6Aika – Programmet för öppna och smarta tjänster stöder hållbar stadsutveckling, ansökan pågår till 18.10

Liito. Kuva Tuula PalasteStrategin för hållbar stadsutveckling går under namnet 6Aika – Öppna och smarta tjänster. Strategin har utarbetats och ska förverkligas av Finlands sex största städer, det vill säga Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

I den nationella beredningen har temat för hållbar stadsutveckling valts i enlighet med verksamhetsmodell 2 för det riksomfattande strukturfondsprogrammet och det går ut på att producera och utnyttja den senaste informationen och kunskapen.

Strategin innefattar följande tre prioriteringsområden:

  1. Öppna innovationsplattformar: Städerna skapar gemensamma verksamhetsmiljöer där företag och invånare utvecklar ny kompetens samt testar nya produkter och tjänster i en verklig stadsmiljö.
  2. Öppna data och gränssnitt: Städerna öppnar sina offentliga datareserver för företag och andra användare samt förenhetligar sina gränssnittstjänster.
  3. Öppen delaktighet: Städerna inkluderar invånarna i beslutsfattandet och utvecklandet av verksamheten, utvecklandet av öppna och smidiga kundservicesystem på flera kanaler.

Ytterligare information om 6Aika-programmet finns på programmets webbplats (på finska).

Nylands förbund fattar de juridiska finansieringsbesluten

Nylands förbund har rollen som finansierande myndighet för de ERUF-projekt som förverkligar 6Aika-strategin. Finansiering för ESF-åtgärder beviljas av NTM-centralen i Tavastland.

En ledningsgrupp med representanter från de sex största städerna framför projektförslag till Nylands förbund. Förbundet fattar sedan finansieringsbeslut utifrån de givna förslagen. Ett beslut om finansiering förutsätter att projektet följer lagstiftningen och strukturfondsprogrammet.

Information om hur man söker finansiering finns under de riksomfattande temana på strukturfonder.fi.

För närvarande pågår en ansökningsomgång som fortsätter till 18.10.2019 för ERUF-finansieringens del.

Fem procent av ERUF-medlen går till hållbar stadsutveckling

Den offentliga finansieringen för hållbar stadsutveckling uppgår under programperioden 2014–2020 till sammanlagt ungefär 79 miljoner euro. Av den totala summan utgör hälften ERUF-finansiering medan övrig finansiering kommer från kommunerna och staten. Av den riksomfattande ERUF-finansieringen har fem procent reserverats för hållbar stadsutveckling.

Därtill är det möjligt att förverkliga 6Aika-strategin med hjälp av ESF-finansiering. ESF-finansiering anges inte separat i programmet utan landskapets samarbetsgrupper (MYR) i de berörda städerna bestämmer om ESF-finansiering som en del av landskapsprogrammets genomförandeplan.