Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 50

20.03.2013

Maakuntavaltuusto

§ 7

20.03.2013

Maakuntahallitus

§ 103

18.08.2014

Maakuntahallitus

§ 163

08.12.2014

Maakuntahallitus

§ 3

12.01.2015

Maakuntahallitus

§ 80

13.04.2015

Maakuntahallitus

§ 95

11.05.2015

Maakuntahallitus

§ 26

13.03.2017

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava: Östersundomin alueen ehdotuksen hyväksyminen lausunnolle

 

58/05.00/2011

 

MHS 20.03.2013 § 50

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 4.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen, jossa osoitetaan mm. Helsingistä itään suuntautuva raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue Östersundomin kautta Sipoon Söderkullaan, seutuliikenteen radan ohjeellinen linjaus Mellunmäestä Söderkullaan, maakunnallisesti merkittävät viheryhteystarpeet Sipoon korvesta rannikolle sekä alueella sijaitsevat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet. Ratkaisun vaikutuksista Natura2000 -alueiden luontoarvoihin on laadittu luonnonsuojelulain mukainen arviointi ja siitä on pyydetty Uudenmaan Ely-keskuksen lausunto.

 

Östersundomin alueelle ollaan laatimassa Helsingin, Vantaan ja Sipoon toimesta kuntien yhteistä yleiskaavaa. Tavoitteena on ollut, että maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan prosessit sovitetaan yhteen siten, että maakuntakaavassa ratkaistaan merkittävän kasvuvyöhykkeen kytkeytyminen maakunnan aluerakenteeseen ja yhteisessä yleiskaavassa alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö.

 

Koska yhteisen yleiskaavan laadinnan aikataulu on pitkittynyt ja alueen tuleva maankäyttö on edelleen ratkaisematta, maakuntakaavaratkaisu jätetään tältä osin hyväksymättä ja asia palautetaan jatkovalmisteluun. Tällöin myöskään Ely-keskuksen lausuntoa alueen Natura-arvioinnista ei tässä vaiheessa tarvita.

 

Alueen, jota koskeva kaavaratkaisu jätetään hyväksymättä, tulee olla riittävän laaja, jotta sitä voidaan jatkossa suunnitella toiminnallisena kokonaisuutena osana maakunnan aluerakennetta. Tällainen alue on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa esitetty raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue, joka sisältää yhteisen yleiskaava-alueen lisäksi alueita Etelä-Sipoosta Söderkullaan asti. Alue, joka ehdotetaan jätettäväksi hyväksymättä, on esitetty liitekartassa 1. Tältä alueelta ei kumota voimassa olevia maakuntakaavoja lukuun ottamatta Heli-radan linjausta ja kehäkaupungin kehittämisvyöhykemerkintää (liitekartta 2.) Alueelle voimaan jäävä maakuntakaavatilanne on esitetty epävirallisessa yhdistelmäkartassa (liitekartta 3).

 

Alueen suunnittelua jatketaan maakuntahallituksen 4.3.2013 hyväksymän kaavaehdotuksen pohjalta ja prosessi sovitetaan yhteen yhteisen yleiskaavan laadinnan kanssa.

 

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle siten, että

 • maakuntahallituksen 4.3.2013 hyväksymästä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kaavaratkaisusta jätetään tässä vaiheessa hyväksymättä liitekartassa 1 esitetty alue. Tältä osin ratkaisu palautetaan jatkovalmisteluun.

 • hyväksymättä jätettävältä alueelta kumotaan voimassa olevista maakuntakaavoista ainoastaan Heli-radan linjaus ja kehäkaupungin kehittämisvyöhyke (liitekartta 2).

 

Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se

 • oikeuttaa toimiston tarkistamaan ministeriöön toimitettavat asiakirjat muutetun päätöksen mukaisiksi

 • ottaa tässä esitetyt muutokset käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana kokouksessaan 20.3.2013.

 

Muilta osin maakuntahallitus pitäytyy 4.3.2013 maakuntavaltuustolle tekemässään esityksessä.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija:

Riitta Murto-Laitinen 046 855 8551

 

Liitteet:

 1. Alue, joka jätetään hyväksymättä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

 2. Kumottavaksi esitettävät merkinnät hyväksymättä jätettävältä alueelta

 3. Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä

 

Käsittely:

Maakuntajohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa koskien asian ottamista valtuuston käsittelyyn ylimääräisenä asiana sekä alkuperäisen ehdotuksensa toista kohtaa hyväksymättä jätettävän alueen osalta.

 

Lisäksi maakuntajohtaja totesi, että liitekarttoja on tarkistettu muutetun ehdotuksen mukaisiksi.

 

Mkj:n uusi ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se ottaa tässä esitetyt lisäykset ja muutokset käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana kokouksessaan 20.3.2013 osana pykälää 6, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen.

 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että varsinaisen esityslistan pykälän 6 pohjaehdotukseen lisätään seuraavat kohdat:

 

 • että maakuntahallituksen 4.3.2013 hyväksymästä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kaavaratkaisusta jätetään tässä vaiheessa hyväksymättä liitekartassa 1 esitetty alue. Tältä osin ratkaisu palautetaan jatkovalmisteluun.

 • että hyväksymättä jätettävältä alueelta kumotaan voimassa olevista maakuntakaavoista ainoastaan Heli-radan linjaus, kolmioraide Vuosaaren satamaradalta Heli-radalle ja kehäkaupungin kehittämisvyöhyke (liitekartta 2).

 • oikeuttaa toimiston tarkistamaan ministeriöön toimitettavat asiakirjat muutetun päätöksen mukaisiksi

Liitekarttoja on tarkistettu muutetun ehdotuksen mukaisiksi.

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa täydentämän ehdotuksen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Maakuntavaltuusto 20.03.2013 § 7

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää ottaa maakuntahallituksen hyväksymät lisäykset ja muutokset käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana kokouksessaan 20.3.2013 osana pykälää 6, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen.

 

Varsinaisen esityslistan pykälän 6 pohjaehdotukseen lisätään seuraavat kohdat:

 

 • maakuntahallituksen 4.3.2013 hyväksymästä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kaavaratkaisusta jätetään tässä vaiheessa hyväksymättä liitekartassa 1 esitetty alue. Tältä osin ratkaisu palautetaan jatkovalmisteluun.

 • hyväksymättä jätettävältä alueelta kumotaan voimassa olevista maakuntakaavoista ainoastaan Heli-radan linjaus, kolmioraide Vuosaaren satamaradalta Heli-radalle ja kehäkaupungin kehittämisvyöhyke (liitekartta 2).

 • oikeuttaa toimiston tarkistamaan ministeriöön toimitettavat asiakirjat muutetun päätöksen mukaisiksi.

 

 

Liitekarttoja on tarkistettu muutetun ehdotuksen mukaisiksi.

 

 

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

 

Vaihemaakuntakaavaehdotukseen esitetyt lisäykset ja muutokset päätetään osana muutettua §:ää 8, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen.

 

 

 

 

MHS 18.08.2014 § 103

Östersundomin alueelle ollaan laatimassa Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan toimesta kuntien yhteistä yleiskaavaa. Tavoitteena on sovittaa maakuntakaavoituksen ja yhteisen yleiskaavan prosessit yhteen siten, että maakuntakaavassa ratkaistaan merkittävän kasvuvyöhykkeen kytkeytyminen maakunnan aluerakenteeseen ja yhteisessä yleiskaavassa alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö.

 

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 4.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen. Maakuntahallitus esitti maakuntavaltuustolle, että kaavaehdotuksesta jätetään hyväksyttämättä alue, joka oli kaavaehdotuksessa esitetty raideliikenteeseen tukeutuvana taajamatoimintojen alueena sisältäen yhteisen yleiskaava-alueen lisäksi alueita Etelä-Sipoosta Söderkullaan asti. Tehdyn esityksen syynä oli alueen keskeneräinen yleiskaavatilanne. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen ja kyseistä aluetta koskevan maakuntakaavaratkaisun osalta asia palautettiin jatkovalmisteluun.

 

Päätöksen edellyttämä maakuntakaavan jatkovalmistelu on ajankohtaistunut. Kuntien yhteisen yleiskaavan valmistelu on edennyt ja kuntin tavoitteena on saada yleiskaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville vuoden 2015 alussa. Yleiskaavan vaatima Natura 2000-alueita koskeva vaikutusarviointi valmistuu kokonaisuudessaan syyskuun lopulla, jonka jälkeen kunnat lähettävät sen ely-keskukselle luonnonsuojelulain edellyttämälle lausunnolle. Kaavan juridisista edellytyksistä suhteessa Natura-alueisiin valmistuu erillinen selvitys elokuun puoliväliin mennessä.

 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla ohjeena laadittaessa kuntien yhteistä yleiskaavaa. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen varmistamiseksi tulee sen ja yhteisen yleiskaavan laadinta- ja käsittelyaikataulujen olla keskenään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla kytköksissä. Molempia kaavoja voidaan laatia rinnan samoja selvityksiä hyödyntäen, mutta koska ympäristöministeriö vahvistaa molemmat kaavatasot, maakuntakaava tulee vahvistaa ympäristöministeriössä ennen yhteisen yleiskaavan vahvistamista.

 

Uudenmaan liiton ja kuntien välillä on asiassa ollut jatkuvaa tiedonvaihtoa ja yhteydenpitoa. Liitto on osallistunut yhteisen yleiskaavan Natura-vaikutusten arviointiselvityksen laadintaan, joten ajantasaista arviointiaineostoa on saatavissa myös liiton käyttöön. Myös valmisteluaikatauluja on sovitettu yhteen.

 

Lähtökohtana on, että maakuntakaavan jatkovalmistelu voisi edetä vahvistamatta jääneen alueen osalta 2. vaihemaakuntakaavan nähtävillä olleen ehdotuksen pohjalta. Koska uusimmat aluetta koskevat luontoselvitykset ja Natura-arvioinnit ovat tuoneet lisätietoa, jotka edellyttävät merkittäviä muutoksia myös maakuntakaavaehdotukseen, on maakuntakaava asetettava hyväksyttämättä jääneen alueen osalta uudelleen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaisesti.

 

Maakuntakaavan uudelleen nähtäville asettaminen edellyttää uuden kaavakartan ja muiden kaava-asiakirjojen valmistelun ja hallituskäsittelyn. Tarkistettu maakuntakaavaehdotus on mahdollista tuoda maakuntahallituksen käsittelyyn aikaisintaan marraskuun kokoukseen 17.11.2014. Tämän jälkeen kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan ja kaava lähetetään lausunnoille. Lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet, jotka maakuntahallitus hyväksyy. Maakuntakaavan vaikutuksista Natura 2000-alueisiin laaditaan arviointi ja siitä pyydetään ely-keskuksen lausunto. Hallitus hyväksyy kaavan ja lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Ensimmäinen aikataulullisesti mahdollinen kaavan hyväksyvä maakuntavaltuuston kokous voisi olla kesäkuussa 2015 pidettävä kokous. Edellä esitetty aikataulu mahdollistaa yhteisen yleiskaavan käsittelyn kunnissa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Aikataulutukseen liittyy kuitenkin vielä useita epävarmuustekijöitä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee Östersundomin aluetta koskevan maakuntakaavoitustilanteen tiedoksi.

 

Valmistelija:

Lasse Rekola 044 299 0678

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MHS 08.12.2014 § 163

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 4.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen. Maakuntahallitus esitti maakuntavaltuustolle, että kaavaehdotuksesta jätetään hyväksyttämättä alue, joka oli kaavaehdotuksessa esitetty raideliikenteeseen tukeutuvana taajamatoimintojen alueena sisältäen Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen lisäksi alueita Etelä-Sipoosta Söderkullaan asti. Tehdyn esityksen syynä oli alueen keskeneräinen yleiskaavatilanne. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen ja kyseistä aluetta koskevan maakuntakaavaratkaisun osalta asia palautettiin jatkovalmisteluun. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014.

 

Päätöksen edellyttämä 2. vaihemaakuntakaavan jatkovalmistelu on valmistunut. Kaava-alueesta käytetään nimeä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue. Tarkistettu ja muutettu ehdotus on osa 2. vaihemaakuntakaavaa ja pohjaa siten sen suunnitteluperiaatteisiin. Edelliseen nähtävillä olleeseen ehdotukseen on tehty useita olennaisiksi katsottavia muutoksia. Siten kaava on asetettava hyväksymättä jääneen alueen osalta uudelleen nähtäville MRA 32§:n mukaisesti. Muutoksia on tehty mm. taajamatoimintojen alueiden ja virkistysalueiden rajauksiin sekä aluekeskuksen sijaintiin. Ehdotukseen on lisätty uusina merkintöinä luo-alueita, saaristovyöhyke, teknisen huollon kohdemerkintöjä, työpaikka-alueita sekä maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Muutettu kaavakartta ja kumottavaksi esitettävät merkinnät, kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset on esitetty kaavaselostuksessa sekä myös erikseen tämän listatekstin liitteinä.

 

Östersundomin alueelle on valmistunut ehdotus Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteiseksi yleiskaavaksi. Maakuntakaavoituksen ja yhteisen yleiskaavan prosessit on sovitettu yhteen siten, että maakuntakaavassa ratkaistaan merkittävän kasvuvyöhykkeen kytkeytyminen maakunnan aluerakenteeseen ja yhteisessä yleiskaavassa alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen varmistamiseksi ovat sen ja yhteisen yleiskaavan laadinta- ja käsittelyaikataulujen olleet keskenään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla kytköksissä. Maakuntakaavan, kuten myös yhteisen yleiskaavan, vahvistaa ympäristöministeriö.

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan ja kaava lähetetään lausunnoille. Kuulutuksessa noudatetaan 2. vaihemaakuntakaavan kuulutusmenettelyä.

 

Kaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin on laadittu arviointi. Arviointiselostus on listatekstin liitteenä. Arvioinnissa päädytään johtopäätökseen, että kaavaehdotuksella on vaikutuksia Natura-alueiden perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin, mutta että kaava ei merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 66 §:n tarkoittamalla tavalla Natura-alueiden luontoarvoja. Arviointiselostuksesta pyydetään luonnonsuojelulain mukainen lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja metsähallitukselta.

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet, jotka maakuntahallitus hyväksyy. Hallitus hyväksyy kaavan ja lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan kokouksessaan 10.6.2015.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

 • hyväksyy Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot

 • merkitsee tiedoksi selvityksen kaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin ja päättää pyytää siitä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä metsähallituksen lausunnot

 • oikeuttaa toimiston tekemään kaava-asiakirjoihin ja Natura-arviointia koskevaan selvitykseen ennen nähtävillä oloa ja lausuntopyyntöjä niiden edellyttämät tekniset korjaukset ja muutokset.

 

Valmistelija:

Lasse Rekola 044 299 0678

 

Käsittely:

Maakuntajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan.

Maakuntajohtajan

muutettu ehdotus:

Maakuntahallitus palauttaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan sisältyvän Östersundomin alueen muutosehdotuksen uudelleen valmisteluun ja muutosehdotus käsitellään maakuntahallituksen ylimääräisessä kokouksessa 12.1.2015.

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

MHS 12.01.2015 § 3

Maakuntahallitus palautti kokouksessaan 8.12.2014 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan sisältyvän Östersundomin alueen muutosehdotuksen uudelleen valmisteluun ja päätti käsitellä sen uudelleen ylimääräisessä kokouksessa 12.1.2015. Maakuntahallitus edellytti kaava-asiakirjojen toimittamista ennakkoon postitse. Aineisto on postitettu 19.12.2014.

 

Uudelleen valmistelun aikana on kaavakarttaan tehty tekninen muutos muuttamalla Landbon itäpuolelle osoitettu ohjeellinen voimalinja aiemmin merkitystä 110 kilovoltin voimalinjasta 400 kilovoltin voimalinjaksi. Kaavaselostusta sekä Natura-arviointia on täydennetty ja niihin on tehty teknisiä korjauksia. Kaavakartta ja kumottavaksi esitettävät merkinnät, kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset on esitetty kaavaselostuksessa sekä myös erikseen listatekstin liitteinä.

Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan ja kaava lähetetään lausunnoille. Kuulutuksessa noudatetaan 2. vaihemaakuntakaavan kuulutusmenettelyä. Lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet, jotka maakuntahallitus hyväksyy. Hallitus hyväksyy kaavan ja lähettää sen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan kokouksessaan 10.6.2015.

 

Kaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin on laadittu arviointiselvitys, joka on listatekstin oheismateriaalina. Arvioinnissa päädytään johtopäätökseen, että kaavaehdotuksella on vaikutuksia Natura-alueiden perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin, mutta että kaava ei merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 66 §:n tarkoittamalla tavalla Natura-alueiden luontoarvoja. Arviointiselvityksestä pyydetään luonnonsuojelulain mukainen lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja metsähallitukselta.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

 • hyväksyy Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot

 • merkitsee tiedoksi selvityksen kaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin ja päättää pyytää siitä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä metsähallituksen lausunnot

 • oikeuttaa toimiston tekemään kaava-asiakirjoihin ja Natura-arviointia koskevaan selvitykseen ennen nähtävillä oloa ja lausuntopyyntöjä niiden edellyttämät tekniset korjaukset ja muutokset.

 

Valmistelija:

Lasse Rekola 044 299 0678

 

Käsittely:

Johanna Karimäki Irja Ansalehto-Salmen kannattamana teki seuraavan esityksen: "Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus, palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Maakuntakaavaehdotuksella on tunnistettu olevan heikentäviä vaikutuksia kolmeen tarkasteltuun Natura-alueeseen mm. Salmenkallion alueella.

Östersundomin kaava-alueelle on kuitenkin mahdollista toteuttaa asutustavoitteet, kun selvitetään asutusalueiden rajauksia ja selvitetään tiiviimmän rakentamisen mahdollisuus alueille, joista ei aiheudu merkittävää haittaa luonnolle.

Kaava ohjaa noin 5 neliökilometriä Sipoonkorven metsämantereesta pientalovaltaiseen asutukseen sekä uhkaa Mustavuori-Östersundomin Natura-alueen linnustoarvoja sekä Sipoonkorven maakunnallisesti arvokasta lintualuetta. Tilannetta auttaisi, mikäli Landbon ympäristön rakentamisalueita supistettaisiin esim. 150 ha verran siten, että supistus kohdistuisi luontoarvojen kannalta kriittisimmille alueille. Myös esimerkiksi Granön saaressa tulisi osoittaa SL-varauksina ja luo-merkinnöillä alueen arvokkaat luontoalueet, joista tärkeimmät on tunnistettu Itä-Uudenmaan liiton maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden (MALU) selvityksessä."

 

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä maakuntajohtajan esitystä kannattaneet äänestivät JAA ja Karimäen esitystä kannattaneet äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

 • 8 JAA-ääntä (Markkula, Lehtimäki, Taipale, Herttuainen, Mäkelä, Heijnsbroek-Wirén, Sainio, Salonen)

 • 5 EI-ääntä (Karimäki, Luukkainen, Karhuvaara, Krohn, Ansalehto-Salmi)

Puheenjohtaja totesi, että maakuntajohtajan esitys on tullut maakuntahallituksen päätökseksi.

 

Tämän jälkeen Arja Karhuvaara Markku Markkulan kannattamana esitti, että

maakuntahallituksen päätökseen lisätään seuraava ponsi: " Käsitellessään 2. maakuntakaavaan kuuluvaa Östersundomin alueen kaavaehdotusta Uudenmaan maakuntahallitus esittää, että lausunnolle lähtevässä 2. maakuntakaavassa selvitetään vaihtoehtona SITO:n 24.4.2013 Helsingin kaupungille tekemässä kaivumaiden kehittämisohjelmassa esittämät läjitys-ja kallionottoalueet Porvoon ja Sipoon rajalla, maakuntaehdotuksessa mainitun logistiikka-alueen kaakkoiskulman vierestä ja eteläpuolella. Kaikkien vaihtoehtojen huolellisella arvioinnilla minimoidaan louhinnan ja maamassojen käsittelyn jo valmiille asuinalueille aiheuttamat haitat."

 

Koska kaikki eivät olleet tehdyn ponsiehdotuksen takana puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.Suoritetussa äänestyksessä maakuntajohtajan esitystä kannattaneet äänestivät JAA ja Karhuvaaran esitystä kannattaneet äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

 • 7 JAA-ääntä (Taipale, Herttuainen, Mäkelä, Heijnsbroek-Wirén, Ansalehto-Salmi, Sainio, Salonen)

 • 4 EI-ääntä (Markkula, Luukkainen, Karhuvaara, Lehtimäki)

 • 2 tyhjää (Karimäki, Krohn)

Äänestyksen jälkeen ponsiehdotus raukesi.

 

Päätös:

Maakuntahallitus

 • hyväksyi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksen ja päätti asettaa ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot

 • merkitsi tiedoksi selvityksen kaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin ja päätti pyytää siitä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä metsähallituksen lausunnot

 • oikeutti toimiston tekemään kaava-asiakirjoihin ja Natura-arviointia koskevaan selvitykseen ennen nähtävillä oloa ja lausuntopyyntöjä niiden edellyttämät tekniset korjaukset ja muutokset.

 

MHS 13.04.2015 § 80

Maakuntahallitus hyväksyi 12.1.2015 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksen ja päätti asettaa ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Kaavaehdotus oli nähtävillä 20.1. - 20.2.2015. Lausuntoaika oli 20.1.- 20.2.2015. Kaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-ohjelman alueisiin laaditusta arvioinnista pyydettiin luonnonsuojelulain mukainen lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta.

 

Ehdotuksesta tehtiin 34 muistutusta. Muistutuksissa tuotiin esille erityisesti huoli kaavaehdotuksen aluevarausten suhteesta kiinteistökohtaisiin rakentamisedellytyksiin ja mm. virkistysalueiden rajausten vaikutuksesta nykyiseen rakennuskantaan. Yhdeksän muistutusta koski Länsisalmen Purosillan aluetta. Myös Västerkullan alueesta ja kaavaehdotuksen luo-alueista saatiin useita muistutuksia.

 

Lausuntoja saatiin 37. Osassa lausuntoja todettiin, ettei ehdotukseen ole huomauttamista. Lausunnoissa esitetyt muutokset ja tarkistukset ovat vähäisiä ja liittyvät monin osin maakuntakaavan yleispiirteisyyteen, kaavan tulkintaan sekä tarpeeseen täydentää kaavaselostusta. Kuntien lausunnoissa katsottiin kaavaehdotuksen vastaavan hyvin kuntien tavoitteita vähäisin tulkintaa tai merkintöjä koskevin tarkennuksin. Useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota luontovaikutuksiin ja metsätalouden toimintaedellytyksiin. Sekä lausunnot että muistutukset ovat esillä kokouksessa.

 

Lausunnot Natura 2000-ohjelman alueisiin kohdistuvista vaikutuksista tehdystä arvioinnista saatiin Metsähallitukselta 11.3.2015 ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 19.3.2015. Molemmat lausunnot ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Metsähallitus pitää Sipoonkorven ja Sipoonjoen Natura 2000 -alueiden osalta oikeina maakuntakaavan Natura-vaikutusten arvioinnin johtopäätöksiä, joiden mukaan maakuntakaavaehdotuksella on alueisiin ja niiden luontoarvoihin heikentäviä vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset eivät ole merkittäviä. Sen sijaan lausunnossa todetaan, ettei maakuntakaavaratkaisu ole Mustavuori-Östersundomin alueen osalta luonnonsuojelulain 66.1. §:n mukaan mahdollinen. Maakuntakaava sallisi ja ohjaisi kaavoittamaan Salmenkallion alueen yleiskaavaehdotuksen mukaan keskustoimintojen, kerrostalovaltaiseksi ja kaupunkikerrostalovaltaiseksi alueeksi tavalla, mikä johtaisi käytettävissä olevan aineiston (yleiskaavan Natura-arviointi) mukaan merkittävään haittaan Mustavuori-Östersundomin alueen suojeluperusteena oleville luontoarvoille. Maakuntakaavan Natura-arviossa esiin tuodut näkökohdat, kuten kaavan yleispiirteisyys, kevyemmän rakentamisen salliminen, suunnittelumääräykset ja niiden sekä lieventämistoimien toteuttaminen kuntakaavoituksessa ja lupamääräyksissä haitallisten vaikutusten ehkäisijöinä eivät ole Metsähallituksen näkemyksen mukaan riittäviä ohjauskeinoina ja perusteina siihen, että merkittävää haittaa ei aiheutuisi.

 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että vaikutuksia on selvitetty tavalla, joka täyttää luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun asianmukaisuuden vaatimukset ja sen pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä vaikutusten merkittävyydestä. ELY-keskus katsoo, että maakuntakaavaehdotus ei yksistään tai yhdessä muiden tiedossa olevien hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä Sipoonkorven ja Sipoonjoen Natura-alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, kun arvioinnissa esitetyt lieventämistoimet toteutetaan.

 

Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvedet Natura-alueen osalta ELY-keskus katsoo, että maakuntakaavaehdotuksella on yksistäänkin luonnonsuojelulain 66 §:ssä tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Heikentäviä vaikutuksia kohdistuu lintudirektiivin liitteen I lajeista kehrääjälle, pyylle ja ruisrääkälle. Linnuston kannalta tarkasteltuna ei ole myöskään perusteltua sulkea pois Natura-alueen eheyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävästi heikentävien vaikutusten mahdollisuutta ja varovaisuusperiaatetta noudattaen on heikentävät vaikutukset luontotyyppiin kasvipeitteiset silikaattikalliot katsottava merkittäviksi. Lausunnossa katsotaan maakuntakaavaehdotuksen vaativan muutoksia Salmenkallion, Kapellvikenin ja Karlvikenin alueilla. Lausunto ei ota kantaa mahdollisiin aluerajausmuutoksiin.

 

Saadut lausunnot ovat merkittäviä maakuntakaavaehdotuksen jatkokäsittelyn kannalta. Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointi ja lausuntomenettely osoittavat hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Lupa voidaan kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Jos alueella on luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, noudatetaan tavanomaista tiukempia lupaedellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava Euroopan komission lausunto.

 

Uudenmaan liitto on luonnonsuojelulain 66§:n mukainen viranomainen. Kaavan hyväksyminen vastoin viranomaisen arviointilausuntoa on kuitenkin liiton itsensä harkinnassa, mutta mikäli päätöksellä rikotaan edellä mainittua luonnonsuojelulain oikeusohjetta, muodostaa se valitusperusteen.

 

Jos ratkaisuun haetaan valtioneuvoston poikkeamispäätöstä voi liitto ratkaista asian vasta sen jälkeen kun valtioneuvosto on käsitellyt asian ja tehnyt siitä myönteisen päätöksen.

 

Kolmas, tavanomaisempi tapa edetä kaavaprosessissa on muuttaa kaavaehdotusta lausunnoissa edellytetyillä tavoilla, arvioida ovatko muutokset olennaisia ja onko ehdotus laitettava uudelleen nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti.

 

 

 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee saadun palautteen ja Natura-lausunnot tiedoksi. Kaavan valmistelua jatketaan selvittämällä kaavaprosessin jatkon vaatimia etenemistapoja ja kaavaehdotuksen vaatimien muutosten sijaintia, aluerajauksia ja merkittävyyttä uudelleen nähtäville asettamisen kannalta. Liitto neuvottelee ympäristöministeriön, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Östersundom-toimikunnan, Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntien kanssa. Esitys jatkotoimenpiteistä ja kaavan aikataulusta tuodaan hallituksen päätettäväksi toukokuun kokoukseen.

 

Valmistelija:

Lasse Rekola 0400 299 0678

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.

MHS 11.05.2015 § 95

Maakuntahallitus merkitsi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen tiedoksi ja valtuutti toimiston selvittämään kaavaprosessin jatkon vaatimia etenemistapoja ja neuvottelemaan eri tahojen kanssa.

 

Liitto on käynyt neuvottelun Östersundom-toimikunnan ja Östersundom-projektin edustajien kanssa 27.4.2015. Muistio kokouksesta on oheismateriaalina. Neuvottelussa käsiteltiin eri etenemisvaihtoehtoja sekä maakuntakaavaehdotuksen että Östersundomin yhteisen yleiskaavan osalta. Neuvotteluissa todettiin sekä toimikunnan että projektin taholta, että yleiskaavan kannalta todennäköisin etenemisvaihtoehto on poikkeamisen hakeminen. Asiasta päättävä Östersundom-toimikunta ei ole tehnyt asian suhteen vielä päätöstä. Todettiin, että olisi tarkoituksenmukaisinta, että maakuntakuntakaavaprosessia ei viedä eteenpäin ennen kuin Östersundom-toimikunta on tehnyt päätöksen poikkeamisen hakemisesta. Tällä varmistetaan se, ettei maakuntakaavaehdotuksen ja yleiskaavassa valitun menettelytavan osalta tule jatkossa prosessia vaikeuttavia ristiriitoja.

 

Liitto neuvotteli ympäristöministeriön kanssa asiasta 6.5.2015. Helsingin kaupunginhallitus antaa toukokuussa yleiskaavaehdotuksesta lausunnon ja ottanee siinä kantaa myös mahdolliseen poikkeamismenettelyyn.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

 • merkitsee maakuntakaavaehdotusta koskevan valmistelutilanteen tiedoksi

 • saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle.

 

Valmistelija:

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.

MHS 13.03.2017 § 26

 

Tiivistelmä

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen tarkistetun ja lausunnoille lähetettävän kaavaehdotuksen valmistelu on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Valmistelussa on otettu huomioon erityisesti Natura-vaikutusten vähentämiseksi vaadittavat aluevarausmuutokset ja kaavassa ohjeellisena merkittäväksi tulevan metron nykyisen suunnitteluvaiheen kaksi linjausvaihtoehtoa ja niihin kytkeytyvät aluevaraukset. Maakuntakaavan keskeinen tehtävä on sovittaa pääkaupunkiseudun itäinen kasvusuunta osaksi laajempaa koko maakunnan aluerakennetta.

 

Lausunnoille lähetään kaksi kaavaehdotusvaihtoehtoa. Kaavaehdotuksista käytetään nimiä Pohjoinen ja Suora vaihtoehto. Vaihtoehtojen keskeisin ero on metrolinjausten erilaisten sijaintien lisäksi erot linjaukseen tukeutuvien rakentamisalueiden sijainneissa kaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Molemmissa vaihtoehdoissa metrolinja ulottuu Majvikiin.

 

Sekä Pohjoisesta että Suorasta vaihtoehdosta on tehty lajikohtaiset arvioinnit vaihtoehtojen vaikutuksista Natura 2000-ohjelman alueisiin. Arvioinneista pyydetään luonnonsuojelulain edellyttämät lausunnot ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta.

Kaavaehdotuksista pyydetään lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kunnilta, muilta kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä. Tavoitteena on, että maakuntahallitus voi hyväksyä kaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville elo-syyskuussa 2017 ja että maakuntavaltuusto hyväksyy sen joulukuussa 2017.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Maakuntavaltuusto päätti 20.3.2013 maakuntahallituksen esityksen mukaisesti jättää pois Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen. Alueen osalta maakuntakaava palautettiin jatkovalmisteluun. Muutettu maakuntakaavaehdotus nimeltään Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue oli nähtävillä 20.1-20.2.2015. Ehdotuksesta pyydettiin luonnonsuojelulain edellyttämät Natura 2000- alueita koskevat lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta. Lausujat katsoivat, että kaavaehdotuksesta aiheutuu merkittävää haittaa eräille lintulajeille ja yhdelle luontotyypille. Luonnonsuojelulain mukaan suunnitelmaa ei saa hyväksyä, jos arviointi ja lausuntomenettely osoittaa sen merkittävästi heikentävän Natura-alueen luonnonarvoja.

 

Maakuntahallitus merkitsi 13.4.2015 kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja lausunnot tiedoksi ja päätti kaavan valmistelun jatkamisesta. Osalle kaava-aluetta ovat Helsinki, Vantaa ja Sipoo laatimassa kuntien yhteistä yleiskaavaa. Maakuntakaavaa ja yhteistä yleiskaavaa on valmisteltu samanaikaisesti. Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan suhteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yhteisen yleiskaavan laadinta on edelleen kesken.

 

Maakuntakaavan tilannekatsaus on annettu tiedoksi maakuntahallitutukselle ja maakuntavaltuustolle keväällä 2016. Tavoitteena esitettiin, että maakuntakaavaehdotus voidaan lähettää lausunnoille alkuvuodesta 2017 ja asettaa nähtäville syyskuussa 2017. Valmisteluaikataulu on laadittu siten, että maakuntavaltuusto voisi hyväksyä kaavan joulukuussa 2017.

 

 

 

Sekä Pohjoisesta että Suorasta vaihtoehdosta on tehty luonnonsuojelulain edellyttämät lajikohtaiset arvioinnit vaihtoehtojen vaikutuksista Natura 2000-ohjelman alueisiin.

 

Uudelleen tarkistetun lausunnoille lähettävän kaavaehdotuksen valmistelu on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Valmistelussa on otettu huomioon erityisesti Natura-vaikutusten vähentämiseksi vaadittavat aluevarausmuutokset ja kaavassa ohjeellisena merkittäväksi tulevan metron nykyisen suunnitteluvaiheen kaksi linjausvaihtoehtoa ja niihin kytkeytyvät aluevaraukset. Maakuntakaavaa on laadittu erityisesti näiden kahden keskeisen suunnittelukysymyksen osalta tiiviissä yhteistyössä kuntien yhteisen yleiskaavan kanssa.

 

Maakuntakaavan keskeinen tehtävä on sovittaa pääkaupunkiseudun itäinen kasvusuunta osaksi laajempaa koko maakunnan aluerakennetta. Lähtökohtana ovat voimassa olevan Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Keskeiset kaava-alueella noudatettavat periaatteet ovat:

 • osoittaa taajamajatoimintojen alueet raideliikenteeseen tukeutuvina siten, että niiden toteuttaminen on sidottu raideyhteyden rakentamiseen sekä

 • turvata riittävät ekologiset ja virkistykselliset yhteydet meren rannalta kaava-alueen pohjoispuolelle.

 

Lausunnoille lähetään kaksi kaavaehdotusvaihtoehtoa. Kaavaehdotuksista käytetään nimiä Pohjoinen ja Suora vaihtoehtoehto. Kumpikin vaihtoehto esitetään omana kaavakarttanaan ja kuvataan kaavaselostuksessa. Ratkaisuun on päädytty, koska alueidenkäytön kannalta keskeistä metrolinjausta selvitetään kuntien yhteisessä yleiskaavassa kahden toisistaan merkittävästi poikkeavan linjauksen pohjalta. Vaihtoehtojen keskeisin ero on metrolinjausten erilaisten sijaintien lisäksi erot linjaukseen tukeutuvien rakentamisalueiden sijainneissa kaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Poikkeaminen kohdistuu ainoastaan kaava-alueen länsiosaan. Nähtäville tullaan asettamaan vain yksi kaavaehdotus.

 

Ohjeellisen seutuliikenteen radan merkintä esitetään molemmissa vaihtoehdoissa päättyväksi Majvikiin eli lyhyempänä kuin vuonna 2015 nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa. Taajamarakenne ulottuu Majvikista itään Västerskogin liittymään. Ratkaisun perusteluina ovat Sipoon väestöennusteet, maankäytön ennusteet, arvioidut vaikutukset liikennejärjestelmään ja ratkaisun taloudellinen toteuttavuus. Liikenne-ennusteet ja liikenteelliset arvioinnit on päivitetty vuonna 2017 liiton teettämässä Etelä-Sipoon liikenneselvityksessä. Majvikin ja Söderkullan välille osoitetaan liikenteen yhteystarve ensisijaisesti joukkoliikenneyhteytenä suunniteltavana yhteytenä. Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä.

 

Vuoden 2015 kaavaehdotukseen verrattuna merkittävä muutos on Salmenkallion alueen osoittaminen kaavan valkoisena alueena. Ratkaisun keskeinen peruste on Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten pienentäminen. Valkoiset alueet ovat saman suuruiset Pohjoisessa ja Suorassa vaihtoehdossa. Natura-alueiden välille on Salmenkalliossa ja Talosaaressa lisätty kaavan valkoisille alueille viheryhteystarve-merkinnät varmistamaan lajiston liikkumiselle ja leviämiselle soveltuvat ekologiset yhteydet.

 

Vuoden 2015 kaavaehdotuksessa esitettiin kohdemerkinnällä kolme vaihtoehtoista ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattua aluetta. Uusissa kaavaehdotuksissa esitetään kohdemerkinnällä enää yksi alue Hältingbergetiin yhteisen yleiskaavan liittyvien tehtyjen selvitysten mukaisesti.

Kaavaehdotuksissa osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö samoilla suunnittelumääräyksillä kuin nähtävillä olleessa neljännessä maakuntakaavassa. Ehdotuksissa ei esitetä aiemmin mukana olleita LUO-alueita (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita). Ratkaisu on yhdenmukainen nähtävillä olleen 4. vaihemaakuntakaavan kaavaratkaisun kanssa.

 

Kaavamääräyksiin tehdyissä muutoksissa on otettu huomioon mm. nähtävillä olleen 4. vaihemaakuntakaavan määräykset ja tarve ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua suhteessa Natura-alueisiin.

 

Sekä Pohjoisesta että Suorasta vaihtoehdosta on tehty luonnonsuojelulain edellyttämät lajikohtaiset arvioinnit vaihtoehtojen vaikutuksista Natura 2000-ohjelman alueisiin. Niiden mukaan kummastakaan vaihtoehdosta ei aiheudu merkittäviä Natura-alueiden luonnonarvoja heikentäviä vaikutuksia edellyttäen, että arvioinnissa esitetyt lieventämistoimenpiteet otetaan asianmukaisesti huomioon kaavaehdotuksissa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Esitetyt lieventämistoimenpiteet on toteutettu kaavaehdotuksissa arviointien suositusten pohjalta. Natura-vaikutuksista pyydetään luonnonsuojelulain edellyttämät lausunnot ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta.

Kaavaratkaisussa käytetyt suunnitteluperiaatteet, merkinnät ja määräykset on kuvattu kaavaselostuksessa. Selostus sisältää myös vaikutusten arvioinnin.

Tällä maakuntakaavalla esitetään kumottavaksi alueella voimassa olevat maakuntakaavat. Oikeusvaikutteisiksi tulevat hyväksymisvaiheessa kaavakartta, kaavan merkinnät ja määräykset sekä kumottavat merkinnät ja määräykset. Kaavaselostuksella ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

Kaavaehdotuksista pyydetään MRA 13§:n edellyttämät lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kunnilta, muilta kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä. Ennen kuin kaavaehdotus tuodaan maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi virallisesti nähtäville asettamista varten järjestää liitto MRL:n edellyttämän viranomaisneuvottelun. Ehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset ja tarkistukset. Tavoitteena on, että kaavaehdotus voidaan asettaa nähtäville elo-syyskuussa 2017 ja hyväksyä maakuntavaltuustossa joulukuussa 2017.

 

Asian aiempi käsittely

 

Aiemmat käsittelyt löytyvät kokousasialistan §-otsikkoa klikkaamalla.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • merkitä tiedoksi ehdotuksen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen maakuntakaavaksi

 • oikeuttaa toimiston lähettämään sen lausunnoille

 • oikeuttaa toimiston viimeistelemään kaavakartan ja muut asiakirjat ennen lausuntokierrosta.

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

 

Valmistelija:

Lasse Rekola 0400 299 0678

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • merkitä tiedoksi ehdotuksen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen maakuntakaavaksi

 • oikeuttaa toimiston lähettämään sen lausunnoille

 • oikeuttaa toimiston viimeistelemään kaavakartan ja muut asiakirjat ennen lausuntokierrosta.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa