Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  A1) UUSIMAA-KAAVA Kartta, Helsingin seudun vaihemaakuntakaava (oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  B1) UUSIMAA-KAAVA Merkinnät ja määräykset Helsingin seudun vaihemaakuntakaava (oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  C) UUSIMAA-KAAVA Kaavaselostus (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  D) UUSIMAA-KAAVA Selostuksen liitekartat (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  E) UUSIMAA-KAAVA Selostuksen liiteaineisto 1, Viheryhteystarpeiden kuvaukset (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  F) UUSIMAA-KAAVA Selostuksen liiteaineisto 2, Suojelualueiden kohdetiedot (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  G) UUSIMAA-KAAVA Selostuksen liiteaineisto 3, Kumottavat merkinnät (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  H) UUSIMAA-KAAVA Selostuksen liiteaineisto 3, Kumottavien merkintöjen yhdistelmäkartta (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  I) UUSIMAA-KAAVA Selostuksen liiteaineisto 4, Vaikutukset Natura 2000 -ohjelman alueisiin (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  10  J) UUSIMAA-KAAVA Liikenteen toteuttamisohjelma (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  11  K) Maakuntakaavojen yhdistelmä, kartta (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  12  L) Maakuntakaavojen yhdistelmä, merkinnät ja määräykset (ei-oikeusvaikutteinen), mhs 27.4.2020
  13  M) Luonnonsuojelulain 65 § mukaiset lausunnot Uusimaa-kaavan vaikutuksista Natura-alueiden luontoarvoihin, mhs 27.4.2020
  14  N) Käsittelyt 16.5.2016-9.9.2019 Uusimaa-kaava 2050, mhs 27.4.2020
  15  O1) Käsittelyt 9.12.2019-2.3.2020 Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, mhs 27.4.2020

Maakuntahallitus

§ 53

27.04.2020

 

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus Helsingin seudun vaihemaakuntakaava: kaavan hyväksyminen

 

59/06.01.03/2020

 

MHS 27.04.2020 § 53

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksissaan 24.2.2020 ja 2.3.2020 Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuudesta (Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavat) tehtyihin muistutuksiin laaditut vastineet. Vaihemaakuntakaavojen kaava-asiakirjoihin on tehty edellisten kokousten päätösten mukaiset tarkistukset. Asiakirjat on myös viimeistelty maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten. Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy kaavaehdotukset ja päättää esittää niiden hyväksymistä maakuntavaltuustolle.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Kaavaprosessin tilanne

 

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus eli Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen ehdotukset on nyt valmisteltu maakuntahallituksen hyväksyttäviksi. Lausuntojen, 2. viranomaisneuvottelun, nähtävillä olon ja muun vuorovaikutuksen perusteella on talven ja alkukevään aikana tehty tarpeelliset tarkistukset kaavoihin ja valmisteltu vastineet, jotka maakuntahallitus hyväksyi kokouksissaan 24.2.2020 ja 2.3.2020.

 

Kaava-asiakirjoihin on tehty edellisten kokousten päätösten mukaiset tarkistukset. Asiakirjat on myös viimeistelty maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten. Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja päättää esittää kaavan hyväksymistä maakuntavaltuustolle. Hallituksen hyväksymisen jälkeen kaava on tarkoitus viimeistellä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kesällä 2020.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaan maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin eli maakuntavaltuusto. Sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan, MRL 201§:n mukaan maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Maakuntakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset ovat oikeusvaikutteisia asiakirjoja. Kaavaselostuksessa perustellaan ja esitellään kaavan ratkaisuja ja yhdistelmäkartassa esitetään Uudenmaan maakuntakaavojen muodostama kokonaisuus kaavan voimaan tulon jälkeen, mutta nämä asiakirjat eivät ole oikeusvaikutteisia.

 

Kaavatyön yhteydessä on tehty asianmukaiset Natura 2000 -verkoston alueisiin kohdistuvat arvioinnit ja saatu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot, jotka ovat tämän esityslistan liitteinä.

 

Uusimaa-kaavan kokonaisuudessa annetaan koko aluetta koskeva suunnittelumääräys, joka koskee Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamista tuulivoima-alueita suunniteltaessa. Samaa asiaa koskeva suunnittelusuosituksen viimeinen virke "Tuulivoima-aluetta suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia." on päällekkäisyyden välttämiseksi tarpeen kumota Uudenmaan 4. vaihekaavasta.

 

 

Uusimaa-kaavan / Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotusta koskeva MRL 206 a ja b §:ien mukainen ilmoitus- ja neuvottelumenettely Viron kanssa

 

Uusimaa-kaavan kokonaisuuteen sisältyvässä Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa osoitettu liikennetunnelin ohjeellinen linjaus Suomesta Viroon on merkittävä Suomen ja Viron välinen strateginen liikenneväylä, jonka suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät valtioiden välistä tiivistä yhteistyötä. Maakuntakaavan laadintaprosessin rinnalla on tunneliin liittyen järjestetty valtioiden välillä MRL:ään ja SEA-direktiiviin perustuva ilmoitus- ja neuvottelumenettely Viron kanssa.

 

MRL 206 b§:n mukaan kaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtioiden välisten neuvottelujen tulokset. Osana MRL 206 a ja b §:ien mukaista, Suomen ja Viron valtioiden välistä ilmoitus- ja neuvottelumenettelyä Suomen ympäristöministeriö tiedotti 13.11.2018 Viron ympäristöministeriötä Uudenmaan maakuntakaavan laadintaprosessista, ja Viro ilmaisi toiveensa osallistua kaavan laadintaan 29.11.2018.

 

Ehdotusvaiheessa Suomen ympäristöministeriö lähetti 22.10.2019 Viron ympäristöministeriölle Uusimaa-kaavan kokonaisuuteen sisältyvän Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan selostuksineen ja liitteineen. Viron ympäristöministeriö asetti Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan aineiston julkisesti nähtäville 31.10.-28.11.2019. Viron valtionvarainministeriö, terveysvirasto ja ympäristövirasto antoivat lausuntonsa Viron ympäristöministeriölle, joka liitti ne Suomen ympäristöministeriölle 20.12.2019 antamaansa vastaukseen. Näiden sisältö ja niihin laadittu vastine esitetään maakuntahallitukselle tiedoksi.

 

Viron vastauksessa todetaan muun muassa, että Viro pitää tarpeellisena suunnitellun rautatietunnelin liittämistä Rail Baltican rautatiehen niin matkustajien kuin rahtiliikenteenkin osalta. Suomen ja Viron välisellä rautatietunneliprojektilla on todennäköisesti olennaisia rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia ja lisääntyvät liikennemäärät kuormittavat infrastruktuuria ja lentoasemaa. Muun muassa lisääntyvä melu ja ilmansaasteet vaikuttavat ympäristöön ja siten myös asukkaiden terveyteen. Kahden valtion kattava viranomaisyhteistyö on tarpeen toimintojen suunnitteluvaiheesta lähtien, ja ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia on edistettävä kehitystyön eri vaiheissa.

 

MRL 206 b § mukaan 'Kaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtioiden välisten neuvottelujen tulokset.' Viron ympäristöministeriön vastauksen pohjalta käytiin SEA-pöytäkirjassa tarkoitettu neuvotteluprosessi Suomen ja Viron välillä, joka on päättynyt Viron vastaukseen 3.3.2020. Sen mukaan maakuntakaavan laadinnan yhteydessä tehty Viroon kohdistuvien rajat ylittävien vaikutusten arviointi on riittävää, kun otetaan huomioon maakuntakaavan rooli yleispiirteisenä suunnitteluasiakirjana ja kaavassa käytetyn merkinnän yleispiirteisyyden taso. Näin ollen kansainvälisen kuulemisen perusteella ei ole tarpeen täydentää kaavan laadinnan yhteydessä tehtyä vaikutusten arviointia.

 

Uudenmaan liitto dokumentoi Viron ja Suomen välisen neuvotteluprosessin ja sen keskeiset sisällöt ja ottaa tulokset huomioon kaavassa. Kaavan hyväksymispäätöksen jälkeen Suomen ympäristöministeriö huolehtii MRL 206 c §n mukaisesta ilmoittamisesta Virolle.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaksi ja esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto:

 

 • hyväksyy kaavaehdotuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaksi

 • päättää, että tullessaan voimaan Helsingin seudun vaihemaakuntakaava kumoaa seuraavat voimassa olevat Uudenmaan maakuntakaavat siltä osin, kuin ne sijoittuvat Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan kaava-alueelle:

  • Uudenmaan maakuntakaava

  • Itä-Uudenmaan maakuntakaava

  • Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava

  • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava

  • Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava

  • Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, lukuunottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita sekä paikallista tuulivoimaa koskevaa suunnittelusuositusta, jonka viimeinen virke kumotaan.

 

Lisäksi maakuntahallitus päättää

 • antaa toimistolle oikeuden tehdä tarvittaessa teknis- ja oikaisuluonteisia tarkistuksia ja täydennyksiä maakuntavaltuustolle toimitettaviin kaava-asiakirjoihin

 • merkitä tiedoksi Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan osalta Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaa koskevan ilmoitus- ja neuvottelumenettelyn Viron kanssa sisältöineen ja tuloksineen.

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

Valmistelija:

Ilona Mansikka 040 524 9186

 

Käsittely:

Maakuntajohtaja muutti kokouksessa ehdotuksensa alkua seuraavasti:

 • Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaksi todeten kokouksissa 24.2.2020 ja 2.3.2020 käydyt äänestykset

Muutoin pohjaehdotus pysyi muuttumattomana.

 

Inka Hopsu Hannu Oskalan kannattamana esitti, että todetaan heidän pöytäkirjamerkintänään kaavan valmisteluvaiheessa 9.9.2019 tehdyt esitykset ja äänestykset:

 • Pienet alle 5 ha suojelualueet merkitään kaavaan. Tämä koskee myös soidensuojelun täydennysohjelman kohteita.

 • Yli 25 ha virkistysalueet merkitään aluevarauksina, jolloin niitä koskee rakentamisrajoite.

 • Viheryhteysmerkintöjä lisätään IV vaihemaakuntakaavan mukaisessa laajuudessa.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaavaehdotuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaksi todeten kokouksissa 24.2.2020 ja 2.3.2020 käydyt äänestykset ja esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto:

 

 • hyväksyy kaavaehdotuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaksi

 • päättää, että tullessaan voimaan Helsingin seudun vaihemaakuntakaava kumoaa seuraavat voimassa olevat Uudenmaan maakuntakaavat siltä osin, kuin ne sijoittuvat Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan kaava-alueelle:

  • Uudenmaan maakuntakaava

  • Itä-Uudenmaan maakuntakaava

  • Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava

  • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava

  • Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava

  • Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, lukuunottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita sekä paikallista tuulivoimaa koskevaa suunnittelusuositusta, jonka viimeinen virke kumotaan.

 

Lisäksi maakuntahallitus päätti yksimielisesti

 • antaa toimistolle oikeuden tehdä tarvittaessa teknis- ja oikaisuluonteisia tarkistuksia ja täydennyksiä maakuntavaltuustolle toimitettaviin kaava-asiakirjoihin

 • merkitä tiedoksi Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan osalta Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaa koskevan ilmoitus- ja neuvottelumenettelyn Viron kanssa sisältöineen ja tuloksineen.

 

Merkittiin Inka Hopsun ja Hannu Oskalan pöytäkirjamerkintä ehdotuksen valmisteluvaiheessa 9.9.2019 tehdyistä esityksistä ja äänestyksistä.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa