Usein kysyttyjä kysymyksiä maakuntakaavoituksesta


Mikä on maakuntakaava?

Maakuntakaava on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä, koko maakunnan aluetta tai useampaa kuntaa koskeva maankäytön suunnitelma. Uudellamaalla se kattaa 26 kuntaa. Yleispiirteisimpänä kaavana maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua. Perustana on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Mistä asioista maakuntakaava koostuu?

Maakuntakaavoissa käsitellään kaikkia maankäytön muotoja: rakennettavia alueita, viherverkostoa, liikenneverkostoa ja kunnallisteknisiä ratkaisuja sekä arvokkaita alueita kuten luonnonsuojelu-, maisema- ja Natura-alueita. Kaava-aineisto koostuu kartasta, siihen liittyvistä merkinnöistä ja määräyksestä sekä niitä tarkemmin kuvailevasta ja perustelevasta selostuksesta.

Miksi maakuntakaavoja tehdään?

Maakuntakaava mahdollistaa alueen suunnittelun yksittäistä kuntaa laajemmasta vinkkelistä. Se sovittaa yhteen valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset intressit. Esimerkiksi rautateiden tai viheralueiden on jatkuttava kunnan rajoista huolimatta.

Ketkä osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan?

Uudellamaalla maakuntakaavat laatii Uudenmaan liitto yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden sekä valtion kanssa. Asukkailta ja muilta osallisilta pyydetään palautetta tärkeimmissä kaavavaiheissa. Kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto.

Kuinka usein maakuntakaavoja laaditaan?

Uudellamaalla valmistuu keskimäärin yksi maakuntakaava valtuustokaudessa eli neljässä vuodessa. Mahdollinen valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen pidentää kaavan lainvoimaiseksi tuloa vielä vuodella parilla.

Miten maakuntakaavan laadinta etenee?

Kaavatyön aluksi laaditaan osallisuus- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään tulevan maakuntakaavan tavoitteet, aikataulu ja osalliset. Valmisteluvaiheeseen kuuluu useita selvityksiä ja kaavalle hahmotellaan raamit. Ehdotusvaiheessa käydään läpi palautetta, tehdään lisäselvityksiä ja esitellään tarkennettu ehdotus. Lopuksi valtuusto hyväksyy maakuntakaavan.

Miten voin seurata ja osallistua maakuntakaavan tekoon?

Uudenmaan maakuntakaavoitusta on helppo seurata verkkosivujen, uutiskirjeen  ja sosiaalisen median kanavien välityksellä. Kaava-aineistoihin pääsee tutustumaan aloitus- ja ehdotusvaiheissa, jolloin ne ovat julkisesti nähtävillä ja kuka tahansa voi antaa niistä palautetta.

Miten maakuntakaava eroaa kuntien kaavoista?

Maakuntakaavan mittakaava on kuntakaavoja yleispiirteisempi eli sen linjaukset tarkentuvat kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Maakuntakaavassa voidaan esimerkiksi osoittaa radanvarteen uusi taajama-alue, jonka suunnitelmat tarkentuvat kunnissa aina rakennusten ja teiden sijaintia myöten.

Miksi Uudellamaalla on useita maakuntakaavoja?

Uudellamaalla on samanaikaisesti voimassa useita maakuntakaavoja, jotka täydentävät toisiaan. Kokonaiskaavat käsittävät kaikki maankäytön muodot. Toimintaympäristön muutostarpeisiin vastataan kuitenkin ketterimmin vaihekaavoilla, joihin valitaan vain tietyt teemat. Kokonaisuuden hahmottamista auttaa kaavakarttojen yhdistelmä.

Miten maakuntakaavoja toteutetaan?

Maakuntakaavat konkretisoituvat kuntien ja muiden viranomaisten kaavojen ja suunnitelmien myötä. Uudenmaan liiton antamilla lausunnoilla varmistetaan, että yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ovat maakuntakaavan mukaisia. Toteutumista seurataan ja sitä edistetään muun muassa erilaisilla hankkeilla.