Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 04.06.2018/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 122

04.06.2018

 

Sote-palvelustrategian ja maakunnan palvelulupauksen valmistelu

 

70/00.00.00/2018

 

MHS 04.06.2018 § 122

 

Tiivistelmä

Maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelut perustuvat hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi laiksi (HE15/2017).

 

Uusimaa 2019 -hankkeessa on valmisteltu osaksi maakuntastrategiaa ensimmäiset versiot sote-palvelustrategiasta ja palvelulupauksesta. Esitys sisältää elinkaarimallia mukaellen ehdotuksia pitkän aikavälin tavoitteiksi. Palvelulupaukset perustuvat vahvasti asiakkaiden tuottamiin näkemyksiin palvelutarpeista ja näihin vastaamisesta.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Palvelustrategia ohjaa maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon taloutta ja toimintaa pitkän aikavälin tavoitteiden avulla. Lisäksi palvelustrategiassa maakunta päättää tai asettaa tavoitteita seuraaville kokonaisuuksille:

  • päättää linjaukset valinnanvapauslainsäädännön käyttöönoton aikataulusta

  • päättää linjaukset suoran valinnan palveluvalikoimasta

  • asettaa monituottajuutta koskevat maakunnalliset tavoitteet ja linjaukset huomioiden kansalliset tavoitteet, esimerkiksi mikä osa hankinnoista kilpailutetaan innovatiivisesti sekä missä laajuudessa ja palveluissa asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti toteutetaan

  • linjaa oman palvelutoiminnan laajuuden ja roolin palveluiden tuottamisessa

  • asettaa palveluiden integraatiota koskevat tavoitteet keskeisille palvelukokonaisuuksille

  • asettaa palvelurakennetta ja laatua koskevat keskeiset tavoitteet

  • linjaa fyysistä ja digitaalista palveluverkkoa koskevat keskeiset perusperiaatteet

  • linjaa asiakasosallisuuden periaatteet palveluiden kehittämiselle

  • linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset kehittämislinjat sote- palvelujen osalta

  • linjaa mitä maakunnan tehtäväalan tehtävistä maakunta hoitaa itse ja mitä hoidetaan yhteistoiminnassa toisen maakunnan kanssa

 

Liitteenä olevassa palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelun taustamuistion versiossa on kuvattu sitä valmisteltavien asioiden kokonaisuutta, josta maakunnan palvelustrategia muodostuu.

 

Palvelulupauksessa maakunta puolestaan osoittaa, miten se toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asukkaiden tarpeet ja paikalliset olosuhteen sekä saatavuus ja saavutettavuus huomioon ottavalla tavalla.

Palvelulupaus nähdään asiakaskokemuksen kokoavana työvälineenä sekä informaatiokanavana asiakkaan ja palvelutuotannon välillä.

 

Palvelustrategia ja palvelulupaus noudattavat maakuntastrategian visiota ja missiota. Maakuntastrategia myös osaltaan ohjaa palvelustrategiaa painopisteiden ja strategisten tavoitteiden kautta, jotka konkretisoituvat asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi, integroiduiksi palvelukokonaisuuksiksi tai yksittäisiksi palveluiksi ja toimenpiteiksi palvelustrategian kautta.

 

Uudenmaan maakunnan 26 kuntaa poikkeavat toisistaan monin eri tavoin. Merkittäviä eroja kuntien välillä, sekä oleellisia tekijöitä palvelujen tuottamisen ja järjestämisen näkökulmista ovat muun muassa väestömäärä ja -rakenne, asumistiheys, monikulttuurisuus sekä väestön terveys- ja hyvinvointierot. Näiden tekijöiden vaikutuksia, eri alueilta nousevia tarpeita sekä näkemyksiä palveluratkaisuista ovat valmistelleet kuntien asiantuntijoista kootut valmisteluryhmät. Valmisteluryhmien työn pohjalta on voitu tarkastella maakunnan väestön tarpeita alueellisesti ja toisaalta kokonaisuutena, sekä asetettu alustavia tavoitteita ja mittareita palvelutarpeeseen vastaamiseksi.

Palvelustrategian ja palvelulupauksen valmisteluissa on lisäksi kuultu ja osallistettu laaja-alaisesti palvelujen käyttäjiä, sidosryhmiä, virkamiehiä ja päättäjiä sekä Uusimaa2019 -hankkeen työntekijöitä. Nyt esiteltävät versiot sekä palvelustrategiasta että palvelulupauksesta kokoavat edellä mainittujen näkemykset siitä, miten ja millaisia palveluja Uudenmaan alueen väestölle maakunnan tulisi tarjota. Valmistelutyön pohjalta ovat nousseet näkökulmiksi saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstökokemus. Näissä onnistumalla saavutetaan palvelustrategiassa asetetut tavoitteet. Palvelustrategiassa kuvataan myös ydinprosessit, joilla vastataan eri asiakassegmenttien tarpeisiin.

 

Palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelut ovat edenneet vaiheeseen, jossa pitkän aikavälin tavoitteet ovat alustavasti hahmottuneet. Palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelut jatkuvat tästä maakuntahallituksen antamien evästyksien lisäksi nyt vielä linjaamattomien ja vailla tavoitteita olevien asiakokonaisuuksien valmistelemisella. Palvelustrategian seuraava versio tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi syksyllä 2018.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Otsikon asiassa Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi version maakunnan palvelustrategiasta ja palvelulupauksesta sekä valmistelun liitteen.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Leena Turpeinen 050 325 6917, Taru Syrjänen 050 547 6299

 

Päätös:

Otsikon asiassa Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi version maakunnan palvelustrategiasta ja palvelulupauksesta sekä valmistelun liitteen.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa