Östersundomin alueen kaava etenee valtuuston hyväksyttäväksi

Ostersundomin-kaavaÖstersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan muuta aluerakennetta.

Östersundomin alueen maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 23.4.2018, ja päätti lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy kaavan kokouksessaan kesäkuussa.

Kasvun ja luontoarvojen yhteensovittamista

Kaavaa laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota Natura-alueisiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä raideliikenneratkaisuun. Keskeisinä suunnitteluperiaatteina on ollut sitoa taajamarakenne raideyhteyteen ja turvata tärkeät ekologiset yhteydet sekä olla heikentämättä merkittävästi Natura-alueiden luonnonarvoja.

Kaavaehdotuksessa Salmenkallion-Kasabergetin ja Talosaaren alueet esitetään niin sanottuina maakuntakaavan valkoisina alueina. Ratkaisulla pyritään vähentämään Natura-alueille virkistyskäytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta

Östersundomin maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan kanssa. Maakuntakaavassa käsitelty alue on kuitenkin yleiskaavan aluetta laajempi.

Molempia kaavoja voidaan laatia rinnakkain samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta niiden laadinta- ja käsittelyaikataulujen tulee olla keskenään kytköksissä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoille, ja se tulee hyväksyä ensin.