Käynnistyneet AIKO-hankkeet


Kasvu, kuva: PixabayTällä sivulla esittelemme uusmaalaiset AIKO-hankkeet, joita Uudenmaan liitto on tähän mennessä ollut mukana käynnistämässä ja rahoittamassa. Tutustu ennakoidun rakennemuutoksen hankkeisiin, kasvuvyöhykkeiden hankkeisiin ja kasvusopimuksiin liittyviin hankkeisiin.


ERM-hankkeet kehittävät ratkaisuja rakennemuutoksen hallintaan

Digiajan infopalvelu mobiilikäyttäjälle

Pilotoidaan älypuhelimien ja muiden mobiililaitteiden vakiona sisältämään bluetooth-teknologiaan pohjautuva helppokäyttöinen MINFIE-konsepti ja alusta sekä siihen oleellisesti liittyvä digiajan infomerkki.

> Hankelomake (pdf)

Seniorit tekoälymentoreina

Koulutetaan 100 senioritekoälymentoria Espoossa ja pilotoidaan tekoälymentorointimalli.

> Hankelomake (pdf)

Tilat avoimiksi − fiksu tilaverkko

Valjastetaan vajaakäytettyjä tiloja käyttöön kokeillen ja kehitetään tiloista käyttäjälähtöistä palvelua.

> Hankelomake (pdf)

CLiC! – Creative Life in A City

Kehitetään Otaniemi-Keilaniemi alueelle yhteistoiminnan malli, joka tukee alueen kehitystä.

> Hankelomake (pdf)

DOES – Digitaalinen ohjaus ja etenemisen seuranta

Kehitetään käyttäjälähtöisesti palvelumuotoilun ja kokeilujen kautta digitaalinen järjestelmä ja toimintamalli opintojen etenemisen seurantaan ja ohjaukseen.

> Hankelomake (pdf)

Osaajien houkuttelumalli pääkaupunkiseudulle – pilottina Helsingin ja Espoon ohjelmistoyritysten tavoitteet

Tuetaan helsinkiläisten ja espoolaisten yritysten investointeja helpottamalla rekrytointivaiheen haasteita ja vahvistaa kaupunkien profiilia yritystoimintaa aktiivisesti tukevina kaupunkeina.

> Hankelomake (pdf)

Fiksu Kalasatama Co-Designing Wellbeing

Kehitetään ja kokeillaan uusia digitaalisia hyvinvointi- ja terveyspalveluiden etäratkaisuja, teknologioita ja uutta liiketoimintaa yhteistyössä kaupungin sote-ammattilaisten, käyttäjien, yrityskumppaneiden sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden kanssa. 

> Hankelomake (pdf)

Digital Health Growth Track

Terveydenhoidon ja hyvinvoinnin alalla käynnistyville yrityksille suunnattu tehostetun valmennuksen kokeileva kiihdyttämöohjelma, joka luo yrityksille valmiuksia uusien digitaalisen terveyden ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen sekä edistää kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

> Hankelomake (pdf)

SIFT – sosiaali- ja terveydenhuollon integraation paikat paljon palveluja saavien asiakkaiden palveluprosesseissa

Tunnistetaan palvelutarpeiden kerrostumat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytön taustalla sekä kuvataan paljon palveluita käyttävien kuntalaisten profiilit, palvelupolut, -kokonaisuudet ja -prosessit.

> Hankelomake (pdf)

Pilotit pyörimään

Linkitetään ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat sekä terveys- ja hyvinvointialan yritykset kokeilevaan LivingLab-muotoiseen ideoiden, konseptien ja prototyyppien testaukseen.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

Myyr York Street Art City

Kehitetään Myyrmäen kaupunginosaa sekä asuinalueena viihtyisämmäksi että yritystoimintaa tukemalla elinvoimaisemmaksi.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

AIKO Health Up

Vahvistetaan Uudenmaan life science- ja terveysteknologia-alan kansainvälistä tunnettuutta ja edistetään Health Capital Helsinki (HCH) -allianssin tavoitteiden saavuttamista.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

Smart City Robottilogistiikka

Kokeillaan kuluttajaratkaisuja, joilla voidaan ottaa kaupunkialueilla käyttöön henkilöautoliikennettä ja jakeluautoliikennettä kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi robottilogistiikka.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

Palaa otsikoihin


Kasvuvyöhykkeiden hankkeet edistävät liikenteen ja logistiikan ratkaisuja


Vedia CaaS Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä (CaaS-E18)


Toteutetaan kaksi työpakettia:

- Container as a Service (CaaS) -pilottipalvelu ja pilottiryhmä.
- E18-liikennetiedon ja ETA-seurannan teknologiaratkaisut.

> Hankelomake (pdf)

Lyhyen merirahdin digitaalisen koordinoinnin pilotointi

Luodaan dokumentoitu pilotointi lyhyen merirahdin koordinoinnista sekä digitaaliset ratkaisut koordinoinnille ja toimitusketjujen optimoinnille.

> Hankelomake (pdf)

Joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys Hämeenlinnan seudulla

Tutkitaan Hämeenlinnan joukkoliikenteen eri käyttövoiman vaihtoehtojen vaikutukset kustannusten osatekijöihin, joukkoliikennelinjastoon, joukkoliikenteen palvelutasoon ja kaupungin infraan.

> Hankelomake (pdf)

5G-selvitys Suomen kasvukäytävällä Moreeni–Rastikankaan alueella

Selvitetään 5G-yhteyksien tarvetta ja kehittämismahdollisuuksia Suomen kasvukäytävällä.

> Hankelomake (pdf)

Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia käyttäjälähtöisä liikkumispalveluja, jotka tukeutuvat joukkoliikenteeseen.

> Hankelomake (pdf)

Imatra–Svetogorsk-rautatieyhteyden avaaminen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kansainvälisiä logistiikkapalveluja hyödyntäen

Luodaan toimenpidesuunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet kansainvälisen rautatieyhteyden Imatra-Svetogorsk statuksen muuttamiseksi kaksisuuntaisesta kansainväliseksi ja toistaiseksi voimassaolevaksi.

> Hankelomake (pdf)

Kyliltä Kasvukäytävälle – Ihmislähtöisen liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla

Selvitetään, miten haja-asutusalueella voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetuksen palveluita.

> Hankelomake (pdf)

Arjen kestävät palvelut asemanseuduille

Toteutetaan arkea helpottavia kokeiluita asema-alueilla ja julkisen liikenteen solmukohdissa Kasvukäytävän varrella Lempäälässä, Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä tehdään asiakastyytyväisyyskysely kokeiluihin osallistuneille kumppaneille ja kotitalouksille.

> Hankelomake (pdf)

Kotimaisen merirahdin digitaaliset verkostot

Luodaan digitaalinen verkosto, joka edesauttaa alueellisten toimijoiden yhteistyötä tavalla, joka mahdollistaa merikuljetusten käytön kotimaan rahtiliikenteessä.

> Hankelomake (pdf)

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi

Tuotetaan tukitoimia kasvukäytäväsopimusta toteuttaville hankkeille. Lisäksi hoidetaan rahoituspäätökset, hallinnointi ja raportointi sekä loppuarviointi.

> Hankelomake (pdf)

Suomen kasvukäytävän hankekehityksen tuki ja rahoituksen hallinnointi

Hoidetaan kasvukäytäväsopimusta toteuttavien hankkeiden hankevalmistelun tukitoimet, rahoituspäätösten valmistelun, hallinnon ja raportoinnin yhteistyössä Suomen kasvukäytävä -verkoston kanssa.

> Hankelomake (pdf)

Digitalisaation ja innovaatioiden hyödyntäminen kansainvälisessä liiketoiminnassa ja rahtiliikenteessä

Arvioidaan rajaliikenteen pullonkaulojen nykytilaa ja keinoja niiden poistamiseksi. Se syventää kumppanuuksia ja rakentaa toimintamallin pilottikokeilujen pohjalta.

> Hankelomake (pdf)
> Hankkeen verkkosivu

PKV-verkoston satamat ja niiden kitkattomien virtojen kehitys

Luodaan best practice -alusta, joka mahdollistaa kitkattomat virrat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueella satamien automatisoinnilla ja tähän liittyvillä liiketoimintamalleilla sataman ja toimitusketjujen toimijoille.

> Hankelomake (pdf)

Kaasun liikennekäyttö Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä

Edistetään kaasun liikennekäyttöä kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

> Hankelomake (pdf)

Etelä-Suomen tavaralogistiikan järjestelmän tehostaminen – toimenpiteet ja kehityspolut

Tuotetaan ehdotuksia Etelä-Suomen logistiikkajärjestelmän tehostamiseksi määrittelemällä logistiikkakeskusten verkosto ja profiloimalla sen osat.

> Hankelomake (pdf)

aIGO – Asemanseutujen joukkoliikenteen kehittäminen ympärivuotisella automaatiolla

Kehitetään ympärivuotiseen liikennöintiin kykenevä automaattibussi osana suomalaista kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävää tieliikenteen automaatiokehitystä.

> Hankelomake (pdf)

Kasvuvyöhykkeen kestävän liikkumisen palvelut

Selvitetään kestävällä tavalla toteutettujen, uudenlaisten liikkumisen palveluiden liiketoiminnallisia edellytyksiä ja kaupallisia mahdollisuuksia Kasvukäytävän kunnissa ja kaupungeissa.

> Hankelomake (pdf)

Lentoradan vaikutusten laaja-alainen arviointi

Selvitetään Lentoradan hyötykustannussuhde sekä vaikutukset talouteen, kasvuun ja yritysrakenteen kehitysedellytyksiin sekä aluerakenteeseen, erityisesti pääradan ja oikoradan kasvukäytävien kehitykseen.

> Hankelomake (pdf)

Palaa otsikoihin


Kasvusopimukset edistävät älykkäitä ja puhtaita palveluita


Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue

Luodaan etenemismalli liikenteen, liikkumisen ja logistiikan kehitykselle Aviapoliksen alueella. Tavoitteena on löytää kestäviä liikenteen, liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa muualle Suomeen sekä kansainvälisesti. 

> Hankelomake (pdf)

Smart & Clean Urban Food

Ratkaistaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen sekä logistiikan ratkaisuihin liittyviä haasteita ruokatoimijoiden yhteistyössä.

> Hankelomake (pdf)

Smart elements for renovation leap

Aktivoidaan ja tehostetaan kunniahimoista korjausrakentamista asuinrakennuksissa demonstroimalla innovatiivisia käytäntöjä, jotka tuottavat merkittäviä hyötyjä omistajille. 

> Hankelomake (pdf)

Smart & Clean − sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat

Hyödynnetään eri sisäilmakohteista mitattavia ja kerättäviä tietoja sekä synnytetään hyvän sisäilmaston ylläpitoon liittyvää uutta liiketoimintaa.

> Hankelomake (pdf)

Helsinki Metropolitan Air Quality Testbed

Toteutetaan pääkaupunkiseudulle yksi maailman ensimmäisistä koko kaupungin kattavista skaalautuvista ilmanlaadun sensoriverkoista.

> Hankelomake (pdf)

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut

Pilotoidaan innovatiivisia hulevesiratkaisuja kuudessa erilaisessa kohteessa.

> Hankelomake (pdf)

Palaa otsikoihin