Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.04.2017/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 56

24.04.2017

 

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä

 

510/04.00.02/2016

 

MHS 24.04.2017 § 56

 

Tiivistelmä

 

Sote- maakuntauudistuksen voimaanpanolain mukaan kukin maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja maakunnan väliaikaishallinnon nimeämiseksi. Neuvottelujen jälkeen maakuntahallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Täten Uudenmaan liiton on syytä käynnistää neuvottelut Uudenmaan osalta. Tarkoituksenmukaista on, että maakuntajohtaja johtaa neuvotteluja yhteistyössä muutosjohtajien kanssa maakuntahallituksen lähetekeskustelun pohjalta. Neuvottelujen lähtökohdaksi esitetään 13 jäsenen kokoonpanoa.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Eduskunnan käsittelyssä olevan maakuntalain mukaiset maakunnat on tarkoitus perustaa 1. heinäkuuta 2017 voimaanpanolain 2 § nojalla (laki

maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta/hallituksen esitys 2.3.2017).

 

Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Kyseeseen tulee alle vuoden mittainen ajanjakso, joka alkaa aikaisintaan 1.7.2017 lukien ja kestää keväällä 2018 siihen saakka, kunnes tuleva uusimuotoinen maakuntahallitus on valittu ja toimintakykyinen, mikä edellyttää edeltävää valtuuston kokoontumista. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

 

Väliaikaisen toimielimen tehtävänä ei ole poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelu. Riittävän vahvan poliittisen ohjauksen varmistamiseksi uudistuksen täytäntöönpanoa varten on kuitenkin syytä perustaa väliaikaisen toimielimen rinnalle polittinen seurantaryhmä, joka välittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle näkemyksiään ja ehdotuksiaan. Voimaanpanolaki mahdollistaa vapaaehtoisen poliittisen seurantaryhmän perustamisen.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen (voimaanpanolaki 6 §)

 

Seuraavien tahojen on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta:

 1. maakunnan liiton,

 2. kuntien,

 3. perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden,

 4. sairaanhoitopiirin,

 5. erityishuoltopiirin,

 6. pelastuslaitoksen,

 7. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja

 8. työ- ja elinkeinotoimiston

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

 

Voimaanpanolain mukaan maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Maakunnan liiton hallituksen valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla

 

Neuvottelujen käynnistäminen Uudellamaalla

 

Edellä mainitun voimaanpanolain säännöksen mukaisesti Uudenmaan liiton tulee käynnistää neuvottelut Uudenmaan maakunnan osalta. Maakuntahallitus päättää neuvottelujen käynnistämisestä.

 

Tarkoituksenmukaista on, että maakuntajohtaja johtaa neuvotteluprosessia yhteistyössä muutosjohtajien kanssa maakuntahallituksen lähetekeskustelun pohjalta. Neuvottelujen kuluessa tulee kuulla poliittisen ohjausryhmän, kuntajohtajien ja sekä virkamiesjohtoryhmän kannanotot.

 

Neuvottelussa tulee ottaa kantaa muun muassa:

 • väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten lukumäärään; kaikilla jäsenillä tulee olla henkilökohtaiset varajäsenet

 • ehdolla oleviin henkilöihin sekä heidän riittävään substanssiasiantuntemukseensa

 

Alustavasti on tavoitteena saada neuvottelut päätökseen kesäkuun loppuun mennessä siten, että maakuntahallitus voi asettaa väliaikaisen toimielimen ennen voimaanpanolain voimaantuloa 1.7.2017. Mahdollista on kuitenkin, että lain voimaantulo viivästyy syksyyn. Myöskään väliaikaisen valmisteluelimen varsinaisen toiminnan aloittamisajankohtaa ei ole mahdollista tällä hetkellä määritellä, koska tarvittava lainsäädäntötyö on vielä kesken. Uudistuksen nykyinen ns. esivalmisteluvaihe jatkuu kunnes lainsäädäntö tulee voimaan ja väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työnsä.

 

Asian taustat

 

Voimaanpanolain periaatteena on, että väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet jatkavat virkasuhteessa omaan nykyiseen organisaatioonsa, joka myös edelleen huolehtii heidän kaikista työnantajavelvoitteistaan. Jäsenet eivät kuitenkaan edusta maakunnan puolesta toimiessaan omaa organisaatiotaan, vaan he tekevät itsenäisesti virkavastuulla päätöksiä maakunnan etujen mukaisesti. He voivat toimia maakunnassa edellä mainittu huomioon ottaen osa- tai täysiaikaisesti.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen sovelletaan tasa-arvolakia. Valmistelutoimielimen kokousmenettelyssä noudatetaan maakuntalakia.

Jos maakunnan liiton hallitus ei ole asettanut väliaikaista valmistelutoimielintä kahden kuukauden kuluessa tämän lain suunnitelullusta voimaantulosta (1.7.-1.9.2017), sen on välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esittelystä. Vain siinä tapauksessa tulee noudattaa voimaanpanolaissa säädettyjä valmistelutoimielimen jäsenmääriä.

 

Esitys neuvottelujen lähtökohdaksi

 

Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevien neuvottelujen lähtökohdaksi esitetään seuraavaa kokoonpanoa:

 1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (1 jäsen)

 2. Maakunnan liitto (puheenjohtaja, 1 jäsen)

 3. Eteva (1 jäsen)

 4. HUS (1 jäsen)

 5. SoTe, perus- ja erityistason osaaminen (2 jäsentä)

 6. Pelastustoimi (1 jäsen)

 7. Henkilöstöhallinto (1 jäsen)

 8. Talous(1 jäsen)

 9. ICT(1 jäsen)

 10. Viestintä, hallinto, laki (3 jäsentä)

 

Ehdotettu kokoonpano käsittää 13 jäsentä, joille kullekin tulee olla varajäsenet. Toimielimen jäsenet työskentelevät maakunnassa oman toimensa ohella ja heidän omat organisaationsa vastaavat palkanmaksusta.

Edellä esitetty ehdotus toimii neuvottelujen lähtökohtana ja lopullinen kokoonpano selviää neuvottelujen aikana.

 

Lisäksi esitetään muodostettavaksi vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä, jonka muodostaa Uudenmaan liiton hallitus. Se välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

 • velvoittaa maakuntajohtajan käynnistämään neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämiseksi ja päättämään neuvotteluiden kulusta yhteistyössä muutosjohtajien kanssa sekä

 • tuoda tilannearvion neuvottelujen kulusta seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen 22.5.2017

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Tero Suursalmi 050 569 3391

 

Käsittely:

Maakuntajohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotuksensa kohdan Esitys neuvottelun lähtökohdaksi toisen kappaleen viimeistä lausetta seuraavasti: "Edellä esitetty ehdotus toimii neuvottelujen lähtökohtana ja lopullinen kokoonpano sekä jäsenten lukumäärä selviää neuvottelujen aikana." Muutoin ehdotus pysyi muuttumattomana.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä kokouksessa muutetun ehdotuksen ja velvoitti maakuntajohtajan

 • käynnistämään neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämiseksi ja päättämään neuvotteluiden kulusta yhteistyössä muutosjohtajien kanssa sekä

 • tuomaan tilannearvion neuvottelujen kulusta seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen 22.5.2017.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 147 §, Kuntalaki 365/1995 91 §)


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa