Taustaselvitykset tukevat Uusimaa-kaavan valmistelua


Nosturit-Uusimaa-kaava-

Uusimaa-kaavan laadinnan tueksi laaditaan lukuisia selvityksiä. Selvitykset valmistuvat vaiheittain vuosina 2015–2018. Kokoamme tälle sivulle kaikki materiaalit.

Palaa otsikoihin


 Aluerakenne


Alue- ja yhdyskuntarakenneAlue- ja yhdyskuntarakennekartasto

Uudenmaan maakuntaa esitellään julkaisussa teemakarttojen avulla. Julkaisussa kuvataan Uuttamaata alue- ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta: miten väestö, työpaikat, rakennukset, liikenne ja vapaa-ajan alueet lomittuvat suhteessa toisiinsa, miten ne muodostavat verkostoja sekä missä ja minkälaisia tiivistymiä ne muodostavat.

> Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto (pdf, 2015)


Uusimaa-tietopankin aineistot


Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä väestöön liittyviä tilastotietoja ja paikkatietoaineistoja on koottu Uusimaa-tietopankin sivuille.

> Uusimaa-tietopankki: Alue ja ympäristö
> Uusimaa-tietopankki: Väestö


Aluetalouden skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot


Selvityksessä esitetään Uudellemaalle vaihtoehtoisia aluetalouden skenaarioita, joiden perusteella on laadittu kunta- ja seututasoiset väestö- ja työpaikkaprojektiot maakunnallisen suunnittelun taustaksi. Työssä on myös tehty laskelmat asuinrakennuskannan muutokselle sekä asuntotuotantotarpeelle vuoteen 2050 asti.

> Aluetalouden skenaariot sekä työpaikka- ja väestöprojektiot (pdf, 2017)


Esiselvitys IPM-maankäyttömallista


Selvityksessä tarkastellaan Tukholman seudun suunnittelua varten kehitettyä IPM-suunnittelumallia. Tukholman seudun esimerkkien valossa esitellään suunnittelumallin toimintaperiaatteita, käyttötapaa ja tietovarantoja. Lisäksi selvityksessä arvioidaan työkalun soveltuvuutta Uudenmaan seudulliseen suunnitteluun.

> Selvitys ipm-suunnittelumallin toimintaperiaatteista ja tietovarannoista (pdf, 2016)


Etelä-Suomen kehityskäytävät

Etelä-Suomen aluetta yhdistää neljän merkittävän kehityskäytävän verkosto: Helsinki–Turku, Helsinki–Häme–Tampere, Helsinki–Lahti–Kouvola sekä Helsinki–Kotka. Kehityskäytäviä on tarkasteltu Uudenmaan näkökulmasta sekä kolmen eri teeman kautta, joita ovat ihmiset, yritykset ja ympäristö.

> Neljä käytävää - neljä profiilia. Etelä-Suomen käytäväverkoston profilointiselvitys (pdf, 2017)


Asemanseudut


Selvityksessä avataan Uudenmaan asemanseutujen kehittämiseen liittyviä intressejä eri osapuolten kannalta. Tarkastelussa ovat valtion, kuntien ja yksityisen puolen toimintaa säätelevä lainsäädäntö ja tehtävät. Selvitys on osa Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan toteuttamisen edistämistä, mutta tarjoaa taustatietoa myös Uusimaa-kaavan hiilivapaan yhdyskuntarakenteen ja asemanseutujen suunnitteluun.

> Asemanseutujen kehittämisen osapuolet ja intressit (pdf, 2017)


Hyvän asumisen työkalupakki

Hankkeessa tutkittiin asumista ja sen kehittämistä Uudellamaalla yhteistyössä kuntien, kiinteistö- ja rakennusalan sekä korkeakoulujen kanssa. Loppuraportin ensimmäisessä osassa käsitellään asumisen hintaa ja laatua, rakennusalan kilpailua sekä asumisen erilaistuvia tarpeita, toinen osa keskittyy täydennysrakentamiseen ja kolmannessa osassa pohditaan maakunnallisen toimijan roolia ja tehtäviä.

> Hyvän asumisen työkalupakki -hankkeen loppuraportit 1–3 (pdf, 2017)


Rakennemallit

Rakennemallityössä hahmotellaan erilaisia aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityspolkuja. Lähtökohtana ovat olleet vuoteen 2050 ulottuvat väestö- ja työpaikkaprojektiot, joiden pohjalta Uudellemaalle on muovattu kolme erilaista tulevaisuuden kuvaa: keskittyvä, monikeskittyvä ja hajakeskittyvä malli. Työ toimii pohjana rakennekaavan valmistelussa.

> Uudenmaan rakennemallit -esite (pdf, 2017)
> Uudenmaan rakennemallit -raportti (pdf, 2017)

Palaa otsikoihin
Ota yhteyttä


Elinkeinot ja työpaikat


Matkailun edistäminen

Matkailun teemasta on selvitetty, millaisia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä muissa Etelä-Suomen maakunnan liitoissa on matkailun edistämiseksi käytetty ja miten ne ovat vaikuttaneet alueiden käyttöön ja kehitykseen sekä matkailutoimintoihin. Lisäksi on kartoitettu, mitä muita seudullisen tason keinoja matkailun edistämiseksi on käytetty sekä miten maakuntakaavoitus kytkeytyy näihin.

> Matkailun edistämiskeinot maakuntakaavoissa (pdf, 2015))


Matkailun aluerakenne -esiselvitys


Esiselvityksessä laadittiin Uudenmaan matkailun maankäytön nykytilakuvaus sekä alustavia ajatuksia kehittämisideoista tehtävän jatkotyön pohjaksi. Työssä esitetään nykyisten paikkatietoaineistojen ja toteutettujen työpajojen pohjalta kartalla alustavat tulokset Uudenmaan matkailun aluerakenteesta.

> Uusimaa matkailun aluerakenne esiselvitys (pdf, 2016)Matkailun aluerakenne


Työssä on kuvattu Uudenmaan matkailuvyöhykkeiden kehittämispotentiaali, luotu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tulevaisuuden kehityskuva matkailun osalta sekä laadittu tiekartta tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Matkailukohteiden saavutettavuus otetaan huomioon tunnistamalla olennaisia yhteys- ja matkaketjujen kehittämistarpeita.

> Matkailun aluerakenne Uudellamaalla 2050 (pdf, 2017)


Kaupan palvelurakenne

Kaupan palvelurakenteen selvityksessä on tuotettu tietoa Uudenmaan alueen kaupan menneestä ja tulevasta kehityksestä. Selvi­tyksessä verrataan myös Uudenmaan toisen vaihemaa­kuntakaavan kaupan ratkaisua Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntakaavaratkaisuihin.

> Uudenmaan kaupan palveluverkon kehitys ja vertailu (pdf, 2016)

Palaa otsikoihin
Juna


Liikkuminen ja logistiikka
Etelä-Suomen liikennekäytäven aluetalous


Selvityksen tarkoituksena on tuottaa pohjatieto, jonka perusteella voidaan määritellä toteuttamisjärjestys Etelä-Suomen kehityskäytävien liikenneinvestoinneille sekä työmarkkinoiden toimivuuden että ylimaakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien näkökulmasta. Vertailun kohteena on liikennehankkeiden vaikutus saavutettavuuteen ja aluetalouteen.

> Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu aluetalouden näkökulmasta (pdf, 2016)


Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikka

Etelä-Suomen kehityskäytävät on selvityksessä priorisoitu ja profiloitu tavaraliikenteen ja logistiikan näkökulmasta. Tarkastellut käytävät ovat Helsinki–Turku, Helsinki–Lahti–Kouvola, Helsinki–Kotka, Helsinki–Tampere, Hanko–Hyvinkää–Porvoo ja Helsinki–Pori. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan yhteyksiä Pietariin ja Tallinnaan sekä erillistarkasteluna Turku–Helsinki–Vaalimaa/Vainikkala -liikennekäytävää.

> Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys (pdf, 2017)


Helsinki-Vantaan lentoasema

Selvityksessä on tutkittu Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitystä ja vaikutuksia Uudenmaan alueelle sekä aluetaloudelle nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi on kartoitettu lentoaseman luomat kehittämismahdollisuudet ja taloudelliset vaikutukset eri aluetasoilla sekä toisaalta lentomelun vaikutukset Uudenmaan maankäyttöön.

> Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys ja vaikutukset (pdf, 2017)

Palaa otsikoihin
Ymparisto


Ympäristön voimavarat ja vetovoima


Ympäristö tarjoaa ihmiselle välttämättömiä voimavaroja, kuten happi, vesi ja ravinto. Luonnonvaroja hyödynnetään esimerkiksi energiantuotannossa ja raaka-aineiden lähteenä.

Viherrakenne eli viheralueiden ja vesialueiden verkosto ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja tuottaa monipuolisia hyötyjä ihmiselle. Vetovoimatekijöitä ovat muun muassa viihtyisä asuinympäristö, virkistysmahdollisuudet ja arvokas kulttuuriympäristö.

Suuri osa ympäristön voimavaroja ja vetovoimaa kuvaavista tiedoista on koottu jo 4. vaihemaakuntakaavan yhteydessä. Uusia tietoja päivitetään tälle sivulle sitä mukaa kun ne valmistuvat.

> Neloskaavan viherrakenteen selvitykset

> Neloskaavan kulttuuriympäristöjen selvitykset

 

Palaa otsikoihin
Kiertotalous ikoni


Energia ja ilmastoHiilineutraali Uusimaa 2050

Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2050 mennessä. Tiekartta esittelee toimenpiteitä, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Esitetyt päästövähennystoimet liittyvät energiatehokkuuteen, energiantuotantoon sekä liikenteeseen.

> Hiilineutraali Uusimaa 2050 -tiekartta (pdf, 2015)


Metsäbioenergia

Selvityksessä tarkastellaan Uudenmaan metsien bioenergiapotentiaalia nyt ja tulevaisuudessa. Myös maakuntakaavan merkintöjen vaikutuksia puuntuotannon mahdollisuuksiin on kartoitettu. Lisäksi selvitys tarjoaa yleistä tietoa metsistä ja metsäbiotaloudesta. Bioenergian logistiikkaan liittyviä käyttö-, käsittely- ja varastopisteitä käsitellään vain yleisellä tasolla.

> Selvitys Uudenmaan metsäbioenergiapotentiaalin nykytilasta ja tulevaisuudesta metsätalouden näkökulmasta (pdf, 2017)
> Karttaesitys (ArcGis-sovellus)

Palaa otsikoihinPuhekupla


Tulevaisuustarkastelu


Uudenmaan tulevaisuutta vuoteen 2050 hahmotteleva Tulevaisuustarkastelu pohjustaa sekä Uusimaa-kaavaa että Uusimaa-ohjelmaa. Alla keskitytään tulevaisuustarkastelun tuloksiin maankäytön ja maakuntakaavan näkökulmasta.


Väestö- ja työpaikkaprojektiot

Selvityksessä esitetään vaihtoehtoisia aluetalouden skenaarioita Uudenmaan näkökulmasta. Skenaarioiden perusteella on laadittu kunta- ja seututasoisia väestö- ja työpaikkaprojektioita, joiden eroja selittävät talouden, väestön ja työpaikkojen kasvunopeus sekä kasvun suuntautuminen Uudenmaan eri seuduille.

> Aluetalouden skenaariot sekä työpaikka- ja väestöprojektiot (pdf, 3.4 MB)

Tulevaisuusraati

Uudenmaan liitto kokosi eri alan asiantuntijoista koostuvan raadin täydentämään maakuntakaavan tulevaisuustarkastelua. Raatiin kuuluivat Sirkka Heinonen, Marketta Kyttä, Eeva Säynäjoki, Jari Niemelä, Vesa Kanninen ja Seppo Lampinen. Tulevaisuusraadin työn tulokset on kiteytetty artikkelikokoelmaan.

> Asiantuntija-artikkelit tulevaisuuden haasteista ja kehityssuunnista Uusimaa-kaavan 2050 taustaksi (pdf, 3.3 MB)

Palaa otsikoihin