Uusimaa valmistautuu tulevaisuuteen

Uudenmaan tulevaisuuskuva 2050

Julkinen hallinto on historiallisesti suuren muutoksen edessä. Sote- ja maakuntauudistus ja siitä seuraava kuntien roolin perusteellinen muutos synnyttää aivan uudenlaisen yhteistyötilanteen. Uudistus on maakunnille suuri mahdollisuus luoda uudenlaista kilpailukykyä ja kasvattaa vetovoimaisuuttaan.

Tulevaisuustarkastelu pohjustaa kumppanuusstrategiaa julkisen sektorin, yritysten, kolmannen sektorin ja asukkaiden välille. Määrittelemme strategiaa varten päättäjien ja maakunnallisten toimijoiden yhteisen tulevaisuuskuvan maakunnan tavoitteista ja varmistamme sitoutumisen sen toteuttamiseen.

heittomerkki


Tulevaisuuskuva sisältää maakunnan yhteiset kehittämisteemat


Ennen tulevaisuuskuvan laadintaa hahmottelemme vaihtoehtoisia Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavia skenaarioita, jotka ulottuvat vuoteen 2050 asti.

Skenaarioiden avulla pystymme kartoittamaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien mahdollisuudet ja riskit. Niiden pohjalta tuotamme varautumissuunnitelmia ja tietoa mahdollisista strategisista muutostarpeista.

Hyödynnämme tuloksia uudessa maakuntakaavassa ja -ohjelmassa. Tulevaisuustarkastelu tuottaa myös pohjatietoa uuden maakunnan strategisia painotuksia ja uutta maakuntasuunnittelua varten.

Kiinnostuksen kohteinamme ovat yhteiskunnalliset ilmiöt ja kehityskulut, hallinnollinen ympäristö, taloudelliset ilmiöt, yhdyskuntarakenne, elinkeinot, asuminen, liikkuminen, ympäristöasiat ja ilmaston muutos. Työ tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa kuntapäättäjien, elinkeinojen kehittäjien, yritysten, koulutussektorin, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.

heittomerkki


Tulevaisuustarkastelu valmistaa maakuntauudistukseen


Keskitymme työssä maakunnan sisäisiin asioihin, mutta otamme huomioon myös ulkopuolella tapahtuvat merkittävät muutokset. Kannustamme päätöksentekijöitä ja kansalaisia osallistumaan tulevaisuuden suunnasta käytävään keskusteluun. Monet muutokset edellyttävät myös eettistä keskustelua siitä, mitä haluamme kehitykseltä.Tulevaisuustarkastelun eteneminen

Tulevaisuustarkastelun eteneminen

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamallaTulevaisuustarkastelulla useita päämääriä

Tulevaisuustarkastelun tavoitteiksi on asetettu:

  • Kuvata maakunnan tulevaisuutta sekä tunnistaa keskeisiä kehittämisteemoja ja kehittämiskumppanuuksia
  • Saada päättäjät ja maakunnalliset toimijat määrittelemään yhteisen tavoitteen ja sitoutumaan sen toteuttamiseen
  • Luoda pohjaa tulevan maakuntahallinnon strategisiin painotuksiin ja tuottaa maakuntastrategiaa, palvelustrategiaa ja maakuntakaavoitusta varten näkemys alueen strategisista kehittämisteemoista ja -tarpeista
  • Huomioida valmisteilla olevan maakuntalain painotukset
  • Laatia Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavat skenaariot ja analysoida toimintaympäristön kehityksen vaikutuksia koko maakunnan tasolla
  • Verrata tuloksia tulevan maakunnan tehtäviin ja ehdottaa maakunnan kannalta tärkeimmät strategiset kehittämiskumppanuudet
  • Uudistaa Uudenmaan kehittäjien ja toimijoiden strategista näkemystä sekä synnyttää uutta strategista keskustelua ja aktiivista vuorovaikutusta

Skenaariotyön vaiheet

Skenaariotyön vaiheet

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla