Hyvän asumisen työkalupakista välineitä parempaan asumiseen

Eiranranta. Kuva Tuula PalasteHyvän asumisen työkalupakki -hankkeessa selvitettiin asumisen asioiden hoitamiseen keskittyvän maakunnallisen toimijan tarvetta ja tehtäviä. Kyselyillä kunnille sekä kiinteistö- ja rakennusalan edustajille haettiin näkemystä alan kehittämistarpeista. Kunnat ja muut asumistoimijat kutsuttiin työpajoihin, joissa etsittiin yhteisiä ratkaisuja.

Hankkeen tuloksena todettiin, että Uudellamaalla tarvitaan asuntoasioista vastaava maakunnallinen foorumi, joka tiivistää kuntien yhteistyötä ja auttaa yhteisten tavoitteiden määrittelyssä, kokoaa yhteen viimeisintä tietoa ja jakaa sitä.

Hankkeen tarkastelunäkökulmat:

  • Täydennysrakentamisen edellytykset
  • Asumisen muuttuvat tarpeet
  • Asumisen laadun ja hinnan kohtaaminen
  • Kilpailu asuntorakentamisessa
Hyvän asumisen työkalupakki

Hyvän asumisen työkalupakki -hanke nivoutui kiinteästi osaksi Uudenmaan liitossa tehtävää maapolitiikan työtä. Tiivistä yhteistyötä tehtiin niin maakunnan asumisen toimijoiden kuin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Uudenmaan liiton hanke käynnistyi vuoden 2015 alussa ja kesti maaliskuun loppuun 2017. Sitä rahoitettiin maakunnan kehittämisrahalla ja liiton omalla rahoituksella. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Uudenmaan liitossa asumisen erityisasiantuntija Satu Wäre-Åkerblom.

Hyvän asumisen foorumille tarvetta

Asuminen on kaikkien asia, ja maakunnalliselle vuorovaikutteiselle foorumille ilmeni tarvetta. Hyvän asumisen foorumilla voidaan tuoda läpinäkyväksi asumisen hintaan vaikuttavia tekijöitä, koota tietoa toteutuneiden kohteiden vaikuttavuudesta ja kannustaa kuntia uusiin kokeiluihin.

Foorumin yhdeksi tehtäväksi tunnistettiin asumiseen liittyvän kuntien yhteistyön tukeminen ja edistäminen. Maakunnallisen toimijan vastuulla voisi olla yhtenevien käytäntöjen mukaisesti tehty asuntorakentamisen ennuste, joka tarjoaisi vertailutietoa kuntien omien asunto-ohjelmien laadintaan. 

Foorumi olisi myös paikka muutoksia koskevalle keskustelulle, samansuuntaisten toimintatapojen kehittämiselle sekä yhteistyöhankkeiden virittämiselle.