Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2018/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 197

19.11.2018

Maakuntavaltuusto

§ 44

11.12.2018

 

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

 

482/02.01.00/2018

 

MHS 19.11.2018 § 197

 

Tiivistelmä

 

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton toiminta jaetaan kolmeen tulosryhmään: varsinaiseen toimintaan, projekteihin ja maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8,4 miljoonaa euroa, projektien 1,9 miljoonaa euroa ja maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun 67,2 miljoonaa euroa. Talousarvio laaditaan tasapainoisena ja oletuksella että Uusimaa2019-hanke jatkuu liiton hallinnoimana vuoden 2019 loppuun.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa esitetään, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu eriytetään liiton muusta toiminnasta omaksi tulosryhmäkseen. Tällöin toiminta jakautuu varsinaiseen toimintaan, projekteihin sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

 

Talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 378 100 euroa, joten vähennystä edellisvuoteen on yhteensä 41 450 euroa.

 

Toimintatulot ovat yhteensä 8 438 000 euroa, mikä on 22 450 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2018 tasolla eli ovat yhteensä 7 990 000 euroa. Talousarvio laaditaan tasapainoisena.

 

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaismääräraha on 1,875 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2019 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (8,2%), valtion myöntämästä rahoituksesta (60,4%) ja EU-rahoituksesta (31,4%).

 

Maakunta- ja sote-uudistusta valmistelevan Uusimaa2019 -hankkeen arviomääräraha vuodelle 2019 on yhteensä 67 245 000 euroa. Yleishankkeen osuus on 24 460 000 euroa ja ICT-hankkeen 42 785 000 euroa.

 

Määräraha-arvio perustuu tämän hetkiseen tilanteeseen ja siihen oletukseen, että hanketta toteutetaan Uudenmaan liiton alaisuudessa vuoden 2019 loppuun. Valtionvarainministeriö tekee rahoituspäätökset maakunta- ja sote-uudistuksen jatkorahoituksesta vuoden 2018 lopussa. Mikäli uudistuksen toteuttamiseen tai hankkeeseen kohdennettuihin arviomäärärahoihin tulee merkittäviä muutoksia, tuodaan asia lisätalousarviona maakuntavaltuuston päätettäväksi.

 

Talousarvion loppusummaksi muodostuu 77,6 miljoonaa euroa.

 

Valmistelu

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla sekä vastuualueiden ja tiimien yhteistyönä. Liiton yhteistyötoimikunta käsitteli talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan 23.10.2018

 

 

Jatkotoimenpiteet

 

Talousarvion laatimisen yhteydessä on valmisteltu tehtäväkohtaiset käyttösuunnitelmat, joka tarkentavat tehtävien sisältämiä määrärahoja. Maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana.

 

Ohjaava lainsäädäntö

 

Kunnan ja kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä, ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalaissa (410/2015, 110§).

 

Valtuuston on:

 

 • vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon talouden vastuut ja velvoitteet

 • hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi

 

Talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään seuraavaa:

 

 • Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat strategiaa ja edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan

 • talousarviossa ja -suunnitelmassa on hyväksyttävä toiminnan ja talouden tavoitteet

 • taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien

 • talousarvioon on otettava tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot

 • talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan

 • talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa

 • toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta (kuntalaki 410/2015, 147§, 365/1995, 50§).

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus päättää

 • esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja sen liitteenä olevan Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2019 talousarvion

 • hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä 6 kertaa vuodessa

 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

Vastuujohtaja:

Paula Autioniemi 040 737 8050

 

Valmistelija:

Markus Liikkanen 044 333 2700

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja sen liitteenä olevan Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2019 talousarvion

 • hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä 6 kertaa vuodessa

 • oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

Maakuntavaltuusto 11.12.2018 § 44

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen esittelee talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2019-20121 laadinnan lähtökohdat.

 

Ehdotus:

Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja sen liitteenä olevan Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2019 talousarvion.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Pia Lohikoski esitti Antero Eerolan kannattamana lisättäväksi toimintasuunnitelman sivulle 9, ensimmäisen kappaleen perään uuden kappaleen: "Uudenmaan liiton valtuusto on linjannut, että se vastustaa hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Uudenmaan liitto valmistautuu myös siihen vaihtoehtoon, että nyt esillä oleva uudistus ei toteudu. Uudenmaan liitto valmistelee maakuntavaltuustolle selvityksen siitä, miten tähän mennessä tehtyä valmistelutyötä voidaan siinä tapauksessa hyödyntää."

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, jota ei voitu hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheejohtaja esitti, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne jotka kannattavat Lohikosken esitystä äänestävät "EI". Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:

 • 26 JAA-ääntä

 • 36 EI-ääntä

 • 2 TYHJÄÄ.

Puheenjohtaja totesi, että Lohikosken ehdotus tuli hyväksytyksi. Sähköisesti toimitetun äänestyksen äänestysluettelo on liitteenä.

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja sen liitteenä olevan Uusimaa 2019 -hankkeen vuoden 2019 talousarvion Lohikosken kokouksessa hyväksytyllä lisäyksellä.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa