Uusimaa valmistautuu tulevaisuuteen

Uudenmaan tulevaisuuskuva 2050

Tulevaisuustarkastelun tavoitteet

Julkinen hallinto on suuren muutoksen edessä. Sote- ja maakuntauudistus ja siitä seuraava kuntien roolin perustava muutos synnyttää täysin uudenlaisen yhteistyötilanteen. Uudistus on maakunnille suuri mahdollisuus luoda uudenlaista kilpailukykyä ja kasvattaa vetovoimaansa.

Vuonna 2016 tehdyllä tulevaisuustarkastelulla on haluttu pohjustaa julkisen sektorin, yritysten, kolmannen sektorin ja asukkaiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena oli, että päättäjät ja maakunnalliset toimijat muodostavat yhteisen kuvan siitä, mihin suuntaan Uuttamaata halutaan viedä ja mihin tavoitteisiin sitoutua yhdessä.

Tarkastelun päämääränä oli:

  • Kuvata maakunnan tulevaisuutta sekä tunnistaa keskeisiä kehittämisteemoja ja -kumppanuuksia
  • Saada päättäjät ja maakunnalliset toimijat määrittelemään yhteisen tavoitteen ja sitoutumaan sen toteuttamiseen
  • Luoda pohjaa tulevan maakuntahallinnon strategisiin painotuksiin ja tuottaa maakuntastrategiaa, palvelustrategiaa ja maakuntakaavoitusta varten näkemys alueen strategisista kehittämisteemoista ja -tarpeista
  • Huomioida valmisteilla olevan maakuntalain painotukset
  • Laatia Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavat skenaariot ja analysoida kehityksen vaikutuksia koko maakunnan tasolla
  • Verrata tuloksia tulevan maakunnan tehtäviin ja ehdottaa maakunnan kannalta tärkeimmät strategiset kehittämiskumppanuudet
  • Uudistaa Uudenmaan kehittäjien ja toimijoiden strategista näkemystä sekä synnyttää uutta strategista keskustelua ja aktiivista vuorovaikutusta

Mitä ja miten tehtiin?

Ennen tulevaisuuskuvan laadintaa rakennettiin vaihtoehtoisia skenaarioita, jotka kuvaavat Uudenmaan toimintaympäristöä vuoteen 2050 asti. Niiden avulla kartoitettiin eri tulevaisuuksiin sisältyvät mahdollisuudet ja riskit. Kullekin skenaariolle tehtiin varautumissuunnitelma, minkä lisäksi koottiin tietoa mahdollisista strategisista muutostarpeista.

Tulevaisuustarkastelussa kiinnostuksen kohteitamme olivat yhteiskunnalliset ilmiöt ja kehityskulut, hallinnollinen ympäristö, taloudelliset ilmiöt, yhdyskuntarakenne, elinkeinot, asuminen, liikkuminen, ympäristöasiat ja ilmaston muutos. Työ tehtiin avoimessa vuorovaikutuksessa kuntapäättäjien, elinkeinojen kehittäjien, yritysten, koulutussektorin, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.

Keskityimme työssä maakunnan sisäisiin asioihin, mutta otimme huomioon myös ulkopuolella tapahtuvat merkittävät muutokset. Kannustamme päätöksentekijöitä ja kansalaisia osallistumaan tulevaisuuden suunnasta käytävään keskusteluun. Monet muutokset edellyttävät myös eettistä keskustelua siitä, mitä haluamme kehitykseltä.


Näin tulevaisuustarkastelu eteni

Tulevaisuustarkastelun eteneminen

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamallaSkenaariotyön vaiheet

Skenaariotyön vaiheet

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla