Seuranta kertoo, lähtikö kaava toteutumaan

Toimisto, kuva Anni Levonen

Seurannan avulla saamme tietoa siitä, miten liiton laatimat maakuntakaavat Uudellamaalla toteutuvat.

Tietoa kerätään tarkkailemalla alueen suunnittelutilannetta ja toimintaympäristön muutoksia sekä maakuntakaavojen tavoitteiden toteutumista ja niiden edistämistä.

Seuranta tukee paitsi maakuntakaavoitusta myös liiton strategista suunnittelua: se palvelee asiantuntijoita viranomaistyössä ja suunnittelussa sekä tukee johtoa kokonaiskuvan muodostamisessa. Myös kunnat hyötyvät alueen yhteisistä seurantatiedoista.

Seurantaa tehdään jatkuvasti ja sille on selkeä tarve: tiedon määrä kasvaa, maailma muuttuu ja eri toimijoiden väliset riippuvuussuhteet lisääntyvät.


Paikkatiedot apuna seurannassa

kompassiMuutoksiin reagoiminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaativat olennaisen tiedon löytämistä ja sen laaja-alaista arviointia.

Maakuntakaavojen seurantajärjestelmä perustuu paikkatietopohjaiseen tietopalveluun, joka mahdollistaa aluesuunnittelulle tarkoituksenmukaiset sijaintitarkastelut.

Seurannan indikaattoreita ja tietosisältöjä kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta, samoin järjestelmän teknistä toteutusta.