YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA - PERUSTA UUDENMAAN KEHITTÄMISELLE

Verkosto

Yhteistyö ja edunvalvonta ovat avaintekijöitä, jotta työmme maakunnan kehittäjänä tuottaa tuloksia. Ne linkittyvät vahvasti toisiinsa niin tavoitteiden kuin keinovalikoimankin puolesta.

Yhteistyötä monella tasolla

  • Kunnallinen yhteistyö on meille kuntayhtymänä luonnollisesti tärkein taso. Omistajakuntien ohjaus toimintaan tulee luottamushenkilöhallinnon ja kuntajohtajakokousten myötä. Myös liiton teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä on vahva kuntaedustus.
  • Maakunnan tasolla yhteistyöfoorumina on lakisääteinen Maakunnan yhteistyöryhmä MYR. Siihen kuuluu liiton edustajien lisäksi jäseniä valtionhallinnosta sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä.

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa liitolla on tiivistä kahdenkeskistä yhteistyötä monilla aloilla.

  • Kansallisesti osallistumme kaikkien Suomen maakunnan liittojen yhteistoimintaan. Etelä-Suomelle yhteisissä asioissa valvomme aktiivisesti alueen etua yhdessä Päijät-Hämeen ja Hämeen maakuntien kanssa niin valtion viranomaisten kuin EU:n suuntaan. Käynnistämme myös yhteisiä hankkeita.
  • Kansainvälisellä tasolla järjestöt ovat avainasemassa työssämme. Kahdenvälistä yhteistyötä teemme aluetasolla esimerkiksi Venäjän kanssa. Uudenmaan liiton hallinnoima Helsinki EU Office Brysselissä on tärkeä edunvalvonnan kanava EU:n suuntaan.

Edunvalvontaa uusmaalaisten parhaaksi

Edunvalvontatyömme tärkeänä tavoitteena on, että Uudellamaalla on hyvä elää ja työskennellä jatkossakin. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että eri viranomaisten ja yhteisöjen tekemät ratkaisut ovat Uudenmaan kannalta mahdollisimman myönteisiä.

Edunvalvontaa teemme niin kansallisella, alueellisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tärkeimmät kohderyhmät ovat eduskunta, valtioneuvosto, ministeriöt ja virastot sekä EU:n toimielimet.

Maakunnallinen edunvalvonta on ennen kaikkea jatkuvaa ja jokapäiväistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kansanedustajien neuvottelukunta ja kuntajohtajakokous ovat tärkeimmät säännöllisesti kokoontuvat foorumit.