Uusimaa valmistautuu tulevaisuuteen

Uudenmaan tulevaisuuskuva 2050

Julkinen hallinto on historiallisesti suuren muutoksen edessä. Sote- ja maakuntauudistus ja siitä seuraava kuntien roolin perusteellinen muutos synnyttää aivan uudenlaisen yhteistyötilanteen. Uudistus on maakunnille suuri mahdollisuus luoda uudenlaista kilpailukykyä ja kasvattaa vetovoimaisuuttaan.

Tulevaisuustarkastelulla pohjustimme julkisen sektorin, yritysten, kolmannen sektorin ja asukkaiden välistä kumppanuutta ja yhteistyötä. Määrittelimme sitä varten päättäjien ja maakunnallisten toimijoiden yhteisen tulevaisuuskuvan maakunnan tavoitteista sekä edistimme siihen sitoutumista.


Tulevaisuuskuva sisältää maakunnan yhteiset kehittämisteemat


Ennen tulevaisuuskuvan laadintaa rakensimme vaihtoehtoisia Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavia skenaarioita, jotka ulottuvat vuoteen 2050 asti.

Skenaarioiden avulla pystyimme kartoittamaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien mahdollisuudet ja riskit. Niiden pohjalta tuotimme varautumissuunnitelmia ja tietoa mahdollisista strategisista muutostarpeista.

Hyödynnämme tuloksia uudessa maakuntakaavassa ja -ohjelmassa. Tulevaisuustarkastelusta saatiin myös pohjatietoa uuden maakunnan strategisia painotuksia ja uutta maakuntasuunnittelua varten.

Tulevaisuustarkastelussa kiinnostuksen kohteitamme olivat yhteiskunnalliset ilmiöt ja kehityskulut, hallinnollinen ympäristö, taloudelliset ilmiöt, yhdyskuntarakenne, elinkeinot, asuminen, liikkuminen, ympäristöasiat ja ilmaston muutos. Työ tehtiin avoimessa vuorovaikutuksessa kuntapäättäjien, elinkeinojen kehittäjien, yritysten, koulutussektorin, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.


Tulevaisuustarkastelu valmistaa maakuntauudistukseen


Keskityimme työssä maakunnan sisäisiin asioihin, mutta otimme huomioon myös ulkopuolella tapahtuvat merkittävät muutokset. Kannustamme päätöksentekijöitä ja kansalaisia osallistumaan tulevaisuuden suunnasta käytävään keskusteluun. Monet muutokset edellyttävät myös eettistä keskustelua siitä, mitä haluamme kehitykseltä.Tulevaisuustarkastelun eteneminen

Tulevaisuustarkastelun eteneminen

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamallaTulevaisuustarkastelulla useita päämääriä

Tulevaisuustarkastelun tavoitteet:

  • Kuvata maakunnan tulevaisuutta sekä tunnistaa keskeisiä kehittämisteemoja ja kehittämiskumppanuuksia
  • Saada päättäjät ja maakunnalliset toimijat määrittelemään yhteisen tavoitteen ja sitoutumaan sen toteuttamiseen
  • Luoda pohjaa tulevan maakuntahallinnon strategisiin painotuksiin ja tuottaa maakuntastrategiaa, palvelustrategiaa ja maakuntakaavoitusta varten näkemys alueen strategisista kehittämisteemoista ja -tarpeista
  • Huomioida valmisteilla olevan maakuntalain painotukset
  • Laatia Uudenmaan toimintaympäristöä kuvaavat skenaariot ja analysoida toimintaympäristön kehityksen vaikutuksia koko maakunnan tasolla
  • Verrata tuloksia tulevan maakunnan tehtäviin ja ehdottaa maakunnan kannalta tärkeimmät strategiset kehittämiskumppanuudet
  • Uudistaa Uudenmaan kehittäjien ja toimijoiden strategista näkemystä sekä synnyttää uutta strategista keskustelua ja aktiivista vuorovaikutusta

Skenaariotyön vaiheet

Skenaariotyön vaiheet

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla