Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.uudenmaanliitto.fi:80/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maakuntahallitus

§ 218

17.12.2018

 

BRIDGES-hankkeen toimintasuunnitelman vahvistaminen

 

526/00.01.03.01/2018

 

MHS 17.12.2018 § 218

 

Tiivistelmä

Älykkään erikoistumisen strategioilla on ollut toistaiseksi pieni vaikutus alueellisen innovaatiotoiminnan työpaikkojen määrän kasvuun. Haasteena ovat olleet vähäiset resurssit strategioiden toteuttamiseen. Osalla alueista haasteena on lisäksi älykkään erikoistumisen toimialojen ja tutkimuksen huono yhteensopivuus sekä tutkimustulosten heikko hyödyntäminen.

 

Uudenmaan liitto on mukana BRIDGES-hankkeessa (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) EU:n Interreg Europe -ohjelma rahoituksella. Hankkeessa jalkautetaan eurooppalaisia älykkään erikoistumisen strategioita. Osa hankkeen partnereista on innovaatioiden edelläkävijäalueita, osa vähemmän edistyneitä alueita. Uudellamaalla pyritään vahvistamaan alueen tutkimus- ja erikoistumisalueita. Hyviksi havaitut käytännöt jaetaan partnerien kesken ja niiden pohjalta laaditaan alueelliset toimintasuunnitelmat. Hanke kestää viisi vuotta (2016-2021) ja mukana on partnereita Puolasta, Kreikasta, Sloveniasta, Unkarista ja Espanjasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa.

 

Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyy maaliskuun 2019 lopussa. Siihen mennessä kukin partnerialue laatii oman toimintasuunnitelmansa. Uudenmaan toimintasuunnitelma käsittää toimenpiteitä tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälisyyden edistämiseksi ja hyvien käytäntöjen siirtämistä partnerialueiden välillä. Suunnitelma on valmisteltu ja toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toimenpiteet tukevat Uusimaa 2.0 -ohjelman teemoja.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Toimintasuunnitelma perustuu Spinverse Oy:n toteuttamaan ja paikallisten toimijoiden sidosryhmän hyväksymään selvitykseen, jossa kartoitettiin Uudenmaan innovaatiojärjestelmän nykytilaa erityisesti biotalouden osalta sekä kerättiin näkemyksiä kehitystarpeista ja -mahdollisuuksista.

 

Selvityksen tuloksia käsiteltiin "Uusimaa innovoi - tie tutkimuksesta liiketoimintaan" -seminaarissa maaliskuussa 2018. Raportti Tutkimuksesta liiketoimintaan -mallin edellytykset Uudellamaalla: BRIDGES-hankkeen innovaatioselvityksen tulokset julkaistiin liiton BRIDGES-sivuilla huhtikuussa 2018, ks. linkki . Myöhemmin raportti käännettiin ja osin muokattiin englanninkieliseksi versioksi Feasibility Study on Conditions for a Research-to-Business Model in the Helsinki-Uusimaa Region.

 

BRIDGES-toimintasuunnitelma käsittää vuosille 2019-2020 suunniteltuja toteuttamistoimenpiteitä. Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymisen ja kaupallistamisen lisäämiseksi liiton toimintaa uudistetaan nykyisen EU-palvelun pohjalta. Tavoitteena on Uudenmaan korkean TKI-osaamisen hyödyntäminen kansainvälisissä hankkeissa muiden Euroopan alueiden kanssa.

 

BRIDGES-projektissa on tarkoitus kehittää alueellista innovaatioketjua ja yritysten teknologiavalmiutta hyödyntäen Espanjan Valenciassa kehitettyä patenttipankkia (Patent and Knowledge Bank) sekä täydentää pk-yritysten innovaatiokapasiteettia. Tavoitteena on tuoda yhteen yliopistojen ja tutkimuslaitosten huippututkimusta ja yrityksiä, jotta teknologiaa voidaan siirtää yrityksiin teollisuudessa ja palvelualoilla.

 

Tärkeässä roolissa on suurten tutkimuslaitosten palvelut pk-yrityksille. Siinä sovelletaan Baltic TRAM ja Science Link -projekteissa kehitettyä ohjelmaa, joka mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön tutkimuslaitosten ja pk-yritysten välillä ja sitä on testattu menestyksellisesti Itämeren alueella. Ohjelmassa teollisuuden tutkimuskeskukset ja alueelliset kehitysyhtiöt pyrkivät yhdessä huomioimaan myös sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät sijaitse näiden läheisyydessä.

 

Asian taustat

BRIDGES-hankkeen tavoitteena on edistää eurooppalaisten Älykkään erikoistumisen strategioiden jalkauttamista. Hanke tukee osaltaan Uudenmaan RIS3-strategian toimeenpanoa.

 

Uudenmaan liitto on yksi hankkeen kymmenestä partnerista. Muut partnerit ovat Puolasta, Kreikasta, Sloveniasta, Unkarista, Espanjasta ja Hollannista. Hanke kestää viisi vuotta (1.4.2016 - 31.3.2021.) ja sen kokonaisbudjetti on 2,0 miljoonaa euroa. Uudenmaan liiton budjetti on 239 975 euroa, josta 85 % saadaan Interreg Europe - ohjelmasta. Jäljelle jäävästä 35 996 euron omarahoitusosuudesta enintään 70 % saadaan kansallisena vastinrahoituksena työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hankkeen vetäjä on Kainuun Etu.

 

BRIDGES-hankkeessa Uudenmaan erityisiksi haasteiksi on tunnistettu tarve lisätä innovaatioita tuottavaa tutkimusta ja rahoitusvälineiden yhdistelyä. Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia on hyväksytty maakuntahallituksessa vuonna 2014, ja sitä on vuonna 2017 päivitetty vuosille 2018-2020.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

  • vahvistaa BRIDGES-hankkeen toimintasuunnitelman 2019-2021

  • oikeuttaa toimiston tekemään täsmennyksiä toimenpiteiden toteuttajiin ja teknisluonteisia muutoksia toimintasuunnitelmaan ennen sen julkaisua.

 

Vastuujohtaja:

Juha Eskelinen 040 575 2993

 

Valmistelija:

Ari Lainevuo 050 363 1657

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  • vahvistaa BRIDGES-hankkeen toimintasuunnitelman 2019-2021

  • oikeuttaa toimiston tekemään täsmennyksiä toimenpiteiden toteuttajiin ja teknisluonteisia muutoksia toimintasuunnitelmaan ennen sen julkaisua.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa