Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 221

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maakuntahallitus

§ 221

17.12.2018

 

Lausunto Raasepori, Horsbäck-Lepin osayleiskaavan kaavaehdotuksesta

 

554/06.02.00/2018

 

MHS 17.12.2018 § 221

 

Tiivistelmä

Raasepori, Horsbäck-Lepin osayleiskaavan ehdotus on päivitetty ja kaavaehdotus on asetettu uudelleen nähtäville.

Uudenmaan liitto on antanut lausunnon aiemmin nähtävillä olleesta Horsbäck-Lepin osayleiskaavan kaavaehdotuksesta 25.9.2017 § 138. Ensimmäiseen ehdotukseen on yhdistetty kaksi luonnosvaiheessa ollutta kaavahanketta. Uudenmaan liitto on antanut lausunnot myös molemmista aiemmin nähtävillä olleista kaavaluonnoksista.

 

Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle asumisen, kaupallisten palvelujen, työpaikka - sekä teollisuusalueiden laajenemisalueita olemassa olevan infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Kaavan tarkoituksena on edistää joukkoliikennettä sekä kevyen liikenteen reitistön kehittämistä. Kaavassa esitetään myös ekologiset yhteydet.

 

Aiemmissa lausunnoissaan Uudenmaan liitto on nostanut esille etenkin osayleiskaavan kaupan ratkaisun, joka ei ole ollut maakuntakaavan mukainen. Uudenmaan liitto on kiinnittänyt huomiota myös siihen, etteivät kaikki kaavan yhdyskuntarakenteen ratkaisut ole kestävän kehityksen mukaisia ja yhdyskuntarakennetta eheyttävää.

 

Muutokset Horsbäck-Lepin osayleiskaavan uudessa ehdotuksessa kohdistuvat Lepin alueelle. Tammisaarentien pohjoispuolella olevaa teollisuus- ja varastoaluetta on laajennettu pohjoiseen ja yksittäinen teollisuus- ja varastoaluevaraus suunnittelualueen pohjoisosasta on poistettu. Ekologisia yhteyksiä ja teollisuusalueen suojavyöhykettä on tarkistettu sekä asumisen aluetta supistettu.

 

Osayleiskaavassa osoitetut aluevaraukset ovat pääosin voimassa olevien maakuntakaavojen mukaisia. Uuteen ehdotukseen on tehty vähäisiä tarkistuksia Uudenmaan liiton edellisessä lausunnossa esiin nostamista asioista.

 

Osayleiskaavan tarkistettu ehdotus on edelleen maakuntakaavan vastainen kaupan ratkaisun osalta:

 • Horsbäckin ja Karjaan lounaisosan suuryksikköalueen päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan määrä on ylimitoitettu, koska lähialueiden ostovoima ei tue osoitettua paikallisen kaupan määrää.

 • Osayleiskaavan kaupan ratkaisussa ei ole huomioitu riittävästi kaupan laadun osalta maakuntakaavan suunnittelumääräyksiä.

 • Erityisesti Karjaan lounaisosan päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan ylimitoituksella voi olla haitallisia vaikutuksia Karjaan keskusta-alueiden kehittämiselle sekä kaupan kilpailutilanteeseen.

 

Lisäksi Uudenmaan liitto nostaa esille seuraavat asiat:

 

 • Koko Karjaa-Tammisaari välistä aluetta ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa teollisuus- ja työpaikka-alueeksi, vaan toiminnot tulee keskittää paremmin voimassa oleville maakuntakaavan taajama- ja työpaikka-alueille.

 • Vaikka asumisen sijoittamista ja määrää on tarkistettu, ei asumisen sijoittamisen kokonaisratkaisu ole kunnan yhdyskuntarakennetta eheyttävää ja kestävän kehityksen mukaista, sillä esitetyt asuinalueet ja katuverkko ovat hajanaiset, eivätkä ne tue joukkoliikenteen käyttöä eivätkä muodosta kävelyn ja pyöräilyn kannalta suotuisaa ympäristöä.

 • Valtatie 25 on osa Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaista maanteiden ja rautateiden pääväyläverkkoa. Pääväylien liikenteen sujuvuus on turvattava asetuksen mukaisesti. Tämän vuoksi kaavassa tulee varautua valtatien 25 ja maantien 110 liittymän muuttamiseen eritasoliittymäksi.

 • Edelliseen kaavaehdotukseen verrattuna kaava huomioi nyt paremmin maakunnallisesti merkittävien ekologisten verkostojen yhteydet ja kytkeytyvyydet toisiinsa.

 

Uudenmaan liitto toistaa aikaisemmin lausumansa, että kaavan jatkotyössä tulee ottaa huomioon maakuntahallituksen lausunnossaan esiin tuomat asiat ja tehdä kaavaehdotukseen tarvittavat korjaukset, ennen kuin kaavaehdotus viedään hyväksyttäväksi.

 

Asian vireilletulo

 

Viitaten lausuntopyyntöön 1.11.2018 Raaseporin kaupunginhallitus pyytää Uudenmaan liitolta lausuntoa Horsbäck-Lepin osayleiskaavan kaavaehdotuksesta 21.12.2018 mennessä.

 

Uudenmaan liitto on lausunut aikaisemmin nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 25.9.2017.

 

Ehdotukseen on yhdistetty kaksi luonnosvaiheessa ollutta kaavahanketta. Karjaan läntisen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 26.1.-27.2.2015. Horsbäck-Kärrbyn osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 25.4. -31.5.2016. Uudenmaan liitto on antanut lausunnot myös molemmista nähtävillä olleista kaavaluonnoksista.

 

Asian taustat

 

Uudenmaan liitto on aikaisemmin lausunut, että kaavan jatkotyössä tulee ottaa huomioon Uudenmaan liiton lausunnossa esiin tuomat asiat ja tehdä kaavaehdotukseen tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

 

Raaseporin kaupunginhallitus on hyväksynyt aiemmasta kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen vastineet 18.4.2018. Uudenmaan liiton lausuntoon annetuissa vastineissa on todettu, ettei asumisen kehittäminen pelkästään voimassa olevien maakuntakaavan keskusta-ja taajamatoimintojen- tai niiden reservialueella riitä elinkeinoelämän ja asumisen kehittämistavoitteiden yhteensovittamiseen ja monipuoliseen tonttitarjontaan. Raaseporin kaupunki katsoo, että osayleiskaavan toteuttavan asumista, joka tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen ja kunnallistekniikkaan eikä hajauta olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Kaupunki katsoo myös, etteivät maakuntakaavan valkoisille alueille osoitetut jo rakentuneiden teollisuus- ja työpaikka-alueiden laajennukset ole laajuudeltaan tai laadultaan maakunnallisesti merkittäviä.

 

Vähittäiskaupan kerrosneliömäärään on tehty tarkennuksia, jotka vastaavat paremmin maakuntakaavan seudullisesti merkittävän vähittäiskauppaa koskevia määräyksiä ja periaatteita. Raaseporin kaupunki katsoo kuitenkin, että sillä tulee olla riittävä reservi kaupan toimijoille edullisissa paikoissa koko kunnan kaupallisen palvelutason turvaamiseksi. Kaupunki katsoo, että työpaikka-alueille sallitut myymälätilat tukevat yritysten mahdollisuutta myydä tuotteitaan toimipaikoista. Pääasiallinen käyttötarkoitus on alueella muu kuin vähittäiskauppa.

 

Muutokset aikaisempaan kaavaehdotukseen nähden

 

Muutokset Horsbäck-Lepin osayleiskaavan uudessa ehdotuksessa kohdistuvat pääosin Lepin alueelle. Tammisaarentien pohjoispuolella olevaa teollisuus- ja varastoaluetta on laajennettu pohjoiseen ja yksittäinen teollisuus- ja varastoaluevaraus suunnittelualueen pohjoisosasta on poistettu. Ekologinen yhteys sekä teollisuusaluetta reunustava suojavyöhyke on osoitettu teollisuusalueen länsipuolelle. Samalla teollisuusalueen länsipuolelle osoitettuja asumisen alueita on supistettu ekologisten yhteyksien turvaamiseksi. Lepin kaupallisten palvelujen alueella on erikoiskaupan tilojen enimmäismäärän osuutta nostettu 6000 k-m2:sta 8000 km-m2:een. Horsbäckin kaupallisten palvelujen alueella on vähittäiskaupan enimmäismäärää laskettu aikaisemmasta ehdotuksesta 60 000 k-m2:sta 50 000 k-m2:een, joka on maakuntakaavan mukainen seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan enimmäismitoitus alueelle.

 

Ehdotus lausunnoksi

 

Yhdyskuntarakenne

 

Asuminen ja taajamatoiminnot

 

Asumisen sijoittamista maakuntakaavan taajamatoimintojen reservialueelle ja sen ulkopuolelle on perusteltu ja tarkistettu siten, että uutta asumista ohjataan edullisimmille alueille, joissa voidaan ottaa huomioon joukkoliikenne ja kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, olemassa oleva kunnallistekniikka sekä ympäristön arvot ja häiriötekijät. Uudenmaan liitto katsoo, että kaavaprosessin aikana asumisen aluevarausten tarkistukset ovat olleet oikeasuuntaisia. Uudenmaan liitto katsoo kuitenkin, että vaikka asumisen sijoittamista on tarkistettu, ei kokonaisratkaisu ole kunnan yhdyskuntarakennetta eheyttävää ja kestävän kehityksen mukaista. Kaavaan osoitetut asuinalueet ja katuverkko ovat hajanaiset eivätkä ne tue joukkoliikenteen käyttöä.

 

Teollisuus- ja työpaikka-alueet

 

Uudenmaan liitto toistaa aiemmissa lausunnoissaan todetun asian, että koko Karjaa-Tammisaari välistä aluetta ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa teollisuus- ja työpaikka-alueeksi, vaan ne tulee keskittää paremmin voimassa oleville maakuntakaavan taajama- ja työpaikka-alueille.

 

Vanhan rannikkotien varrelle, maakuntakaavan valkoiselle alueelle on osoitettu teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Uusimpien, Uusimaa 2050 kaavaan varten laadittujen maakunnallisten ekologisten yhteyksien ja luontoselvityksen päivitysten mukaan alueella on maakunnallisia luontoarvoja. Teollisuusalueen sijaintia ja laajuutta on edelleen tarkistettava, jotta mahdollisia haittoja luontoarvoihin voidaan minimoida.

 

Vaikka työpaikka-alueiden pääasiallinen käyttötarkoitus on muu kuin vähittäiskauppa, sallii työpaikka-alueiden kaavamääräys huomattavan paljon vähittäiskaupan tiloja alueelle. Tällä voi olla haitallista vaikutuksia, esim. asiointiliikenteellä ja -pysäköinnillä alueen pääasiallisen käyttötarkoitukseen tarkoitetulle toiminnalle.

 

Asumisen, työpaikkojen ja tuotanto- ja varastoalueiden järkevällä sijoittamisella luodaan parhaat edellytykset kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiseen rakenteeseen ja toimintojen järjestämiseen, voidaan vähentää autoliikennettä sekä tie- ja katuverkon määrää, parannetaan joukkoliikenteen järjestämisen edellytyksiä, ei pirstota metsäalueita sekä turvataan luonnon arvot ja ekologiset yhteydet.

 

Kaupan ratkaisut

 

Raaseporin Horsbäck-Lepin osayleiskaavan 3.9.2018 tarkistettu ehdotus on kaupan osalta maakuntakaavan vastainen.

 

Maakuntakaavassa Horsbäckin ja Karjaan lounaisosan suuryksiköt on osoitettu sellaiselle kaupalle, joka vaatii paljon tilaa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on pieni. Nämä molemmat merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt sijaitsevat voimassa olevan maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella. Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksen mukaan paikallisen kaupan koon yläraja on Raaseporissa päivittäistavarakaupassa 2 000 k-m2 ja muun erikoistavaran kaupassa 5 000 k-m2, ellei selvityksin muuta osoiteta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa muuttui vähittäiskaupan suuryksikön koko. Vähittäiskaupan myymälät tai myymäläkeskittymät, joiden rakennusoikeus ei ylitä maankäyttö- ja rakennuslaissa osoitettua 4 000 k-m2 seudullisen koon alarajaa, ovat paikallista kauppaa. Paikallinen kauppa voi olla päivittäistavarakauppaa ja/tai muun erikoistavaran kauppaa ja/tai tilaa vaativaa kauppaa. Näiden eri kaupan laatujen yhteenlaskettu kerrosneliömäärä saa olla kuitenkin enintään 4 000 k-m2.

 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa Horsbäckin enimmäismitoitus on 50 000 k-m2 ja Karjaan lounaisosan (Leppi) mitoitus on 30 000 k-m2. Nämä on osoitettu hyvin Horsbäckin ja Karjaan lounaisosien kaupallisten palvelujen alueiden, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1 ja KM-2), kaavamääräyksissä. Enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan myös paikallinen vähittäiskauppa. Tämä tulee osoittaa myös KM-1 ja KM-2 määräyksissä.

 

Yleiskaavan laatimisessa tulee huomioida myös maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain asiointimatkoja koskevan sisältövaatimuksen mukaan kaupan laadulla on merkitystä, sillä maankäytön tulee edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Päivittäistavarakauppa on lähipalvelua, jossa asioidaan lähes päivittäin.

 

Uusimaa-kaava 2050 laadinnan yhteydessä tehty selvitys osoitti, että päivittäistavarakaupan 4 000 k-m2 myymälä tarvitsi vuonna 2016 asukaspohjakseen 9 400 asukasta. Tällöin oletuksena on, että kaikki asukkaat asioivat kyseisessä myymälässä. Raaseporissa oli osayleiskaavaa varten tehdyn kaupallisen selvityksen mukaan kuitenkin yhteensä 17 päivittäistavarakaupan myymälää vuoden 2015 lopussa. Tällöin myös kauppojen asiakasvirrat hajautuvat.

 

Horsbäck-Lepin osayleiskaavan selostuksessa on todettu, että kaupallisen selvityksen mukaan Karjaan ja Pohjan taajamien lähivaikutusalueella asuu n. 10 200 asukasta ja Tammisaaren taajaman lähivaikutusalueella 9 600 asukasta. Selvityksen mukaiset asukasluvut ovat olleet perusteina Horsbäck-Leppi osayleiskaavan kaupan ratkaisussa. Osayleiskaavan kaupallisessa selvityksessä ei ole esitetty Horsbäckin ja Karjaan lounaisosien suuryksikköalueiden lähialueen väestön määrää. Uusimaa-kaava 2050 laadintaa varten tehty Uudenmaan liiton palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi -selvityksessä on osoitettu, että vuonna 2015 kahden kilometrin etäisyydellä oleva asukkaiden määrä oli Horsbäckissä 400 asukasta ja Karjaan lounaisosassa 1 400 asukasta. Horsbäck-Lepin osayleiskaavassa osoitetut rakennusoikeudet ovat ylimitoitettuja. Lähipalveluja tarvitsevien asukkaiden määrät tulee tarkistaa, sillä ylimitoituksella voi olla haitallisia vaikutuksia kaupan kilpailutilanteeseen ja keskusta-alueiden kehittämiselle.

 

Horsbäckin ja Karjaan lounaisosan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan lähipalvelut tulee mitoittaa kummankin suuryksikköalueen lähiasutuksen mukaan.

 

Horsbäck-Lepin osayleiskaavan työpaikka-alueet (TP) ovat maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella. Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräykset ohjaavat osayleiskaavan kaupan ratkaisua. Osayleiskaavan ehdotuksessa Horsbäckin merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikkö ja siihen kiinteästi liittyvä työpaikka-alue lomittuvat toisiinsa. Näiden alueiden välissä ei ole esimerkiksi viheraluetta, joka erottaisi eri käyttötarkoituksille osoitetut alueet toisistaan. Tällöin kaupallisen alueen laajuus hämärtyy. Kaupan alueen tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus. Osayleiskaavan mukaan työpaikka-alueelle saa sijoittaa toimintaan liittyviä myymälätiloja yhteensä 18 900 k-m2. Osayleiskaavassa oleva työpaikka-alueen kaupan ratkaisu tulee tarkistaa maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen määräyksen mukaiseksi.

 

Osayleiskaavan selostuksessa on todettu, että "Maakuntakaavan mahdollistamaa vähittäiskauppaa työpaikka-alueen yhteydessä ei ole osoitettu toisessa kaavaehdotuksessa.". Uudenmaan liitto toteaa, että voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu merkittävät taajamatoimintojen alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet ja sen suunnittelumääräyksessä on osoitettu merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat tilaa vaativalle kaupalle. Osayleiskaavan selostusta tulee tarkentaa tältä osin.

 

Uudenmaan liitto toistaa aikaisemmassa lausunnossaan esille nostamia seikkoja: Raaseporin kunnan tulee kaavoituksen avulla edistää muiden kuin tilaa vaativien kaupan palvelujen kehittämistä kuntakeskuksiin, jolloin lähipalvelujen toiminnalle turvataan kehittymisedellytykset. Tilaa vaativa erikoiskauppa ei kilpaile keskustakaupan kanssa. Jos maakuntakaavassa osoitettuja Horsbäckin ja Karjaa lounaisosan kaupan alueita kehitetään pelkästään tilaa vaativan kaupan alueina, niin tällöin näiden alueiden kehittämisellä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Tammisaaren ja Karjaan keskustojen kaupallisiin kehittämisedellytyksiin.

 

Viherrakenne

 

Kaava-alueelle on osoitettu kolme maakunnallisesti merkittävää ekologista käytävää: Karjaan taajaman teollisuusalueen länsipuolelle sekä valtatien 25 yli suunnittelualueen keskiosaan ja Horsbäckin itäpuolelle. Edelliseen kaavaehdotukseen verrattuna kaava huomioi nyt paremmin maakunnallisesti merkittävien ekologisten verkostojen yhteydet ja kytkeytyvyydet toisiinsa. Kaavaehdotus vastaa ekologisten käytävien sijaintien osalta myös Uudenmaan liitossa tunnistettuja ja valmisteilla olevan Uusimaa-kaavan kaavaluonnoksessa osoitettuja maakunnallisesti merkittäviä viheryhteystarpeita.

 

Uusimaa-kaavan valmistelun aikana on selvitetty Uudenmaan maakunnallisesti merkittäviä luontokohteita myös Raaseporin alueelta. Horsbäckin-Kärrbyn alueelta on tunnistettu useita maakunnallisen luonnonarvottamisen kriteerit, ns. LAKU-kriteerit täyttävää aluetta. Pääsääntöisesti nämä samat luonnonarvoiltaan maakunnallisesti arvokkaat alueet on tunnistettu myös osayleiskaavassa ja osoitettu LUO-merkinnöillä.

 

Osayleiskaavassa on osoitettu Kärrbyn/Repubackan alueelle teollisuus- ja varastoalue, joka sijaitsee voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitetulla valkoisella alueella. Aluetta koskee valkoisten alueiden kehittämissuositus, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti merkittävät pelto-, metsä- ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista. Alue sijaitsee myös uusimpien LAKU-selvitysten tunnistamalla ekologisella käytävällä.

 

Alueen säilyminen rakentamattomana esitettyä laajemmassa määrin erityisesti Kärrbyn-Repubackan ympäristössä turvaisi paremmin arvokkaita luontokohteita, ekologisia yhteyksiä sekä vähentäisi pirstovaa vaikutusta ekologiseen kokonaisuuteen.

 

Liikenne

 

Suunnittelualueen halki kulkee liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväyläverkkoon kuuluva valtatie 25. Valtatie 25 kuuluu tason I pääväyliin, joilla tienpitäjän on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h ja turvallisia ohitusmahdollisuuksia on oltava säännöllisin välein. Tason I pääväylillä liittymien määrän on oltava rajoitettua ja sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon, että Vt 25 sujuvan ja turvallisen liikenteen edellytyksiä kehitetään. Vt 25 merkitys tavaraliikenteen väylänä on tärkeä Hangon satamasta muualle Suomeen.

 

Maakuntakaavassa osoitettua valtatien 25 Lepin alueen eritasoliittymää varten tulee osoittaa osayleiskaavassa tarvittava tilavaraus. Kaava-aineistossa olevan Liikenteen toimivuustarkastelun (15.10.2018) perusteella suositeltavin ratkaisu sekä välivaiheeseen että lopputilanteeseen on valtatien 25 kevennetty eritasoliittymä.

 

Muuta

 

Kaavaselostuksen maakuntakaavoitusta koskevaan kappaleeseen on hyvä päivittää vireillä olevan Uusimaa 2050-kaavan tilanne. Uusimaa-kaava koostuu yleispiirteisestä, oikeusvaikutuksettomasta rakennesuunnitelmasta sekä kolmesta seudun vaihemaakuntakaavasta. Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 8.10.-9.11.2018.

 

Uudenmaan liitto toistaa aikaisemmin lausumansa, että alueen kaavan jatkotyössä tulee ottaa huomioon Uudenmaan liiton lausunnossaan esiin tuomat asiat. Kaavaehdotukseen tulee tehdä tarvittavat korjaukset, ennen kuin kaavaehdotus viedään hyväksyttäväksi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

 • antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Vastuujohtaja:

Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669

 

Valmistelija:

Heli Vauhkonen 050 320 0431

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 • antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon

 • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

Päätösote: Raaseporin kaupunki

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa