Östersundomin alueen kaava ehdotusvaiheessa – Nähtäville syksyllä 2017

Östersundom. Kuva Tuula PalasteÖstersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeimmistä uusista kasvualueista. Östersundomin maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään maakunnan aluerakenteeseen. Kaava koskee Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvaa aluetta sekä aluetta Vantaan Länsisalmessa.

Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen aihepiirit, kuten taajama- ja viherrakenne, liikenneverkko, yhdyskuntateknisen huollon merkinnät sekä kulttuuriympäristöt. Östersundomin alueen kaava on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

Östersundomin kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla tammi–helmikuussa 2015. Ehdotuksesta pyydettiin myös luonnonsuojelulain edellyttämät Natura-lausunnot Metsähallitukselta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Lausunnoissa todettiin, että kaavaratkaisusta on merkittävää haittaa lintudirektiivien linnustolle. Maakuntahallitus päättikin palauttaa kaavaehdotuksen takaisin valmisteluun.

Kaavavaihtoehtoina Pohjoinen ja Suora

Östersundomin alueen maakuntakaavan jatkovalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Natura-alueisiin sekä liikennejärjestelmään.

Kaavaehdotuksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan metrolinjauksen ja siihen liittyvän maankäytön osalta Vantaan Länsisalmen alueella. Muita eroavaisuuksia ei ole. Kaavavaihtoehtojen nimet ovat Pohjoinen ja Suora.

Kaavavaihtoehdoista pyydetään lausunnot keväällä 21.3.− 28.4.2017 välisenä aikana. Lausunnot pyydetään Uudenmaan ELY-keskukselta, kunnilta, muilta kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä. Lausuntojen jälkeen maakuntahallitus päättää, kumpi vaihtoehdoista viimeistellään nähtäville asetettavaksi kaavaehdotukseksi.

Östersundomin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syksyn aikana, jolloin kaikilla kaavan osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan joulukuussa 2017.

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta

Maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on yleiskaava-aluetta laajempi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava toimii ohjeena kuntien yleiskaavoille, ja se tulee vahvistaa ensin.

Molempia kaavatasoja voidaan laatia rinnakkain samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta ohjausvaikutuksen varmistamiseksi kaavojen laadinta- ja käsittelyaikataulujen tulee olla keskenään kytköksissä.