Östersundomin alueen kaava ehdotusvaiheessa – Nähtäville syksyllä 2017

Ostersundomin-kaavaÖstersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan aluerakennetta. Kaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea.

Östersundomin alueen maakuntakaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa

Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä ja lausunnoilla vuonna 2015. Maakuntahallitus palauttu sen kuitenkin takaisin valmisteluun. Kaavan jatkovalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Natura-alueisiin sekä liikennejärjestelmään.

Kaavaehdotuksen valmistelu jatkuu Suoran vaihtoehdon pohjalta

Keväällä 2017 lausunnoilla olleesta kaavaehdotuksesta oli laadittu kaksi vaihtoehtoa: Pohjoinen ja Suora. Vaihtoehdot eroavat toisistaan metrolinjauksen ja siihen liittyvän maankäytön osalta Vantaan Länsisalmessa.

Kesäkuussa maakuntahallitus päätti, että uusi kaavaehdotus valmistellaan suoran metrolinjauksen pohjalta. Sitä puolsi valtaosa lausunnonantajista. Uudenmaan ELY-keskuksen antaman Natura-lausunnon sekä muiden lausuntojen johdosta kaavakarttaan tehtiin vielä neljä muutosta:

  • lisätään Helsinki–Porvoo-runkovesijohto
  • tarkennetaan joukkoliikenteen merkintöjen sijainteja kaava-alueen länsiosassa
  • laajennetaan Salmenkallion–Kasabergetin luonnonsuojelualuetta
  • laajennetaan Salmenkallion ja Sipoonkorven välistä virkistysaluetta.
Lisäksi selvitetään tarvetta osoittaa virkistysalueita Salmenkallion–Kasabergetin alueelle.


Östersundomin kaavaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2017. Silloin kaikilla kaavan osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan joulukuussa 2017.

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta

Östersundomin maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on kuitenkin yleiskaavan aluetta laajempi.

Molempia kaavatasoja voidaan laatia rinnakkain samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta niiden laadinta- ja käsittelyaikataulujen tulee olla keskenään kytköksissä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoille, ja se tulee hyväksyä ensin.