Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 04.06.2018/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 124

04.06.2018

 

Osallisuusohjelma maakunnan alkuvaiheen toimintaan

 

72/00.00.00/2018

 

MHS 04.06.2018 § 124

 

Tiivistelmä

 

Maakuntavaltuusto hyväksyy osallisuusohjelman osana maakuntastrategiaa heti toimintakautensa aluksi. Nyt päätetään niistä periaatteellisista linjauksista, jonka pohjalta valmistelua voidaan jatkaa syksyllä 2018 ottaen huomioon että osallisuutta koskevat pykälät tulevat voimaan jo vuotta aikaisemmin kuin muu lainsäädäntö.

 

Osallisuusohjelmassa tullaan tekemään ehdotus lakisääteisten vaikuttajatoimielinten sekä muiden toimielinten asettamisesta, tehtävistä ja toimintaedellytyksistä. Ohjelmassa linjataan myös maakunnan ja järjestöjen yhteistyö.

 

Osallisuusohjelmassa päätetään kansalaisten aloiteoikeudesta ja erilaisista digitaalisista ja muista vuorovaikutuksen foorumeista. Ohjelmassa päätetään, minkälaista osallisuusmallia maakunnan liikelaitokselta ja muilta palvelujen tuottajilta edellytetään ja miten järjestäjä seuraa sen toteutumista.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Maakuntavaltuusto vastaa asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisestä ja sitä ohjaa maakuntalaki (23 § - 28 § ) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (34 §). Maakuntalain pykälät tulevat voimaan jo 1.1.2019 (edellyttäen että nykyinen aikataulu pitää). Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus on keskeinen osa maakunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua.

 

Osallistumista koskevat periatteet ja toimintamallit kirjataan Uudenmaan osallisuusohjelmaan, jonka maakuntavaltuusto hyväksyy osana maakuntastrategiaa. Osallisuussuunnitelma kattaa järjestöjen toiveiden mukaisesti myös järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet. Luonnos osallisuusohjelmaksi on tämän pykälän liitteenä, osa asioista tunnistetaan vasta otsikkotasolla.

 

Osallisuusohjelma kattaa osallisuuden eri muodot laajasti koko konsernin, sote-järjestäjän kuin tuottajien näkökulmasta. Hyvien väestösuhteiden ylläpitäminen luo luottamusta ja sitä kautta turvaa siirtymistä maakuntahallintoon ja tukee palvelujen uudistamista. Osallisuusohjelma kattaa seuraavat asiat:

 

 • maakunnan poliittinen päätöksentekojärjestelmä kansalaisten osallisuuden näkökulmasta

 • lakisääteiset vaikuttajatoimielimet, mahdolliset muut Uudenmaan tarpeista lähtevät yhdenvertaisuutta edistävät toimielimet

 • aloitteet, palautteet

 • vuorovaikutuksen foorumit

 • osallistuminen sote-järjestäjän toiminnassa

 • viestintä asukkaille

 • osallistumisen arviointi, jatkuva kehittäminen

 

Maakunnan päätöksentekojärjestelmä

 

Maakunnan päätöksentekojärjestelmän valmistelussa on otettu huomioon mahdollisimman vahva osallisuus. Maakuntavaltuuston jäsenistä koostuva osallisuusvaliokunta vastaisi yhteistyön kehittämisestä asukkaisiin ja asiakkaisiin, yhteisöihin ja muihin sidosryhmiin. Valiokunta ohjaisi kuntayhteistyön kehittämistä ja alueellisten vaikuttajatoimielinten työtä.

 

Lakisääteisten vaikuttajatoimielinten asettaminen (Maakuntalaki 26 §)

 

Maakuntahallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuustot aina valtuustokausiksi ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä. Tehtävänä on vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vaikuttajatoimielimet ovat maakunnan viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöelimiä sekä edustamansa väestöryhmän vaikuttamiskanava. Maakunta voi antaa neuvostojen edustajille myös puhe- ja läsnäolo-oikeuden sen eri toimielinten kokouksissa. Maakunnassa toimii jo nyt väliaikaiset vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto, joita on kuultu mm palvelustrategian valmistelussa. Työ väliaikaisten toimielinten kanssa jatkuu vuoden 2018 loppuun asti jolloin esitys ensimmäisistä vakituisista toimielimistä voidaan tehdä. Toimielimiä voidaan ohjata erillisellä toimintasäännöllä.

 

Muiden lakisääteisten toimielinten asettaminen ja tehtävät

 

Maakuntahallitus asettaa kielivähemmistön vaikuttamistoimielimen (maakuntalaki 27 §). Maakuntahallitus hyväksyy toimielimelle toimintasäännöt, joissa todetaan toimielimen tehtävät. Ehdotus kielivähemmistön vaikuttamiselimen rakenteesta ja sijoituksesta maakunnan organisaatiossa tulee erikseen maakuntavaltuuston käsittelyyn.

 

Kotouttamislain 62 §:n mukaan maakunta voi perustaa etnisten asioiden neuvottelukunnan. Nykyisin neuvottelukunta toimii ELY-keskuksen yhteydessä.

 

Maakunnille siirtyy myös alueellisen romaniasian nevottelukunnan asettaminen ja tehtävät (maakuntalaki 6 §). Nykyisin neuvottelukunta toimii AVI:n yhteydessä ja tehtävä siirtyy vuoden 2020 alusta resursseineen maakunnille. Uusimaa asettaa neuvottelukunnan, mutta sillä on velvoite toimia yhteistyössä muiden YTA-alueen maakuntien kanssa.

 

Maakuntavaltuusto voi halutessaan nimetä myös muita Uudenmaan väestön tarpeista nousevia asiantuntijaryhmiä.

 

Järjestöt ja maakunta yhteistyössä

 

Uudenmaan laaja järjestökenttä on ollut mukana valmistelussa STEA-rahoitteisen Kumaja-verkoston edustamana. Lainsäädäntöön on mahdollisesti tulossa järjestöjen asemaa vahvistavia säännöksiä selvityshenkilö Tuija Braxin ehdotusten pohjalta. Myöhemmin ratkaistavana on mm mikä on kuntien ja maakunnan keskinäinen vastuujako yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan avustamisessa.

 

Maakunnan liikelaitoksen ja muiden tuottajien ohjaus

 

Maakunnan on sisällytettävä asiakkaiden osallistumista koskevat velvoitteet maakunnan järjestämisvastuulla kuuluvia palveluja tuottavien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin ja liikelaitoksen osalta hallintosääntöönsä. Maakuntavaltuuston hyväksymä osallisuussuunnitelma tulee linjaamaan sopimuksiin kirjattavat sisällöt. Järjestäjä voi edellyttää mm. minimikriteerit tuottajien asiakaspalautejärjestelmille.

 

Palveluntuottajat raportoivat palvelujen järjestäjälle asiakasosallisuden tavoista. Tuottajat vastaavat asiakkaidensa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista maakunnan päättämän menettelytavan mukaisesti esimerkiksi seuraavasti:

 

 • suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa

 • nimeämällä asiakasraadit ja hyödyntäen niitä monipuolisesti toiminnassaan

 • hyödytäen kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakkaita

 • järjestämällä henkilöstölle osallisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutusta

 • järjestäjä edellyttää asiakaspalautesysteemejä.

 

Asian taustat

 

Maakuntalain 23 §:ssä säädetään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Maakuntavaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää seuraavasti:

 1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ja asiakasraateja

 2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

 3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin

 4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

 5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun

 6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua

 

Maakunnan on sisällytettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamista turvaavat velvoitteet maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin sekä liikelaitoksen osalta hallintosääntöönsä. Näiden palveluntuottajien on huolehdittava toiminnassaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamisesta.

 

Muu lainsäädäntö

 

Maakuntalaki

24 § Aloiteoikeus

25 § Maakunnan kansanäänestys

26 § Maakunnan vaikuttamistoimielimet.

27 § Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin

28 § Viestintä

 

Sote-järjestämislaki

34 § Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Otsikon asiassa Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päättää

 • merkitä tiedoksi asian selostuksen tähän astisesta valmistelusta

 • puoltaa osallisuussuunnitelman jatkovalmistelua esitetyltä pohjalta.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Tero Manninen 040 7071508

Pirjo Marjamäki 040 334 6401

 

Päätös:

Otsikon asiassa Uusimaa 2019 -hankkeen poliittisena ohjausryhmänä toimiva Uudenmaan maakuntahallitus päätti

 • merkitä tiedoksi asian selostuksen tähän astisesta valmistelusta

 • puoltaa osallisuussuunnitelman jatkovalmistelua esitetyltä pohjalta.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa