Taustaselvitykset tukevat Uusimaa-kaavan valmistelua

Kauppakeskus. Kuva Tuula Palaste

Uusimaa-kaavan laadinnan tueksi laaditaan lukuisia selvityksiä. Kokoamme tälle sivulle selvitysraportit ja muut materiaalit.


Alue- ja yhdyskuntarakenne


Alue- ja yhdyskuntarakennekartasto

Uudenmaan maakuntaa esitellään julkaisussa teemakarttojen avulla. Karttojen lähtötiedot on saatu pääosin ympäristöhallinnon ylläpitämistä kansallisista aineistoista. Julkaisussa kuvataan Uuttamaata alue- ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta: miten väestö, työpaikat, rakennukset, liikenne ja vapaa-ajan alueet lomittuvat suhteessa toisiinsa, miten ne muodostavat verkostoja sekä missä ja minkälaisia tiivistymiä ne muodostavat.

> Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennekartasto (21,57 Mt, pdf)

Uusimaa-tietopankin aineistot

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä väestöön liittyviä tilastotietoja ja paikkatietoaineistoja on koottu Uusimaa-tietopankin sivuille.

> Uusimaa-tietopankki: Alue ja ympäristö
> Uusimaa-tietopankki: Väestö

Aluetalouden skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot

Selvityksessä esitetään Uudellemaalle vaihtoehtoisia aluetalouden skenaarioita, joiden perusteella on laadittu kunta- ja seututasoiset väestö- ja työpaikkaprojektiot maakunnallisen suunnittelun taustaksi. Työssä on myös tehty laskelmat asuinrakennuskannan muutokselle sekä asuntotuotantotarpeelle vuoteen 2050 asti.

> Uudenmaan aluetalouden skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot (pdf)
Esiselvitys IPM-maankäyttömallista


Selvityksessä tarkastellaan Tukholman seudun suunnittelua varten kehitettyä IPM-suunnittelumallia. Tukholman seudun esimerkkien valossa esitellään suunnittelumallin toimintaperiaatteita, käyttötapaa ja tietovarantoja. Lisäksi selvityksessä arvioidaan työkalun soveltuvuutta Uudenmaan seudulliseen suunnitteluun. Työn ovat ohjanneet ja rahoittaneet Uudenmaan liitto ja Helsingin seudun liikenne (HSL).

> Esiselvitys IPM-suunnittelumallin toimintaperiaatteista ja tietovarannoista (pdf)

Etelä-Suomen kehityskäytävät


Etelä-Suomen aluetta yhdistää neljän merkittävän kehityskäytävän verkosto. Käytävät ovat kytköksissä Uudenmaan alueeseen ja pääkaupunkiseutuun, josta ne suuntaavat joko länteen, luoteeseen, koilliseen tai itään. Tässä selvityksessä tarkastellut kehityskäytävät ovat Helsinki–Turku, Helsinki–Häme–Tampere, Helsinki–Lahti–Kouvola sekä Helsinki–Kotka. Kehityskäytäviä on tarkasteltu Uudenmaan näkökulmasta sekä kolmen eri teeman kautta, joita ovat ihmiset, yritykset ja ympäristö. Työ on tehty ylimaakunnallisessa yhteistyössä Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit -hankkeessa.

> Neljä käytävää – neljä profiilia. Etelä-Suomen käytäväverkoston profilointiselvitys (pdf, 15.5 MB)

Elinkeinot ja työpaikat


Matkailun edistäminen


Matkailun teemasta on selvitetty, millaisia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä muissa Etelä-Suomen maakunnan liitoissa on matkailun edistämiseksi käytetty ja miten ne ovat vaikuttaneet alueiden käyttöön ja kehitykseen sekä matkailutoimintoihin. Lisäksi on kartoitettu, mitä muita seudullisen tason keinoja matkailun edistämiseksi on käytetty sekä miten maakuntakaavoitus kytkeytyy näihin.

> Matkailun edistäminen maakuntakaavoituksessa (pdf)

Uudenmaan matkailun aluerakenne -esiselvitys

Esiselvityksessä laadittiin Uudenmaan matkailun maankäytön nykytilakuvaus sekä alustavia ajatuksia kehittämisideoista tehtävän jatkotyön pohjaksi. Työssä esitetään nykyisten paikkatietoaineistojen ja toteutettujen työpajojen pohjalta kartalla alustavat tulokset Uudenmaan matkailun aluerakenteesta.

> Uudenmaan matkailun aluerakenne -esiselvitys (pdf)


Uudenmaan matkailun aluerakenne

Työssä on kuvattu Uudenmaan matkailuvyöhykkeiden kehittämispotentiaali, luotu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tulevaisuuden kehityskuva matkailun osalta sekä laadittu tiekartta tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Matkailukohteiden saavutettavuus otetaan huomioon tunnistamalla olennaisia yhteys- ja matkaketjujen kehittämistarpeita.

> Matkailun aluerakenne Uudellamaalla 2050 (pdf, 20.4 MB)

Kaupan palvelurakenne

Kaupan palvelurakenteen selvityksessä on tuotettu tietoa Uudenmaan alueen kaupan menneestä ja tulevasta kehityksestä. Selvi­tyksessä verrataan myös Uudenmaan toisen vaihemaa­kuntakaavan kaupan ratkaisua Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntakaavaratkaisuihin.

> Uudenmaan kaupan palveluverkon kehitys ja vertailu (pdf)


Liikkuminen ja logistiikka


Etelä-Suomen liikennekäytävät

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa pohjatieto, jonka perusteella voidaan määritellä toteuttamisjärjestys Etelä-Suomen kehityskäytävien liikenneinvestoinneille sekä työmarkkinoiden toimivuuden että ylimaakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien näkökulmasta. Vertailun kohteena on liikennehankkeiden vaikutus saavutettavuuteen ja aluetalouteen. Työ on tehty osana Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit -hanketta.

> Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu aluetalouden näkökulmasta (pdf)

Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikka

Tässä selvityksessä Etelä-Suomen kehityskäytävät on priorisoitu ja profiloitu tavaraliikenteen ja logistiikan näkökulmasta. Työssä tarkastellut käytävät ovat Helsinki–Turku, Helsinki–Lahti–Kouvola, Helsinki–Kotka, Helsinki–Tampere, Hanko–Hyvinkää–Porvoo ja Helsinki–Pori. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan yhteyksiä Pietariin ja Tallinnaan sekä erillistarkasteluna Turku–Helsinki–Vaalimaa/Vainikkala -liikennekäytävää. Työ on tehty osana Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit -hanketta.

> Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys (pdf, 11.1 MB)

Energia ja ilmasto


Hiilineutraali Uusimaa 2050

Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2050 mennessä. Tämä tiekartta esittelee toimenpiteitä, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Esitetyt päästövähennystoimet liittyvät energiatehokkuuteen, energiantuotantoon sekä liikenteeseen.

> Hiilineutraali Uusimaa 2050 -tiekartta (pdf)