Viherrakenteen kokonaisuus kattavassa tarkastelussa

Viherrakenne-symboli
Neljännessä vaihemaakuntakaavassa tarkastelemme viherrakennetta yhdenmukaisella tavalla maakunnan laajuisesti. Toimiva ja kattava viherrakenne on osa viihtyisää, turvallista ja terveellistä elinympäristöä, ja yhä enemmän myös maakunnallinen kilpailutekijä.

Viherrakenteella tarkoitetaan viheralueiden ja niiden välisten viheryhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on osa yhdyskuntarakennetta ja siihen sisältyvät myös vesialueet eli sinirakenne.

Kärkitavoitteet:

  • Parannetaan ekosysteemipalveluiden tarjontaa
  • Turvataan luonnon monimuotoisuus, niin että ekologisen verkoston ydinalueet ovat yhtenäisiä ja että yhteydet alueiden välillä säilyvät
  • Varmistetaan yhtenäinen, riittävä ja hyvin saavutettava maakunnallinen virkistysalueverkosto
  • Edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja niihin tukeutuvaa elinkeinotoimintaa

Lenkilla. Kuva Tuula Palaste

Osa viherrakenteen selvitystyöstä on tehty ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa, joka tähtää maakuntakaavoituksen yleiseen kehittämiseen. Olemme testanneet myös uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luonnonympäristöjen arvottamisessa ja ekosysteemipalveluiden määrittämisessä.