Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 28

13.03.2017

 

Maakuntaohjelma 2018-2021: valmistelun käynnistäminen

 

507/03.00.00/2016

 

MHS 13.03.2017 § 28

 

Tiivistelmä

Valtuustokausittain laadittavassa maakuntaohjelmassa asetetaan tavoitteet, joilla ohjataan aluekehitystehtävien toteuttamista. Tällä hetkellä voimassa oleva Uusimaa-ohjelma laadittiin vuonna 2013. Ohjelma sisältää vision ja strategian 2040 sekä strategiset valinnat vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelma 2018-2021 laaditaan tämän hetken lainsäädännön mukaisesti. Maakuntavaltuusto hyväksyy ohjelman vuoden 2017 loppuun mennessä. Keväällä 2018 valittava Uudenmaan maakunnan valtuusto ottaa kantaa ohjelmaan ja voi halutessaan muuttaa sitä.

 

Asian vireilletulo

Maakuntaohjelman valmistelussa tulee kiinnittää huomiota eri organisaatioiden ja toimijoiden vahvaan osallistumiseen ohjelman valmistelussa. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueelliseen kehittämiseen osallistuvien järjestöjen, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. (Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeTEM/2008/09.10.01/2016)

 

Ohjelman laadinnassa varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintoviranomaisten strategisiin sisältöihin ja painopisteisiin. Maakuntaohjelmatyössä haetaan uutta ajattelua aluekehittämiseen ja pyritään kohti koko maakunnan toiminnan kattavaa strategista ajattelua.

 

Nykyiset alueiden kehittämisen tavoitteet: (Laki alueiden kehittämisestä 7/2014)

 1. vahvistaa alueiden tasapainoista kehittymistä sekä kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä;

 2. vahvistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla alueiden elinkeinorakennetta sekä edistää taloudellista tasapainoa;

 3. edistää kestävää työllisyyttä sekä väestön osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta;

 4. vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja ja kannustaa käytettävissä olevien voimavarojen täysimääräiseen käyttöönottoon kestävällä tavalla;

 5. parantaa alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää niiden kulttuuria;

 6. parantaa elinympäristön laatua ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta.

 

Maakuntaohjelman rooli vahvistuu aluehallinnon uudistuksen myötä. Ohjelma luo perustaa aluekehittämiselle ja lisää sen merkitystä uudessa maakunnassa. Valmisteilla olevien lakiluonnosten mukaan maakunta vastaa alueellisista kehittämistehtävistä, elinkeinojen edistämisestä ja alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta. Aluekehittäminen on laaja käsite, ja luonteeltaan hallinnon rajat ylittävää. Maakuntatasolla se perustuu maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntastrategiaan ja -ohjelmaan. Tärkeään rooliin on tulossa valtion ja kuntien neuvottelumenettely maakuntien kehittämisen ohjauksessa.

 

Aluekehittämisjärjestelmä 2019 (Maakuntalakiluonnos, joulukuu 2016)

 • Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio

 • Tavoitteena on parantaa niin valtion ja maakuntien kuin valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä ja yhtenäistää ääntä alueiden kasvun ja elinvoiman tukemiseksi

 • Aluekehittäminen käsittää sekä laajan, eri hallinnonalojen toimia yhteen kokoavan näkökulman että erityiset alueiden kehittämistoimet, joilla yhdessä vaikutetaan alueiden elinvoimaisuuteen ja kasvuun

 • Aluekehittämisjärjestelmä toimii valtion ja maakuntien aluekehittämiseen liittyvän yhteistyön kehikkona:

  • Valtion eri hallinnonalojen toimien tarkasteleminen poikkihallinnollisesti aluenäkökulmasta,

  • Valtion eri hallinnonalojen keskeiset alueita koskevat näkökulmat yhteisiin neuvotteluihin

 • Ministeriöiden välisessä työnjaossa aluekehittämisen yhteistyön koordinointi on Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä.

 

Asian taustat

Maakunnan suunnittelujärjestelmä käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Vuosittain päivitettävä toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman toteuttamista.

 

Maakuntauudistus muuttaa alueiden kehittämisjärjestelmää. Lainsäädännöllä ja ohjauksella säädetään järjestelmästä ja sen toiminnasta. Suuret linjat saadaan maakuntastrategiasta, jolla asetetaan maakunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja ohjataan kehitystä niiden suuntaan.

 

SOVA-laki (200/2005) asettaa velvoitteet arvioida ohjelman ympäristövaikutukset. Maakuntaohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja arvioi ohjelman sekä sen vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvat merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ohjelman ympäristöselostuksen. Selvitettäviä asioita ovat mm. vaikutus ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Arvioinnin avulla pyritään varmistamaan yhteensopivuus ohjelman ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

 

Maakuntaohjelman laadinnan aikana yleisölle varataan mahdollisuus saada tietoja ja esittää mielipiteensä ohjelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Ohjelman valmistelu ja suunnittelu tehdään mahdollisimman läpinäkyväksi.

 

Kuulutus maakuntaohjelmatyön käynnistämisestä julkaistaan maaliskuussa 2017 lainsäädännön edellyttämällä tavalla, Uudenmaan liiton käytännön mukaisesti. Ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus asetetaan nähtäville julkista kuulemista varten ennen ohjelman hyväksymistä. Maakuntaohjelma 2018 - 2021 hyväksytään maakuntavaltuustossa joulukuussa 2017.

 

Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnetään vuonna 2016 tehtyä kolmen maakunnan ohjelmien vertaisarviointia ja sen suosituksia. Perustana toimii vuonna 2016 toteutettu tulevaisuustarkastelu, jossa rakennettiin viisi skenaariota vuoden 2050 toimintaympäristön kuvaamista varten. Uudenmaan maakunnan tulevaisuuden valottamiseksi laadittiin lisäksi jokaista skenaariota varten varautumissuunnitelmat, joissa erityisen huomion kohteena oli Uudenmaan tilanne kunkin skenaarion toteutuessa.

 

Maakuntaohjelma valmistelun aikana järjestetään tilaisuuksia kuntien, kehittämisyhtiöiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Ohjelman valmistelun etenemistä esitellään maakuntahallitukselle työn eri vaiheissa. Maakuntavaltuustoa informoidaan ohjelman valmistelusta toukokuun 2017 kokouksessa. SOVA-lain mukainen ohjelman nähtävillä olo järjestetään syys-lokakuussa 2017. Ohjelma tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn marraskuussa 2017 ja valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.

 

Maakuntaohjelman valmistelun vaiheista, sisällöstä, luonnosten nähtävillä olosta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan ilmoituksilla ja kuulutuksilla sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla viestinnällä sekä Uudenmaan liiton internet-sivuilla.

 

Maakuntaohjelman 2018-2021 laatimisesta ja sen vaikutusarvioinnista vastaa Uudenmaan liitto. Ohjelmatyötä varten perustetaan johtoryhmä ja projektiryhmä. Ohjelman valmistelussa käytetään Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen asiantuntijoita sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Uudenmaan liiton johtoryhmää informoidaan säännöllisesti ohjelmatyön etenemisestä.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää Uudenmaan maakuntaohjelman 2018-2021

valmistelusta esitetyn suunnitelman mukaisesti.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2993

 

Valmistelija:

Lauri Kuukasjärvi 044 090 9272

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti Uudenmaan maakuntaohjelman 2018-2021

valmistelusta esitetyn suunnitelman mukaisesti.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa