Östersundomin alueen kaava ehdotusvaiheessa – Nähtävillä 3. tammikuuta 2018 asti

Ostersundomin-kaavaÖstersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan muuta aluerakennetta.

Östersundomin alueen maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

Tutustu nähtävilläoloaineistoon

Maakuntahallitus päätti lokakuussa 2017 maakuntakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Kaava-aineisto on nähtävillä 27.11.2017−3.1.2018. Kaikilla osallisilla on oikeus tehdä kaavasta muistutus.

Kaava viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Östersundomin maakuntakaavan touko-kesäkuussa 2018.

Kaavaehdotuksen tarkistukset

Kaavan jatkovalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Natura-alueisiin sekä liikenneratkaisuihin. Keskeisinä suunnitteluperiaatteina on sitoa taajamarakenne raideyhteyteen ja turvata tärkeät ekologiset yhteydet sekä olla heikentämättä merkittävästi Natura-alueiden luonnonarvoja.

Nähtävillä olevaan ehdotukseen on tehty kevään lausuntokierroksen jälkeen seuraavat tarkistukset:

  • Laajennettu Salmenkallion ja Sipoonkorven välistä virkistysaluetta
  • Tarkennettu joukkoliikenteen merkintöjen sijainteja
  • Lisätty runkovesijohto Helsinki–Porvoo

Ehdotuksessa Salmenkallion-Kasabergetin ja Talosaaren alueet esitetään niin sanottuina maakuntakaavan valkoisina alueina. Ratkaisulla pyritään vähentämään Natura-alueille virkistyskäytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta

Östersundomin maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on kuitenkin yleiskaavan aluetta laajempi.

Molempia kaavoja voidaan laatia rinnakkain samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta niiden laadinta- ja käsittelyaikataulujen tulee olla keskenään kytköksissä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoille, ja se tulee hyväksyä ensin.