AIKO-finansiering för regionala innovationer och försök


Aiko-rahoitus

Nylands förbund beviljar AIKO-finansiering för införandet av regionala innovationer och försök. I Nyland kan man söka finansiering för:

  • åtgärder för förutsedd strukturomvandling (ERM)
  • projekt som förverkligar södra Finlands tillväxtkorridorer

  • Smart & Clean-projekt som motsvarar huvudstadsregionens tillväxtavtal

  Ansökningstiden för finansiering som förverkligar tillväxtkorridorerna och huvudstadsregionens tillväxtavtal är fortlöpande. Finansiering för förutsedd strukturomvandling kan sökas då vi ordnar ansökningsomgångar.

  Finansiering beviljas 2016–2018. Projekten får pågå fram till 30.4.2019. För Nyland har reserverats ett anslag på totalt 6,15 miljoner euro.

  Anvisningar för hur du söker finansiering finns i spalten till höger om sidan.

  Strukturomvandlingen hanteras genom smarta lösningar; finansieringsomgång pågår

  AIKO-finansieringen som är avsedd för kontrollerad strukturomvandling beviljas projekt som främjar Nylands teman för smart specialisering. Målet är att få till stånd försöksliknande åtgärder som kan genomföras med snabb tidtabell.

  Temana för smart specialisering är:
  • Städernas cleantech
  • Hälsa och välfärd
  • Digital reform inom industrin
  • Människornas stad
  Den senaste ansökningsomgången ordnades i början av året och avslutades 16.3.2018. I finansieringsomgången efterlystes servicelösningar som kan främja nylänningarnas vardag samt projekt som stöder medborgarnas jämlikhet och delaktighet.

  Tillgänglighet och smidiga godstransporter i fokus längs tillväxtkorridorer

  Nyland berörs av två tillväxtavtal som staten har ingått gällande tillväxtkorridorer. Förverkligandet av dessa avtal främjas med hjälp av AIKO-finansiering. Tillväxtzonerna är:

  Finansiering riktas till innovativa försöksprojekt som syftar till att förbättra korridorernas inre och yttre tillgänglighet. I anslutning till Finlands tillväxtkorridor finansieras i synnerhet försök som gäller persontrafik. Inom den nordliga tillväxtzonen ligger betoningen på transportkedjor och logistiklösningar.

  Projektförslagen behandlas först av ledningsgruppen för Finlands tillväxtkorridor eller Nordliga tillväxtzonen, varefter Nylands förbund fattar beslut om finansieringen.

  > Bekanta dig med tillväxtkorridorernas AIKO-annons
  > Avtal om Finlands tillväxtkorridor

  > Avtal om Nordliga tillväxtzonen

  Huvudstadsregionen ett skyltfönster för smarta och rena lösningar

  Staten, huvudstadsregionen och Lahtis stad har ingått ett tillväxtavtal med hjälp av vilket regionens städer strävar efter att bli föregångare i världen för smart och rena lösningar. För att uppnå detta mål har man grundat en tidsbunden Smart & Clean-stiftelse.

  AIKO-finansiering erbjuds projekt som utvecklar smarta och ekologiskt progressiva lösningar och tjänster som svarar på den offentliga sektorns, företagsverksamhetens och invånarnas behov. Utvecklingsområden är till exempel trafik och mobilitet, byggverksamhet, energiförsörjning, avfallshantering och vattenförsörjning samt cirkulär ekonomi.

  Stiftelsen utvärderar finansieringsansökningarna och stiftelsens styrelse ger utlåtanden om dem. Nylands förbund fattar slutligen beslut om finansieringen.

  > Huvudstadsregionens tillväxtavtal

  > Smart and Clean-stiftelsen


  Tillbaka till rubrikerna