Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 11

12.02.2018

 

Uudenmaan maakuntauudistuksen ICT-suunnitteluvaiheen työryhmän loppuraportti

 

510/04.00.02/2016

 

MHS 12.02.2018 § 11

 

Tiivistelmä

 

Tulevan Uudenmaan maakunnan tietohallintotoiminnon selvittäminen on aloitettu maaliskuussa 2017 käynnistetyllä esiselvitysvaiheella, jonka loppuraportti luovutettiin toimeksiannon mukaisesti maakuntajohtajalle 30.6.2017. Esiselvityksessä kuvattiin ICT-palvelujen nykytila ja hahmoteltiin tiekartta vuoteen 2022 saakka. Suunnitteluvaihe, heinäkuusta vuoden 2017 loppuun, jatkoi ja täsmensi esiselvitysvaiheessa tehtyä työtä.

 

Suunnitteluvaiheen tehtäväksi annettiin maakuntajohtajan päätöksessä 18.8.2017 edellä mainitun lisäksi valmistella toteutussuunnitelma hankkeittain maakunnan käynnistämiseksi tarvittavien ICT-toimenpiteiden osalta ja valmistella ICT-arkkitehtuurin ja tietoturvan kuvaukset ja toteutussuunnitelmat. Lisäksi tuli suunnitella ja toteuttaa väliaikaishallinnon tarvitsema asianhallinnan, projektinhallinnan ja sopimushallinnan ICT-palvelut ja niiden käyttäjätuki.

 

Uusimaa sai muista maakunnista poiketen suunnitteluvaihetta varten valtionavustuksen jo 1.7.2017 tehdyllä päätöksellä, mikä mahdollisti rekrytoinnin käynnistämisen jo heinäkuussa.

 

ICT-hanke toimi maakuntajohtajan asettamana maakunnan muutosjohtajan alaisuudessa ja hankkeen toimintaa suunnitteluvaiheessa ohjasi, kuten esiselvitysvaiheessakin, maakuntajohtajan päätöksellä asetettu ICT-ryhmä, joka toimi hankkeen ohjausryhmänä. Lisäksi laajennettu ohjausryhmä, johon kutsuttiin kaikkien Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien edustajat.

ICT-hankkeen laajennettu ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan 6.2.2018 ICT-hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraportin liitteineen. Loppuraportti käsitellään 8.2.2018 Uusimaa2019 hankkeen operatiivisessa johtoryhmässä.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Valtiovarainministeriö päätti 1.7.2017 (VM/256/02.06.09/2017) myöntää Uudenmaan liitolle valtionavustusta ICT-suunnitteluvaiheen toteuttamiseen 3,580 miljoonaa euroa. Päätös on oheismateriaalina 1.

 

Uudenmaan maakuntajohtaja asetti 18.8.2017 (§ 263) maakuntauudistuksen ICT-suunnitteluvaiheen työryhmän ajalle 1.9.-31.12.2017 ja päätti rekrytoida ICT-hankejohtajat 1.8.2017 lukien tehtävää toteuttamaan.

 

ICT-suunnitteluvaiheen työryhmässä on edustajat kustakin pääkaupunkiseudun suuresta kunnasta, Länsi-, Keski- ja Itä-Uudeltamaalta, kuntayhtymä Etevasta ja pelastuslaitosten edustaja sekä muutosjohtaja Markus Sovala Uudenmaan liitosta. Lisäksi ryhmän vakituisina asiantuntijajäseninä ovat tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä ja lakimies Janne Kesälahti Keha-keskuksesta, erityissuunnittelija Vesa Lipponen ja budjettineuvos Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä. Työryhmän kokouksiin on lisäksi ollut osallistumisoikeus sote-muutosjohtaja Timo Aronkydöllä. Työryhmä on voinut kutsua muita asiantuntijoita.

 

Työryhmän tehtäviksi annettiin seuraavat:

 

  • Päivittää esiselvitysvaiheen tiekartta 1.1.2019 vastaamaan hallituksen heinäkuussa 2017 tekemiä linjauksia tiekartaksi 1.1.2020

  • Valmistella toteutussuunnitelma hankkeittain maakunnan käynnistämiseksi tarvittavien ICT-toimenpiteiden osalta. Hankkeet ovat toimiala-sidonnaisten järjestelmien hanke, toimialariippumattomien järjestelmien hanke, tietotekniikka hanke, tietoteknisten tukipalvelujen hanke.

  • Valmistella ICT-arkkitehtuurin ja tietoturvan kuvaukset ja toteutussuunnitelmat

  • Suunnitella ja toteuttaa väliaikaishallinnon tarvitsema asianhallinnan, projektihallinnan ja sopimushallinnan ICT-palvelut ja niiden käyttäjätuki

  • Osallistua erikseen sovittaviin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin asiantuntijaryhmien ja perustettavien osakeyhtiöiden työskentelyyn ja edunvalvontaan

  • Laatia suunnitelma maakunnan ICT-tavoitetilaksi (aikajänne 2020-luvun puoliväli), ottaen huomioon valtakunnallisen valmistelun reunaehdot.

  • Muut uudistuksen toimeenpanon kannalta välttämättömät tehtävät.

 

Tässä asiakohdassa esiteltävä ICT-suunnitteluvaiheen loppuraportti oheismateriaaleineen on tämän toimeksiannon tulos. Loppuraportti on oheismateriaalina 2.

 

Loppuraportissa on kuvattu toimialasidonnaisten järjestelmien (TOSI), toimialariippumattomien järjestelmien (TORI), ICT-tekniikan ja ICT-tukipalvelujen toteutussuunnitelmat ja tiekartta maakunnan käynnistymiseen 1.1.2020 sekä tiekartta 2020 - 2025+. Lisäksi loppuraportissa on kuvattu maakunnan kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturvatoiminto ja niiden tiekartat vuosille 2020 - 2025+. Raportissa on myös Uudenmaan tietohallintotoiminnon kehittämiseen liittyvä eri tekijöiden tarkastelu ja ICT-hankkeen riskitarkastelu.

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen käynnistyy toteutusvaihe, johon haetaan vuoden 2018 valtionavustusta Valtiovarainministeriöltä 5.2.2018 saadun ohjeistuksen mukaisesti. Siihen saakka kun vuoden 2018 ensimmäinen valtionapu on myönnetty käytetään edellä mainittua suunnitteluvaiheen valtionapua ministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Otsikon asiassa Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi asian selostuksen ja sen oheismateriaalit.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Mikko Rotonen 0500 474944

Helena Ylisipola 050 3509968

 

 

Päätös:

Uudenmaan maakuntahallitus Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä päätti merkitä tiedoksi asian selostuksen ja sen oheismateriaalit.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa