Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.02.2018/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 6

12.02.2018

 

Uudenmaan laadullisen tilannekuvan valmistelu ja aluekehityskeskusteluihin valmistautuminen

 

346/04.00.02/2016

 

MHS 12.02.2018 § 6

 

Tiivistelmä

Valtion ja Uudenmaan välinen aluekehittämiskeskustelu käydään 14.2.2018. Keskustelulla tarkoitetaan uutta elementtiä valtion ja maakuntien välisessä yhteistyössä maakuntahallintoon siirryttäessä. Ensimmäiset keskustelut valtion ja maakuntien kesken käydään prosessia harjoitellen tammi-helmikuussa 2018. Uudenmaan keskusteluagendalle on nostettu 1. Työllisyyden nostaminen ja innovaatiotoiminta, 2. Asuminen ja liikenne tarvetta vastaaviksi kestävällä tavalla sekä 3. Hyvinvoinnin parantaminen ja sosiaalinen kestävyys.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Valtioneuvoston ohjekirjeen 8.11.2017 mukaisesti on Uudellamaalla valmistauduttu valtion ja Uudenmaan maakunnan väliseen simulointiin aluekehittämiskeskusteluista.Keskustelulla tarkoitetaan uutta valtion ja maakuntien yhteistyön elementtiä maakuntahallintoon siirryttäessä. Ensimmäiset keskustelut käydään prosessia harjoitellen maakuntien kanssa tammi-helmikuussa 2018. Uudenmaan keskusteluvuoro on 14.2.2018.

 

Aluekehittämisen tilannekuvan valmistelu

 

Keskusteluja varten on valmisteltu laaja-alaisesti maakunnan kehitystä koskeva aluekehityksen tilannekuva. Tilannekuva kattaa alueen kehityksen kannalta keskeisiä osa-alueita kuten elinkeinoelämän ja työllisyyden tilanteen, ympäristön, hyvinvoinnin, saavutettavuuden, osaamisen ja alue- ja kuntatalouden.

 

Määrällisen tarkastelun aineisto saatiin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja se perustuu maksutta saatavilla oleviin aineistoihin ja TEM:n Toimiala Online -tietokannan tilastoihin. Maakunnat valmistelivat itse laadullisen tilannekuvan tarkastelun määrällisen aineiston pohjalta. Laadullinen analyysi laadittiin dynamiikkatarkasteluna, jonka osa-alueita olivat väestödynamiikka, aluetalouden, työllisyyden ja kuntatalouden dynamiikka, liikkumisen, asumisen ja luonnonympäristön dynamiikka sekä terveyden ja hyvinvoinnin dynamiikkakuva. Uudenmaan laadullinen tilannekuva toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön 1.12.2017.

 

Aluekehittämiskeskustelun asialistan valmistelu

 

Tilannekuvan valmistelun yhteydessä sekä maakuntia että ministeriöitä on pyydetty miettimään osaltaan tulevien aluekehittämiskeskustelujen asialistalle nostettavia asioita. Aiheiden tulee olla aluekehittämisen kannalta merkityksellisiä ja poikkihallinnollisiin kokonaisuuksiin kytkeytyviä. Keskusteluaikaa on varattu kutakin maakuntaa kohti 2,5 tuntia, joten pyyntönä on ollut ministeriöiden ja maakuntien suuntaan kiteyttää n. 2-3 keskeisintä keskusteluaihetta. Lopullisesti asialistalle nostettavat aiheet valitaan jatkossa ministeriöiden ja maakunnan yhteisessä valmistelussa. Uudenmaan agendaesitys toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön 12.12.2017 ja siihen pohjautuva valtioneuvoston ehdotus saatiin 15.1.2018.

 

Keskusteltavia kysymyksiä käsitellään aluekehittämisen painopisteiden näkökulmasta. Uudenmaan keskustelukysymyksinä valtioneuvoston ehdotuksen mukaisesti on:

 1. Työllisyysasteen nostaminen ja innovaatiotoiminta:

  • Aikuiskoulutuksen lisääminen Uudellamaalla

  • Uusmaalaisen elinkeino- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen, erit. kasvuyritykset ja tunnistetut kärkialat

  • Maahanmuuttajien työllisyyden ja kotouttamisen edistäminen, ml. ulkomaalaiset osaajat

 1. Asuminen ja liikenne tarvetta vastaaviksi kestävällä tavalla:

  • Kohtuuhintaisen asumisen lisääminen

  • Kestävän saavutettavuuden parantaminen, ml. kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus

  • Hiilineutraaliuden edistäminen Uudellamaalla, ml. kestävät ratkaisut

 1. Hyvinvoinnin parantaminen ja sosiaalinen kestävyys:

  • Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

  • Alueelliset ja paikalliset sekä väestöryhmien hyvinvointierot.

 

Uudenmaan valmistelun organisointi

 

Uudellamaalla prosessisimulointia koordinoi Uudenmaan liitto. Valmistelua varten nimettiin työryhmä, jossa oli edustajat liitosta, Uudenmaan ELY:stä ja Uusimaa2019 -hankkeesta. Työtä ohjaamaan nimettiin Tilannekuva johtoryhmä, jossa on mukana edellisten tahojen edustajien lisäksi yksi pääkaupunkiseudun edustaja ja puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Aluekehittämisen keskusteluprosessia on yhteensovitettu muiden valtion ja tulevan maakunnan välisten keskusteluprosessien kanssa.

 

Asian taustat

Alueiden kehittämisen keskustelut perustuvat esitykseen laista Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiesityksen 11§:n mukaan valtio ja maakunnat keskustelevat vuosittain alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimeenpanosta. Keskustelut perustuvat valtioneuvoston aluekehittämispäätökseen ja aluekehityksen ajankohtaiseen tilannekuvaan. Keskusteluja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Keskustelujen tarkoituksena on valtion ja maakuntien yhteinen näkemys alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä. Keskustelujen johtopäätökset toimivat osaltaan maakuntalain 13 §:ssä tarkoitettujen neuvottelujen valmisteluaineistona.

 

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli Uudenmaan laadullista tilannekuvaa ja aluekehittämisen keskustelukysymyksiä 20.12.2017.

 

Kehittämispäällikkö Eero Venäläinen selosti Uudenmaan laadullisen tilannekuvan valmistelua ja aluekehityskeskusteluihin valmistautumista maakuntahallituksen kokouksessa 29.1.2018.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää merkitä Uudenmaan laadullisen tilannekuvan valmistelun ja aluekehityskeskusteluihin valmistautumisen tiedoksi.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Eero Venäläinen 040 525 1944

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä Uudenmaan laadullisen tilannekuvan valmistelun ja aluekehityskeskusteluihin valmistautumisen tiedoksi.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa