Östersundomin alueen kaava viimeistelyssä

Ostersundomin-kaavaÖstersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan muuta aluerakennetta.

Östersundomin alueen maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

Kaavaehdotuksen aineisto oli nähtävillä 3.1.2018 asti. Aineisto viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Östersundomin maakuntakaavan 12.6.2018 pidettävässä kokouksessa.

Kaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset

Kaavan ehdotusvaiheen tarkistuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota Natura-alueisiin sekä liikenneratkaisuihin. Keskeisinä suunnitteluperiaatteina on ollut sitoa taajamarakenne raideyhteyteen ja turvata tärkeät ekologiset yhteydet sekä olla heikentämättä merkittävästi Natura-alueiden luonnonarvoja.

Kevään 2017 lausuntokierroksen jälkeen kaavaan on tehty seuraavat tarkistukset:

  • Laajennettu Salmenkallion ja Sipoonkorven välistä virkistysaluetta
  • Tarkennettu joukkoliikenteen merkintöjen sijainteja
  • Lisätty runkovesijohto Helsinki–Porvoo

Kaavaehdotuksessa Salmenkallion-Kasabergetin ja Talosaaren alueet esitetään niin sanottuina maakuntakaavan valkoisina alueina. Ratkaisulla pyritään vähentämään Natura-alueille virkistyskäytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta

Östersundomin maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on kuitenkin yleiskaavan aluetta laajempi.

Molempia kaavoja voidaan laatia rinnakkain samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta niiden laadinta- ja käsittelyaikataulujen tulee olla keskenään kytköksissä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoille, ja se tulee hyväksyä ensin.