Erillisohjelmissa paljon rahoitusmahdollisuuksia

Euroopan unionin erillisohjelmissa avautuu paljon mahdollisuuksia myös uusmaalaisille toimijoille. Uudenmaan liiton EU-palvelu auttaa hakijoita oikeille rahoituksen lähteille. Ota yhteyttä, yhteyshenkilöt löytyvät oikeasta palstasta.

Horisontti 2020, tukea tutkimus- ja innovaatiohankkeille

Koneisto. Kuva Tuula Palaste
Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 -ohjelmalla pyritään tukemaan kasvua ja työpaikkoja luovaa tutkimusta ja innovaatioita Euroopan globaalin kilpailukyvyn vahvistamiseksi.


Ohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta:
 • Huipputason tiede
 • Teollisuuden johtoasema
 • Yhteiskunnalliset haasteet


Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa unionin tieteellistä osaamista ja tukea eurooppalaisen tutkimusalueen muodostumista (European Research Area ERA).

Toisen osion tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa.

Kolmas teema perustuu siihen, että Euroopalla on lähivuosina edessään suuria yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaisemisessa Horisontti 2020 -ohjelmalla on keskeinen osa.

Horisontti 2020 -ohjelman kokonaisrahoitus kaudella 2014–2020 on 80 miljardia euroa.

Lue lisää Tekesin verkkosivuilta:
> Horisontti 2020 -ohjelma

Lisätietoja ohjelman verkkosivuilla (englanniksi):
> Horizon 2020 Programme

COSME, tukea pk-yrityksille ja kilpailukyvyn vahvistamiseen

Lasikaiteet. Kuva Tuula PalasteCOSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) -ohjelma koskee yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä. COSME-ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 2,3 miljardia euroa.


Ohjelman tavoitteet:

 • Parannetaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia.
 • Helpotetaan pk-yritysten pääsyä markkinoille, erityisesti EU:n sisällä mutta myös globaalisti.
 • Luodaan paremmat olosuhteet yritysten perustamiselle ja kasvulle.
 • Tuetaan yrittäjiä tukemalla kouluttautumista, parantamalla yritysten toimintaympäristöä ja tukemalla erityisiä ryhmiä kuten nuoria, vanhoja ja naisyrittäjiä.

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
> COSME Programme

LIFE, rahoitusta ympäristön- ja luonnonsuojeluun

ValkovuokkoLIFE -ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä hidastaa ilmastonmuutosta. Ohjelman budjetti kaudella 2014–2020 on 3,4 miljardia euroa.

LIFE jakautuu kahteen alaohjelmaan ja niiden alla kolmeen osa-alueeseen:

 • Ympäristö-ohjelma:
  • Ympäristö ja resurssitehokkuus 
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Ympäristöhallinta ja -tieto
Ilmastotoimet-ohjelma:
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
  • Ilmastomuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastohallinto- ja tieto.


Hakemukset jätetään Suomessa ympäristöministeriöön, joka lähettää parhaat hakemukset Euroopan komission arvioitavaksi.

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
> LIFE Programme

Työohjelma 2014–2017 (englanniksi):
> Multiannual Work Programme for 2014–2017

Erasmus+, rahoitusta koulutukseen ja liikuntaan

Jalkapalloilijat. Kuva Tuula Palaste
Erasmus+ -ohjelma kokoaa yhteen koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät toimet. Ohjelman budjetti kaudella 2014–2020 on 14,7 miljardia euroa.


Ohjelmasta myönnetään tukea kolmentyyppisiin avaintoimiin:

 • Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus EU:ssa ja sen ulkopuolella
  • Opiskelu
  • Harjoittelu
  • Eri maiden yhteiset maisteriohjelmat
 • Yhteistyöhankkeet
  • Strategiset kumppanuushankkeet
  • Tietoyhteenliittymät
  • Kapasiteetin vahvistamishankkeet
 • Tuki toimintapolitiikan uudistamiselle
  • Nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua edistävät hankkeet
  • Viranomaisten yhteistyö
  • Eurooppalaiset verkostot ja työkalut
  • Suuret viranomaisille tarkoitetut kehittämishankkeet

Lisäksi Erasmus+ -ohjelmaan kuuluu akateemisen tutkimuksen Jean Monnet -ohjelma. Urheilun osalta rahoitusta on haettavissa yhteistyökumppanuuksiin ja voittoa tuottamattomiin urheilutapahtumiin.

Suomessa ohjelmaa hallinnoi kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. 

Lue lisää CIMOn verkkosivuilta:
> Erasmus+

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
> Erasmus+ Programme

Luova Eurooppa, tukea kulttuuri-, media- ja luoville aloille

KäsimaalausLuova Eurooppa on kulttuuri-, media- ja luoville aloille omistettu EU-ohjelma, pyrkii osaltaan edistämään taloudellista kasvua, työllisyyttä, innovaatioita ja sosiaalista koheesiota Euroopassa.

Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014–2020 on 1,46 miljardia euroa. Ohjelma tarjoaa rahoitusta vähintään 250 000 taiteilijalle ja kulttuurialan ammattilaiselle, 2 000 elokuvateatterille, 800 elokuvalle ja 4 500 käännettävälle kirjalle.

Ohjelma sisältää monialaisen toimintalinjan lisäksi omat erilliset alaohjelmansa kulttuurille ja medialle. Lisäksi käytössä on eri alojen toimijoille yhteinen "Guarantee Facility", joka tarjoaa luovien ja kulttuurialojen pk-yritysten kanssa toimiville rahoittajille takauksia ja helpottaa näin yritysten lainansaantia.

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
> Creative Europe

Kansalaisten Eurooppaa, tukea osallisuuteen

ÄänestysKansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon ja Euroopan unionin kehittämiseen.

Ohjelman tavoitteena on edistää tietämystä Euroopan historiasta, suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä parantaa eurooppalaisten toimielimien ja osallistujamaiden kansalaisten, kuntien ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta.

Hankkeisiin voivat osallistua

 • paikalliset ja alueelliset viranomaiset
 • ajatushautomot  
 • järjestöt, esimerkiksi ammatti- kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöt
 • koulutus- ja tutkimusjärjestöt

Rahoitusohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 186 miljoonaa euroa.

Lue lisää CIMOn verkkosivuilta:
> Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
The Europe for Citizens Programme

Kansanterveys kasvun tukena, rahoitusta terveyden edistämiseen

Kukat rautatientorilla. Kuva Tuula Palaste
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma on EU:n kolmas terveysalan monivuotinen toimintaohjelma. Sillä lujitetaan talouskasvun ja terveen väestön välisiä yhteyksiä.

Ohjelmalla on neljä tavoitetta:

 • Yhteisten työkalujen ja mekanismien kehittäminen EU-tasolla: tarkoituksena edistää innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
 • Lääketieteellisen asiantuntemuksen ja tiedon saatavuuden lisääminen yli rajojen
 • Kustannustehokkaiden tupakoinnin, alkoholin väärinkäytön, lihavuuden ja HIV/AIDSin ehkäisyyn liittyvien käytäntöjen kartoittaminen, levittäminen ja käyttöönoton edistäminen
 • Rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseen ja koordinointiin liittyvien yhteisten toimintatapojen kehittäminen

Ohjelman budjetti kaudelle 2014–2020 on 449 miljoonaa euroa.

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
> Health Programme

Ohjelman suomenkielinen tiivistelmä:
> Kansanterveys kasvun tukena

Verkkojen Eurooppa CEF, tukea energia-, liikenne- ja digitaalisille verkoille

ipad, kuva Anni LevonenVerkkojen Eurooppa -kokonaisuus painotta älykkäitä, kestäviä ja yhteen liitettyjä liikenne-, energia- ja digitaalisia verkkoja. Kokonaisuus jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne). Ohjelman budjetti on 33,2 miljardia euroa.

Rahoitettavilla hankkeilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne- ja digitaaliseen runkoverkostoon. Näin edistetään puhtaampia liikennemuotoja ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä, helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti ja kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan.

Lue lisää Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi):
> Connecting Europe Facility