Ympäristö – yhteistyötä yli kuntarajojen

Unikot. Kuva Tuula Palaste

Vaikka Uusimaa kehittyy voimakkaasti ja sen väestötiheys on maan korkein, on alueen ympäristön tila verrattain hyvä. Lähellä kasvavia taajamia elinympäristön laatu on kuitenkin vaarassa.

Uusia ratkaisuja tarvitaan sekä maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, mutta myös Uudenmaan erityisiin ympäristökysymyksiin, kuten meluun.

Tavoitteet Uusimaa-ohjelmassa

Ympäristöön liittyvät strategiset tavoitteet ja lähiaikojen toimenpiteet on kirjattu Uusimaa-ohjelmaan. Näitä toteutamme yhteistyössä, omin ja muualta rahoitetuin hankkein, sekä valvomalla alueen etua valtion ja EU:n suuntaan.

> Uusimaa-ohjelma

Maakuntakaava ratkoo alueiden käyttöä yli kuntarajojen

Maakuntakaava ohjaa suunnittelua useissa ympäristön tilaan liittyvissä alueidenkäytön kysymyksissä. Kaavan ratkaisuilla mahdollistamme terveellisen ja turvallisen elinympäristön suunnittelun tarkemmassa kaavoituksessa.

Maakuntakaavassa osoitetaan esimerkiksi yhdyskuntahuollon alueiden sijainnit sekä tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyksen kannalta keskeisten alueiden muodostamaa kokonaisuutta, viherrakennetta.

> Aluesuunnittelu

Ympäristöön liittyviä hankkeita

Uudenmaan liitto on rahoittajana ja tekijänä useissa ympäristöön liittyvissä hankkeissa, joista tässä joitakin esimerkkejä:

BRIDGES-hankkeessa jalkautetaan eurooppalaisia älykkään erikoistumisen strategioita. Erityisesti keskitytään biotalouden kasvumahdollisuuksiin ja cleantech-teemaan. 

Climate-KIC-ohjelma tukee vähähiilisyyteen liittyvää innovointia ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

PASSAGE-hanke edistää vähähiilistä taloutta eurooppalaisilla salmialueilla. 

Plan4Blue-hankkeen tavoitteena on tukea Suomenlahden ja Saaristomeren alueen kestävää kasvua ja löytää tasapaino taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten tavoitteiden välille.

Maakunnan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin -hankkeessa testattiin uusien menetelmien soveltuvuutta maakuntatason aluesuunnitteluun.

Etelä-Suomen VEDET -hanke pureutui vesien käyttöön, suojeluun ja hoitoon niin pohjavesien, hulevesien kuin haja-asutuksen jätevesienkin näkökulmasta.

ViherKARA on kaupunkirakennetta koskevan tutkimusverkoston (KARA) osana toimiva verkosto, jonka tavoitteena on edistää suunnittelijoiden ja tutkijoiden välistä keskustelua ja tietojen vaihtoa kaupunkiseutujen vihreästä infrastruktuurista ja rakentamattomista alueista.

Yhteinen ympäristömme

Uudenmaan yhteisesti sovittuna maakunnallisena tavoitteena on hiilineutraali Uusimaa vuoteen 2050 mennessä.

Tiekartta-raportti esittelee toimenpiteitä, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Teemme ilmastoyhteistyötä HSY:n, Uudenmaan ELY-keskuksen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Länsi-Uudenmaan HINKU-kuntien kanssa.

Ilmastonmuutoksen hillinnän tarpeisiin on laskettu kuntien kasvihuonekaasupäästöjä. Tutustu vuoden 2015 laskelmiin:

> Uusimaa-tietopankki: kasvihuonekaasupäästöt

Ympäristövastuullisuuden vahvistamiseksi Uudellamaalla toimii Välke-yhteistyöryhmä. Uudenmaan liitto on mukana ryhmässä.

> Osaamispankki

Tulvariskien hallinnan ryhmät tekevät maa- ja metsätalousministeriölle suunnitelmat Helsinki–Espoo alueen ja Loviisan alueen tulvariskien hallinnasta. Uudenmaan liitto toimii ryhmien puheenjohtajana.

> Tulvaryhmät

Uudenmaan ELY-keskus on tärkeä yhteistyökumppani ja alueellisen ympäristötiedon kokoaja.

> Uudenmaan ELY-keskus

Kuntien ympäristöasiantuntijat kokoontuvat Uudenmaan liiton johdolla keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä muutaman kerran vuodessa. Kunnilla on paljon paikallista tietoa ja ympäristöviranomaisen asema monissa ympäristöasioissa.

> Uudenmaan kunnat

Uudenmaan liitto on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tukijäsen. Virkistysalueyhdistys hankkii ja ylläpitää ulkoiluun ja virkistykseen sopivia luonnonkauniita alueita, jotka ovat vapaasti kaikkien retkeilijöiden käytössä. Yhdistyksen toimipaikka on toimistomme yhteydessä.

> Uudenmaan virkistysalueyhdistys