Kulttuuriympäristöt – maakunnan identiteettitekijä

Kulttuuriympäristö-symboli
Neljännessä vaihemaakuntakaavassa määrittelemme maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt yhdenmukaisin perustein Uudenmaan alueelle.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY-2009) esitetään kaavassa voimassa olevien valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisesti. Muinaisjäännökset esitetään kaavan liitekartoilla.


Kärkitavoitteet:

  • Kulttuuriympäristöt tunnetaan ja ne ymmärretään alueiden suunnittelun voimavarana, kilpailutekijänä ja uuden toiminnan mahdollisuutena.
  • Muutostarpeiden ja kulttuuriympäristöjen yhteensovittaminen suunnitellaan niin, etteivät keskeiset arvokkaat ominaispiirteet vaarannu.

Strömforsin ruukki, kuva Tuula Palaste-Eerola

Kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan rakennusperintöä ja maisema-alueita, kuten arvokkaita ruukkimiljöitä tai maaseudun rakennuskantaa ja niihin liittyvää viljelymaisemaa. Myös muinaisjäännökset kuuluvat kulttuuriympäristöihin.

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa olemme osoittaneet valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on määritelty aikaisemmin vain Itä-Uudeltamaalta.

Vuonna 2012 valmistunut selvityksemme Missä maat on mainiommat on hyvä pohja-aineisto kulttuuriympäristöjen tarkasteluun. Täydentäviä selvityksiä on laadittu kaavahankkeen aikana häiriöitä aiheuttavista muutoksista maisemassa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaista teistä ja reiteistä, maaseudun maisema-alueista sekä rannikon ja saariston kulttuuriympäristöjen osalta.

Kaavatyön yhtenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristöistä maakunnan identiteetti- ja kilpailutekijänä sekä kannustaa eri toimijoita tekoihin kulttuuriympäristöjen hyväksi.