta esitetään siirrettäväksi aluekehitysrahastoon 400 000 euroa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Liiton toiminnassa ei ole havaittu puutteita toimintavuoden aikana.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

Valmistelu

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla sekä vastuualueiden ja tiimien yhteistyönä. Yhteistyötoimikunta käsitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 26.2.2018. Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Jatkotoimenpiteet

Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (PwC Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi, minkä jälkeen tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tämän jälkeen maakuntavaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan.

 

Asian taustat

Ohjaava lainsäädäntö

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113§, 115§) mm. seuraavaa:

 • Tilikausi on kalenterivuosi.

 • Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 • Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

 • Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

 • Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden

liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja

toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot

tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä

varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen

allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien

toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta sekä annettava tietoja

sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi

taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat

ainakin

 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä

 • tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden tuloksesta siirretään Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon 400 000,00 euroa

 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3 438,79 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

 • valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

Vastuujohtaja:

Paula Autioniemi 040 737 805

Valmistelija:

Markus Liikkanen 044 333 2700

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden tuloksesta siirretään Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon 400 000,00 euroa

 • esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3 438,79 euroa siirretään tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

 • valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)

 

Tarkastuslautakunta 15.4.2019 § 15

 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Uudenmaan liiton vuoden 2018 tilinpäätös on toimitettu tarkastuslautakunnalle esityslistan liitteenä. Liiton johto esitteli kokouksessa tilinpäätöksen sisältöä.

 

Tilintarkastaja on antanut tilikautta 2018 koskevan tilintarkastuskertomuksen 15.4.2019.

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta

 

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi

 • esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä

 • esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

Liite: Tilintarkastuskertomus 2018

 

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti:

 

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi

 • esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä

 • esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

Maakuntavaltuusto 11.06.2019 § 19

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen esittelee valtuutetuille tilinpäätöksen 2018.

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää

 • merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

 • hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen

 • siirtää tilikauden tuloksesta Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon 400 000,00 euroa

 • siirtää tilikauden ylijäämän 3 438,79 euroa tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä

 • myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti

 • merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

 • hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen

 • siirtää tilikauden tuloksesta Uudenmaan liiton aluekehitysrahastoon 400 000,00 euroa

 • siirtää tilikauden ylijäämän 3 438,79 euroa tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä

 • myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

 

Merkittiin pöytäkirjaan kokouksen puheenjohtajan vaihtuminen tämän pykälän käsittelyn päättyessä. Pj Mari Holopainen poistui kokouksesta ja I vpj Leena Luhtanen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa