Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.11.2018/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 201

19.11.2018

 

Lausunto Gles Oy:n Mäntsälän Aero lentokenttää koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

522/06.02.00/2018

 

MHS 19.11.2018 § 201

 

Tiivistelmä

Gles Oy suunnittelee hankevastaavana yleisilmailua palvelevan lentokentän rakentamista Mäntsälän Hirvihaaraan. Uudenmaan ELY-keskus edellyttää hankkeesta YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia. Arviointi on käynnistynyt ja lausuntoa pyydetään arviointiohjelmasta.

 

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa ei alueelle ole osoitettu merkintöjä lentokenttätoiminnoille. Lausunnossa todetaan, että arvioitaviksi esitettyjen vaihtoehtojen määrä on riittävä ja että ne ovat keskenään vertailukelpoisia. Lausunnossa korostetaan ylikunnallisten ja maakunnallisten vaikutusten arvioinnin tärkeyttä mm. meluvaikutusten ja maakunnan muiden yleisilmailukenttien toimintaan kohdistuvien vaikutusten osalta.

 

Ohjelmavaiheen jälkeen laatii hankevastaava arviointiselostuksen, joka tulee nähtäville ja lausunnoille. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Asian vireilletulo

 

Lausuntoa pyytää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se tulee antaa viimeistään 26.11.2018. Lausuntopyyntö on päivätty 19.10.2018.

 

Asian taustat

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uusi yleisilmailun kenttä erityisesti pääkaupunkiseudun tarpeita varten. Hankkeesta vastaa Gles Oy. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. Yhteysviranomainen on tehnyt päätöksen, että hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia. (YVA). Arviointiohjelman jälkeen laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka tulee nähtäville ja lausunnoille ja josta yhteysviranomainen antaa lain vaatiman perustellun päätelmän. YVA-prosessi päättyy yhteysviranmaisen annettua edellä mainitun päätelmän.

Hankealue sijaitsee Mäntsälän kunnan Hirvihaarassa valtatien 25 varressa sen pohjoispuolella. Alueen pinta-ala on 49 hehtaaria. Arvioitaviksi esitettyjä vaihtoehtoja on viisi. Lentopaikkaa käytetään yleisilmailun kenttänä. Yleisilmailuun kuuluu harrasteilmailun lisäksi mm. erilaista lentotyötä kuten ilmakuvausta, laskuvarjohyppylentoa sekä etsintä- ja pelastuslentoja. Kentällä voidaan lentää myös helikopterilla. Alueelle ei ole tulossa rahti- tai matkustajaliikennettä. Kiitotie on pisimmillään 1190 metriä. Laajimmassa vaihtoehdossa tulee alueelle myös autojen kiihdytysrata. 0-vaihtoedossa ei kenttää toteuteta ja alue tasataan ja muutetaan pelloksi. Kaikissa muissa arvioitavissa vaihtoehdoissa rakennetaan yksi tai useampi lentokonehalli, jonka koko on 900 m2. Lentokenttä on valvomaton lentopaikka, jolla ei ole lennonjohtoa. Vuotuinen lento-operaatioiden määrä on suurimmillaan 60 000. Rakentamisen yhteydessä louhitaan kalliota noin 600 000 m3 ja hyödynnetään betoni- ja tiilimursketta arviolta 80 000-160 000 tonnia.

Hankealue sijaitsee pääosin voimassa olevien maakuntakaavojen valkoisella alueella. Pohjoisosa ulottuu vähäisessä määrin laajan MLY-alueen eteläreunalle. Hankealueen itäosan kautta on osoitettu MLY-alueita yhdistävä valtatien 25 ylittävä maakuntakaavan viheryhteystarve. Hankealueen koilliskärjen kautta kulkee maakaasun runkoputki. Valtatie 25 on maakuntakaavakartalla seututie. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on Mustametsän Natura 2000-ohjelmaan kuuluva alue, joka on osoitettu maakuntakaavassa suojelualueeksi. Maakuntakaavoissa ei alueelle ole merkintää lentokenttätoiminnoille.

 

Ehdotus lausunnoksi

 

Uudenmaan liitto on 8.5.2018 esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle pyydettynä kannanottona, että Gles Oy:n lentokenttähankkeeseen tulisi soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Kannanotto sisältää perustelut. Liitto pitää tärkeänä, että YVA-lain mukainen arviointimenettely on nyt käynnistynyt.

 

Arviointiohjelmassa on esitetty riittävästi toteutusvaihtoehtoja ja ne ovat keskenään vertailukelpoisia.

 

Arviointiselostuksessa tulee laaja-alaisesti arvioida hankkeen vaikutuksia maankäyttöön ja kaavoitukseen. Hankealueelle ei ole laadittu kuntakaavaa, joten voimassa olevat maakuntakaavat ovat ohjeena laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueen käytön järjestämiseksi. Arviointiselostuksen tulisi sisältää arvio siitä, onko kyseinen hanke maakunnallisesti merkittävä ja mikä on hankkeen suhde maakuntakaavoitukseen ja erityisesti luonnosvaiheessa olevaan Uusimaa 2050 kaavaan. Siksi arviointiselostuksessa tulee arvioida kaikkien vaikutusten osalta myös hankkeen ylikunnallisia vaikutuksia.

 

Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen meluvaikutuksiin. Alueella oleva yleisilmailulle sallittu matala matkalentokorkeus (alle 300 metriä) saattaa laajentaa vaikutuksiltaan merkittävää melualuetta arviointiohjelmassa esitetystä melualueesta.

 

Hankkeella on huomattavia liikennevaikutuksia valtatielle 25. Arvioinnissa on huomioitava, että kyseinen valtatie on ehdolla valtakunnalliseen runkoverkkoon. Runkoverkkoon kuuluminen saattaa vaikuttaa uusien liittymien toteutusedellytyksiin. Arviointiselostuksessa tulee tunnistaa myös liittymäratkaisulle vaihtoehtoiset ratkaisut.

 

Hanke on osa laajempaa maakunnallista lentokenttäkysymystä. Vaikutukset muiden yleisilmailukenttien toimintaan tulee arvioida. Tällaisia kenttiä Uudellamaalla ovat Hangon Täktom, Vihdin Nummela ja Hyvinkään kenttä. Lisäksi on arviointiselostuksessa huomioitava hankealueen eteläpuolella sijaitseva Hirvihaaran ampumarata ja sen sijainti suhteessa suunniteltuihin laskeutumisreitteihin. Hirvihaaran rata on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi radaksi.

 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Mustametsän Natura-alue. Liitto pitää tärkeänä arviointiohjelmassa todettua luonnonsuojelulain edellyttämää arviointia hankkeen vaikutuksista Natura-alueen luontoarvoihin. Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia erityisesti maakuntakaavan toteuttamisedellytyksiin on kiinnitettävä huomiota myös vaikutuksiin, jotka kohdistuvat maakuntakaavan MLY-alueisiin ja todettuun viheryhteystarpeeseen.

 

Uudenmaan liitolla ei ole muuta lausuttavaa arviointiohjelmasta.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon

  • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

 

Valmistelija:

Lasse Rekola 044 299 0678

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon

  • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

Päätösote: Uudenmaan ELY-keskus


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa