Maakuntakaavojen laadinta etenee vaiheittain

Aloitus

Kaavatyö käynnistyy maakuntahallituksen päätöksellä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa määritellään tulevan maakuntakaavan tavoitteet, aikataulu ja osalliset. Maakuntahallituksen päätöksellä OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään palautetta.

Valmistelu

Kaavan valmisteluvaiheeseen kuuluu useita selvityksiä ja kaavalle hahmotellaan raamit. Vuoropuhelua käydään asiantuntijaryhmissä sekä keskeisten sidosryhmien, kuten kuntien, viranomaisten ja päättäjien kanssa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot.

Ehdotus

Ehdotusvaihe on kaksiosainen. Ensin kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot, jonka jälkeen tarkentunut ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maakuntahallituksen päätöksellä. Kuka tahansa voi jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta. Muistutuksiin laaditaan vastineet, jonka jälkeen kaava viimeistellään.

Hyväksyminen

Kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus voi kuitenkin päättää, että kaava tulee voimaan valituksista huolimatta. Lainvoiman kaava saa vasta valitusprosessin päätyttyä.

Toteutus ja seuranta

Maakuntakaavat konkretisoituvat kuntien ja muiden viranomaisten kaavojen ja suunnitelmien myötä. Uudenmaan liiton antamilla lausunnoilla varmistetaan, että yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ovat maakuntakaavan mukaisia. Toteutumista seurataan ja sitä edistetään muun muassa erilaisilla hankkeilla.