rss Meddelanden

Nylands landskapsstyrelses beslut 12.1 – Planförslaget för Östersundom framläggs

12.01.2015

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde i dag för ett extraordinarie möte. Vid mötet behandlades det ändrade förslaget till en landskapsplan för Östersundomområdet. Styrelsen beslutade även om publikationskanalerna för förbundets beslut om ERUF-finansiering. Därtill verkställde styrelsen landskapsfullmäktiges beslut från fullmäktiges möte 3.12.2014.


Ändrat förslag till landskapsplan för Östersundomområdet framlagt 20.1–20.2.

Planförslaget för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplan 2 för Nyland framläggs officiellt till påseende 20.1–20.2.2015. Landskapsstyrelsen godkände förslaget för området som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo. Till övriga delar har etapplandskapsplanen redan fastställts.

I förhållande till det tidigare förslaget som var framlagt 2012 har ändringar gjorts i synnerhet vad gäller området för regioncentrum samt områdesgränserna för tätorts- och rekreationsområden.

Nya beteckningar som tas med i planen är luo-områden, som anges för områden med värdefulla naturvärden, samt skärgårdszoner. Det ändrade planförslaget innefattar också nya objektsbeteckningar för teknisk försörjning, arbetsplatsområden och kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå.

Naturaområdena har beaktats

Enligt en bedömning som utförts av Nylands förbund har det ändrade planförslaget konsekvenser för naturtyperna och arterna som finns på de områden i Östersundom som ingår i nätverket Natura 2000. Enligt bedömningen försämrar planförslaget ändå inte avsevärt områdenas naturvärden.

Utlåtanden om bedömningen begärs ännu av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Forststyrelsen.

Vem som helst kan ge respons

Det ändrade planförslaget framläggs officiellt till påseende 20.1–20.2.2015 och då kan vem som helst framföra anmärkningar eller ändringsförslag innan planen godkänns. Förslaget sänds även för utlåtande från och med 13.1.

Efter att framläggandet är över och utlåtanden har tagits emot godkänner styrelsen det ändrade planförslaget, varefter förslaget överlämnas till landskapsfullmäktige för godkännande, sannolikt i juni 2015.

> Läs om ämnet i föredragningslistan (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Sakkunnig i miljöärenden, Lasse Rekola tfn 044 299 0678

Materialet som framläggs till påseende publiceras senast 20.1 på adressen: www.uudenmaanliitto.fi/ostersundom_sv.

En tillställning om planerna som framläggs till påseende ordnas tisdagen 27.1 kl. 17–19 på Nylands förbunds byrå, Estersporten 2 B, Helsingfors. Välkommen!

 

Nylands förbunds beslut om ERUF-finansiering till påseende på förbundets webbplats

Man har beslutat att publicera Nylands förbunds beslut om finansiering för projekt som hänför sig till ERUF i södra Finland. Besluten publiceras på sidan EAKR-rahoituspäätökset som finns under Päätöksenteko på Nylands förbunds webbplats (sidan finns inom kort också på svenska).

Besluten finns också till påseende vid Nylands förbunds registratur under kansliets öppethållningstider på vardagarna kl. 8.15–15.45. Byråns adress är Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Nylands förbund är samordnande myndighet för projektfinansieringen ur ERUF på södra Finlands område. Finansieringsbesluten fattas utifrån den beredning som Södra Karelens, Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands förbund gör. Sakägare eller en enskild kommun eller kommunmedlem i södra Finland kan besvära sig över besluten i de fall då finansieringsbeslutet berör det egna landskapet.

> Läs om ämnet i föredragningslistan (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

 

Landskapsfullmäktiges beslut verkställs

Styrelsen fattade beslut om att verkställa de beslut som fattats av landskapsfullmäktige vid fullmäktiges möte 3.12.2014.

> Läs om ämnet i föredragningslistan (på finska)

Inkommande möten:

Landskapsstyrelsens möten i början av året hålls 2.2, 16.3, 13.4, 11.5 och 15.6.2015.

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens sekreterare
Paula Autioniemi

tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna