6Aika – Programmet för öppna och smarta tjänster stöder hållbar stadsutveckling

Liito. Kuva Tuula PalasteStrategin för hållbar stadsutveckling går under namnet 6Aika – Öppna och smarta tjänster. Strategin har utarbetats och ska förverkligas av Finlands sex största städer, det vill säga Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

I den nationella beredningen har temat för hållbar stadsutveckling valts i enlighet med verksamhetsmodell 2 för det riksomfattande strukturfondsprogrammet och går ut på att producera och utnyttja den senaste informationen och kunskapen.

Strategin innefattar följande tre prioriteringsområden:

  1. Öppna innovationsplattformar: Städerna skapar gemensamma verksamhetsmiljöer där företag och invånare utvecklar ny kompetens samt testar nya produkter och tjänster i en verklig stadsmiljö.
  2. Öppna data och gränssnitt: Städerna gör sina offentliga datareserver för företag och andra användare samt förenhetliga sin gränssnittstjänster.
  3. Öppen delaktighet: Städerna inkluderar invånarna i beslutsfattandet och utvecklandet av verksamheten, utvecklandet av öppna och smidiga kundservicesystem.

Ytterligare information om 6Aika-programmet och hur man söker finansiering finns på programmets egna webbplats (på finska) samt under de riksomfattande temana på strukturfonder.fi (på finska).

Fem procent av ERUF-medlen går till hållbar stadsutveckling

Den offentliga finansieringen för hållbar stadsutveckling uppgår under programperioden 2014–2020 till sammanlagt ungefär 79 miljoner euro. Av den totala summan utgör hälften ERUF-finansiering medan övrig finansiering kommer från kommunerna och staten. Av den riksomfattande ERUF-fonden har fem procent reserverats för finansiering av projekt som förverkligar strategin för hållbar stadsutveckling.

Därtill är det möjligt att förverkliga 6Aika-strategin med hjälp av ESF-finansiering. ESF-finansiering anges inte separat i programmet utan landskapets samarbetsgrupp (MYR) i de berörda städerna bestämmer om ESF-finansiering som en del av landskapsprogrammets genomförandeplan.

Nylands förbund fattar de juridiska finansieringsbesluten

Nylands förbund har rollen som finansierande myndighet för de ERUF-projekt som förverkligar 6Aika-strategin. Ansökningarna lämnas in till förbundet via informationstjänsten Eura 2014. Finansiering för ESF-åtgärder som förverkligar 6Aika beviljas av NTM-centralen i Tavastland.

En ledningsgrupp med representanter från de sex största städerna framför projektförslag till Nylands förbund. Förbundet fattar sedan finansieringsbeslut utifrån de givna förslagen. Ett beslut om finansiering förutsätter att projektet följer lagstiftningen och strukturfondsprogrammet.