Uudellamaalla kolmannes Suomen vähittäiskaupasta

Kauppa on keskeinen osa uusmaalaisten arkea. Uudenmaan liiton tavoitteena on, että kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja lähellä asukkaita.

Kaupan kehitystrendinä on ollut keskittyminen ja kaupan koon kasvu. Uudellamaalla sijaitsee koko maan vähittäiskaupan toimipaikoista neljännes, mutta arvioidusta kaupan kerrosalasta ja ostovoimasta Uudenmaan osuus on kolmannes.

Tammisaaren kauppakatu. Kuva Tuula Palaste

Maakuntakaavassa ratkaistaan seudullisen vähittäiskaupan kysymykset

Maakuntakaavan kaupan palveluverkon suunnittelussa tärkeimpiä tavoitteitamme ovat keskustojen elinvoimaisuuden tukeminen ja palveluiden hyvä saavutettavuus.

Voimassa oleviin maakuntakaavoihin sisältyy määräykset seudullisesti merkittävälle vähittäiskaupalle.

> Uudenmaan maakuntakaava
> Itä-Uudenmaan maakuntakaava

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on huomioitu vuoden 2011 maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Kaavalla ohjataan seudullisen vähittäiskaupan sijoittumista, mitoitusta, kaupan laatua sekä ajoitusta. Lisätietoa löydät kaavatyön yhteydessä tehdyistä kaupan selvityksistä:

> 2. vaihemaakuntakaava

> Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi, 2. vaihemaakuntakaava (pdf)

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevista maankäyttö-ja rakennuslain säännöksistä sekä niiden soveltamisesta kaavoituksessa:

> Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -opas ympäristöministeriön verkkopalvelussa (2013)

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla lisää vastuuta maakuntatasolle

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset vuonna 2011 toivat lisää vastuuta maakunnan liitoille. Laki velvoittaa muun muassa määrittämään maakuntakaavassa seudullisuuden rajat ja vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset.

> Maankäyttö- ja rakennuslaki

Myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan sovelletaan tulevaisuudessa vähittäiskaupan suuryksikkötulkintaa.

Seurannan avulla reagoidaan muutostarpeisiin

Kauppa kehittyy ja sen tarpeet voivat muuttua nopeasti. Seuraamme jatkuvasti, tarvitaanko uusia maakuntatason ratkaisuja, ja miten uusiin haasteisiin vastataan.

Verkkokaupasta ja sen vaikutuksista on julkaistu selvitys. Mukana työssä ovat olleet Uudenmaan liiton lisäksi ympäristöministeriö, Trafi, Liikennevirasto, HSL, Helsingin kaupunki, Keskuskauppakamari ja Kaupan liitto:

> Verkkokauppa kaupunkiseudulla - selvitys nykytietämyksestä (linkki Liikenneviraston julkaisuun)

Kaupan seurantatyöhön kuuluu lisäksi arvioida, miten maakuntakaavoihin merkityt kaupan alueet toteutuvat, ja miten hyvin kaavat toimivat ja ovat ajan tasalla.

Kaupan asiantuntijaryhmässä alan paras tieto

Uudenmaan liiton johdolla kokoontuva kaupan asiantuntijaryhmä on foorumi kaupan seurannalle, yhteistyölle ja vuorovaikutukselle.

Ryhmän tehtävä on toimia myös tiedonvälittäjänä kaupan nykytilanteen ja kehitysnäkymien osalta.

Ryhmässä ovat edustajat ELY-keskuksesta, HSY:ltä, ympäristöministeriöstä, kaupan keskusliikkeistä sekä muun muassa kauppakamareista, Erikoiskaupan liitosta ja Kaupan liitosta.