Toista vaihemaakuntakaavaa varten laaditut selvitykset ja muu tausta-aineisto

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan tueksi on tehty laaja joukko erilaisia selvityksiä ja arvioitu kaavan vaikutuksia.

Selvitysten sähköiset versiot on koottu tälle sivulle seuraavista teemoista:

  • Yhdyskuntarakenne ja asuminen
  • Liikennejärjestelmä
  • Kaupan palvelurakenne
  • Viherjärjestelmä ja peltoalueet
  • Kulttuuriympäristöt ja maisemahistoria

Yhdyskuntarakenteeseen ja asumiseen liittyvät selvitykset

Rakennemallit

Rakennemalleilla on tutkittu erilaisten maankäyttö- ja liikenneratkaisujen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, ilmastoon, talouteen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Malleilla on haettu toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakenteen ratkaisua.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit 2035. E 104 - 2010 (pdf)

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien arviointi.  E 106 - 2010 (pdf)

Asiantuntija-arviot Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleista 2035. E 112 - 2010 (pdf)Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien 2035 UrbanZone-liikkumisvyöhykkeet ja henkilöliikenteen vaikutusten arviointi. E 107 - 2010 (pdf)

Asumisen mansikkapaikat

Mansikkapaikoilla tarkoitamme alueita, joiden edellytykset asumiseen ovat erityisen hyvät. Selvitimme vaihekaavan tausta-aineistoksi Uudenmaan maisemarakenteen kannalta vetovoimaisimmat ja taajamarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet.

Mansikkapaikat Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. E 108 - 2010 (pdf)

Kuntien kaavavarannot

Tieto asumisen ja työpaikkojen asemakaavavarannoista on tärkeä maakunnan suunnittelun lähtökohta. Olemme koonneet yhteen Uudenmaan kuntien tiedot kaavavarannoista ja suunnitelmista.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan asemakaavavarannot ja suunnitelmat 2035. E 109 - 2010 (pdf)

Asumisen hajautuminen

Asumisen hajautumisen ilmiötä ja sen vaikutuksia Uudellamaalla selvitettiin kaavan pohjaksi. Selvitystä käytettiin tausta-aineistona maakunnan kyläverkon ja maakunnallisesti merkittävien kylien määrittelyssä.

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla. E 118 - 2012 (pdf)
Infokortti julkaisusta: Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen (pdf)

Liikennejärjestelmään liittyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit

Liikenteellinen arviointi tuottaa tietoa suunnitellun maankäytön vaikutuksista liikkumiseen, liikenteeseen ja muun muassa liikenteen ympäristövaikutuksiin. Arviointitulokset Uudeltamaalta ovat syventäneet liikenteen ja maakäytön kytkentöjen ymmärrystä sekä antaneet paremmat lähtökohdat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteiselle suunnittelulle.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja liikenteelliset vaikutukset 2035. E 123 - 3012 (pdf)
Infokortti julkaisusta: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja liikenteelliset vaikutukset v. 2035. (pdf)
Kaupan liikennearvioinnin tiivistelmä. 2012 (pdf
Liikennearviointi. 2011 (pdf)
Kaavaluonnoksen liikenteellinen arviointi. 2011 (pdf)
Tiivistelmä: Nopeat ratayhteydet itään ja länteen. 2012 (pdf)

Nopeat ratayhteydet Helsingistä itään ja länteen

Olemme selvittäneet yhdessä Liikenneviraston kanssa Helsingistä itään kulkevan radan vaihtoehtoisia yhteyksiä.

Liikennevirasto on teettänyt Espoo–Salo-oikoradan ympäristövaikutusten arvioinnin, jossa on arvioitu alustavan yleissuunnitelman linjausvaihtoehtojen vaikutuksia. Arviointia on hyödynnetty vaihekaavan oikoratalinjauksen valinnassa.

Lisätietoa Liikenneviraston verkkosivuilla:

> Itäradan maakuntakaavavaraus
> ESA, alustava yleissuunnittelu ja YVA

Joukkoliikenne

Vaihekaavaa varten tutkittiin Porvoosta Helsinkiin suuntautuvan seudullisen joukkoliikenteen pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehtoja. Joukkoliikenteen vaihtoehdot on koottu muistioon, joka taustoittaa Helsingin ja Porvoon välisen joukkoliikennejärjestelmän ratkaisuja vaihemaakuntakaavassa.

Porvoon suunnan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehtoja. E 122 - 2012 (pdf)

Kaupan palvelurakenne

Kaupan palveluverkkoselvityksissä on kartoitettu nykyiset vähittäiskaupan palvelut, tutkittu millaisille palveluille on kysyntää ja vertailtu erilaisia palvelurakenteen vaihtoehtoja. Tuloksia on hyödynnetty vaihemaakuntakaavan kaupan palveluverkon laadinnassa.

Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi. 2. vaihemaakuntakaava. E 125 - 2012
Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. E 111 - 2010
Uudenmaan keskusverkko. 2012
Kaupan väliraportti: Rakennemalleista maakuntakaavaluonnokseen. 2011

Viherjärjestelmä ja peltoalueet

Kaavaratkaisun pohjana 2. vaihemaakuntakaavassa on voimassa olevien kaavojen viherjärjestelmä, joka jää lähes kokonaisuudessaan voimaan. Viherjärjestelmään on tehty muutoksia niiltä osin kuin taajamatoimintojen alueisiin, muihin merkintöihin tai suunnittelumääräyksiin tehtävä muutos on sitä edellyttänyt. Lisäksi Natura 2000 -verkostoa on päivitetty.

Tiivistelmä: Muutokset viherjärjestelmässä. 2012
2. vaihemaakuntakaavan luontotiedot, aineistoluettelo

Luonnonympäristön arvottamisen kriteerit

Kriteerejä maakunnallisesti arvokkaille luonnonympäristöille kehitettiin Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) -hankkeessa vuonna 2010. Nämä kriteerit tarkistettiin koko nykyisen maakunnan alueelle soveltuviksi Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle -hankkeessa (LAKU).

MALU: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt. 2010
LAKU: Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle. E 119 - 2012

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet

Maatalouden kannalta hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden selvitystä on käytetty taajamatoimintojen sijainnin suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla. E 115 - 2011
Infokortti julkaisusta: Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla.2011

Kulttuuriympäristöt ja maisemahistoria

Kulttuuriympäristöselvityksessä on tunnistettu Uudellemaalle ominaiset kulttuuripiirteet ja maisemat. Näiden arvo on tärkeää huomioida maankäytön kokonaisuuden suunnittelussa.

Kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan laajoja kokonaisuuksia, jotka sisältävät niin maisema-alueita kuin rakennusperintöäkin sekä näihin liittyviä muinaisjäännöksiä, maisemanähtävyyksiä ja perinnemaisemia.

Missä maat on mainiommat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt. E 114 - 2012
Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan -selvityksessä on tuotettu paikkatietoja Uudenmaan asutus- ja maisemarakenteesta noin 1560- ja 1780-lukujen poikkileikkausajankohdilta. Selvitys on osa laajempaa Uudenmaan alueen kattavaa kulttuuriympäristöselvitystä.

Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan. E 113 - 2011