Kulttuuriympäristömme on täynnä helmiä

Strömforsin ruukki, kuva Tuula Palaste-EerolaKulttuuriympäristöillä tarkoitetaan arvokasta rakennusperintöä, maisema-alueita ja niihin liittyviä maisemanähtävyyksiä sekä muinaisjäännöksiä. Kulttuuriympäristöt voivat olla valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita.

Parhaimmillaan kulttuuriympäristö on elävä ja elinvoimainen ja sisältää eri aikakausien kerrostumia. Siksi kulttuuriympäristöjen suunnittelussa on tärkeää jättää tilaa myös huomisen kulttuuriympäristöille. Ohjaamme arvoalueiden suunnittelua maakuntakaavoissa.

Kulttuuriympäristöön liittyviä käsitteitä Rakennusperintösivustolla:

> Kulttuuriympäristön käsitteitä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Uudellamaalla sijaitsee näistä yksitoista. Päätös on vuodelta 1995.

Arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu sekä monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon, että hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Valtakunnallinen inventointi on otettava huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. 

Lisätietoa maisemista ympäristöministeriön verkkosivuilla:

> Maaseutumaisemat

Maisema-alueiden päivitysinventointi on tehty koko maassa vuosina 2010–2015. Ministeriön työryhmä on tarkistanut, että maakuntien ehdotukset ovat yhdenvertaiset ja aluevalikoima on kattava ja edustava koko maassa. ELY-keskukset järjestivät maisema-alueiden kuulemisen talvella 2016.

Kuulemisten jälkeen ympäristöministeriö esittää inventointien tulokset valtioneuvoston hyväksyttäväksi arviolta vuoden 2017 aikana. Tämän jälkeen alueet voidaan osoittaa maakuntakaavassa.

Uudellamaalla tehtiin valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien tarkistusinventointi kesän 2013 aikana. Inventoinnin tulokset olivat karttapalvelussa kommentoitavana lokakuussa 2013. Tarkoituksena oli selvittää ovatko alueiden arvot säilyneet ja pitävätkö rajaukset paikkansa. Inventointi tehtiin Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Työtä rahoitti ympäristöministeriö.

Inventoinnin tuloksena Kirkkonummen Porkkalanniemeä ja siihen liittyvää saaristoa sekä Raaseporin Bromarvia esitetään uusiksi arvoalueiksi. Lisäksi voimassa oleviin rajauksiin on tulossa tarkistuksia.

Opas valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden maankäyttöön valmistuu vuoden 2016 aikana. Kunnille ja maanomistajille suunnatun oppaan laatii ProAgria Etelä-Suomi. Työtä rahoittavat ympäristöministeriö sekä maakuntien liitot. Uudeltamaalta pilottikohteeksi valittiin uutena ehdokkaana ollut Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema.

Lue lisää:

> Tiedote 12.5.2015: Maisema-alueiden hoitoon ja maankäyttöön tulossa opas – Uudenmaan pilottikohde sijaitsee Porkkalassa
> Kartta: Porkkalan saaristo- ja viljelymaisemat (pdf) (574.4 KB)
> Tiedote 1.10.2013: Porkkalaa esitetään uudeksi valtakunnalliseksi maisemaksi

> Tiedote 5.12.2013: Valtakunnalliset maisemat keskusteluttivat Uudellamaalla

Lisätietoa päivitysinventoinnista hankkeen verkkosivuilta: 

> Maaseutumaisemat

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

RKY on Museoviraston laatima inventointi, jossa on osoitettu valtakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Kohteita on Suomessa toista tuhatta, Uudellamaalla 314.

Valikoima antaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Olympiastadion. Kuva Tuula PalasteOlympiastadion on yksi Uudenmaan RKY-kohteista.

Valtakunnallinen inventointi on valtioneuvoston hyväksymä (2009) ja se on otettava huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Lisätietoa RKY:sta Museoviraston verkkosivuilta:

> RKY

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

Missä maat on mainiommat -selvityksessä esittelemme Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Selvitys on tehty osana maakuntakaavatyötä vuonna 2012. Selvitystä päivitetään tekemällä pieniä korjauksia ja tarkistuksia 4. vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä.

Rakennusperintö ja maisemat arvotettiin työpajoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden, museoviranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Selvityksen tulos sovitetaan yhteen muun maankäytön kanssa maakuntakaavoituksessa. Tämän jälkeen maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on otettava huomioon kuntakaavoituksessa.

Missä maat on mainiommat - Uudenmaan kulttuuriympäristöt (pdf)
> Kulttuuriympäristöt kartalla

Paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

Kunnat määrittelevät paikallisesti arvokkaan rakennusperinnön ja maisemat omalla alueellaan. Arvottaminen tehdään yleensä kuntakaavoituksen yhteydessä.

Lisätietoa kuntien verkkosivuilta:

> Uudenmaan kunnat