Många finansieringsmöjligheter i EU:s separata program

Europeiska unionens separata program medför många möjligheter för aktörerna i Nyland. Nylands förbunds EU-tjänst hjälper de sökande att hitta rätt finansieringskälla. Ta kontakt!

Horisont 2020 – stöd för forsknings- och innovationsprojekt

Koneisto. Kuva Tuula Palaste
Ramprogrammet för forskning och innovationer, Horisont 2020, har som syfte att stärka Europas globala konkurrenskraft genom att stöda forskning och innovationer som skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Programmet består av tre delområden:

 • Spetskompetens
 • Industriellt ledarskap
 • Samhälleliga utmaningar


Målet för det första delområdet är att stärka och utvidga unionens vetenskapliga kompetens och främja bildandet av ett europeiskt forskningsområde (European Research Area).

Det andra delområdet har som mål att förbättra de europeiska företagens ställning i konkurrensen genom att främja utvecklingen och ibruktagandet av nya teknologier och innovationer.

I det tredje delområdet utgår man ifrån att Europa under de närmaste åren ställs inför stora samhälleliga utmaningar och där har Horisont 2020 en viktig uppgift.

Den totala finansieringen för Horisont 2020 uppgår till 80 miljarder euro.

Läs mer på innovationsfinansieringsverket Tekes webbplats (på finska):
> Programmet Horisont 2020

Ytterligare information om Horisont 2020 hittar du på programmets webbplats (på engelska):
> Horizon 2020 Programme

COSME – stöd för små och medelstora företag och för stärkande av konkurrenskraften

Lasikaiteet. Kuva Tuula PalasteProgrammet COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) fokuserar på företagens konkurrenskraft samt på små och medelstora företag. För åren 2014–2020 har programmet en budget på 2,3 miljarder euro.

Programmets mål är att:

 • Förbättra de små och medestora företagens möjligheter till finansiering.
 • Främja de små och medelstora företagens tillträde till marknaden, speciellt Europas inre marknad men också den globala marknaden.
 • Skapa bättre förutsättningar för tillväxt och grundandet av företag.
 • Stöda företagarna genom att stöda deras utbildning, förbättra företagens verksamhetsmiljöer samt genom att i synnerhet stöda specialgrupper såsom unga, gamla och kvinnliga företagare.

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
> COSME Programme

LIFE – finansiering för miljö- och  naturvård

Valkovuokko
LIFE-programmet finansierar projekt som har som mål att stöda genomförandet av miljö- och naturvård enligt principerna för hållbar utveckling samt stävja klimatförändringen. Programmets budget för perioden 2014–2020 är 3,4 miljarder euro.

LIFE indelas i två underprojekt som båda innefattar tre delområden:

 • Miljö
  • Miljö och resurseffektivitet
  • Biologisk mångfald
  • Miljöstyrning och -information
 • Klimatpolitik
  • Begränsning av klimatförändring
  • Anpassning till klimatförändring
  • Klimatstyrning och -information


I Finland lämnas ansökningarna in hos Miljöministeriet som sedan skickar de bästa ansökningarna till Europeiska kommissionen för utvärdering.

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
> LIFE Programme

Arbetsprogram 2014–2017 (på engelska):
> Multiannual Work Programme for 2014–2017

Erasmus+ – finansiering för utbildning och idrott

Jalkapalloilijat. Kuva Tuula Palaste
Erasmus+ samordnar åtgärder som hänför sig till utbildning, ungdomar och idrott. Under perioden 2014–2020 uppgår programmets budget till 14,7 miljarder euro
.

Programmet stöder projekt som främjar något av följande tre områden:

 • Studenters och lärares mobilitet inom och utanför Europa  • Studier

  • Praktik
  • Olika länders gemensamma program för magisterexamen
 • Projektsamarbete
  • Strategiska partnerskapsprojekt
  • Kunskapsallianser
  • Kapacitetsförstärkningsprojekt med partnerländer utanför Europa
 • Stöd till policyreformer
  • Projekt som främjar dialogen mellan politiska beslutsfattare och ungdomar
  • Samarbete på myndighetsnivå
  • Europeiska nätverk och instrument
  • Stora utvecklingsprojekt avsedda för myndigheter


I Erasmus+-programmet ingår också ett program för akademisk forskning – Jean Monet-programmet. Beträffande idrott är det möjligt att söka finansiering för samarbete samt för icke-vinstsyftande idrottsevenemang.

I Finland förvaltas programmet av CIMO, expert- och serviceorganisationen inom internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Läs mer på CIMO:s webbplats:
> Erasmus+

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
> Erasmus+ Programme

Kreativa Europa – stöd för kultur- och mediebranscher samt kreativa branscher

KäsimaalausKreativa Europa är ett EU-program för kultur- och mediebranscher samt kreativa branscher. Programmet eftersträvar att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovationer och social kohesion i Europa.

Programmet har en sammanlagd budget på 1,46 miljarder euro för åren 2014–2020. Programmet erbjuder finansiering åt minst 250 000 konstnärer och andra aktörer inom kulturbranschen, 2 000 biografer, 800 filmer och 4 500 översatta böcker.

I programmet ingår en verksamhetslinje som omfattar flera branscher men också egna separata underprogram som riktar sig till kultur och media. Därtill ger programmet tillgång till en så kallad "Guarantee Facility" som är gemensam för aktörerna inom de olika branscherna och som erbjuder garantier åt finansiärer som samarbetar med små och medelstora företag inom kulturbranschen och övriga kreativa branscher, vilket underlättar möjligheterna att bli beviljad lån.

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
> Creative Europe

Ett Europa för medborgare – stöd för delaktighet

ÄänestysProgrammet Ett Europa för medborgare finansierar projekt som stöder aktivt medborgarskap och uppmanar invånarna att delta i beslutsfattandet och utvecklingen av Europeiska unionen.

Programmet har som mål att öka medborgarnas kunskap om Europas historia, främja toleransen och bygga upp ett mångsidigt och mångkulturellt Europa. Ytterligare strävar programmet efter att öka växelverkan mellan de europeiska organen och deltagarländernas invånare, kommuner och medborgarorganisationer.

Följande aktörer kan delta i projekten:

 • lokala och regionala myndigheter
 • tankesmedjor
 • olika organisationer och föreningar, t.ex. kultur-, ungdoms-, idrotts- och fackorganisationer
 • utbildnings- och forskningsorganisationer


Finansieringsprogrammets budget för åren 2014–2020 uppgår till 186 miljoner euro.

Läs mer på CIMO:s webbplats:
> Programmet Ett Europa för medborgarna

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
The Europe for Citizens Programme

Hälsa för tillväxt – finansiering för främjande av hälsan

Kukat rautatientorilla. Kuva Tuula Palaste
Programmet Hälsa för tillväxt är EU:s tredje fleråriga verksamhetsprogram med fokus på hälsovårdssektorn. Programmet eftersträvar att stärka kopplingarna mellan ekonomisk tillväxt och befolkningens hälsa.

Programmet utgår ifrån föjande fyra mål:

 • Utveckla gemensamma instrument och mekanismer på EU-nivå med syfte att främja innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem
 • Öka tillgången till medicinsk sakkunskap och information även över nationsgränser
 • Kartlägga, sprida och främja införande av kostnadseffektiva förebyggande åtgärder mot rökning, alkoholmissbruk, fetma samt hiv/aids
 • Bättra beredskapen och samordningen i samband med gränsöverskridande hälsokriser

Under perioden 2014–2020 har programmet en budget på 449 miljoner euro.

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
> Health Programme

Läs programmets sammandrag (på finska):
> Hälsa för tillväxt

Fonden för ett sammanlänkat Europa – stöd för energi- och transportnät samt digitala nät

ipad, kuva Anni LevonenFonden för ett sammanlänkat Europa lägger fokus på smarta, hållbara och sammankopplade transport- och energinät samt digitala nät. Programhelheten delas in i tre sektorer: TEN-T (transport), TEN-EN (energi) och TEN-TELE (kommunikation). Programmet har en budget på 33,2 miljarder euro.

Programmet beviljar stöd åt projekt som bidrar till att bygga upp förbindelser som saknas i stamnätet för energi-, transport- och digitala nät i Europa. Således främja projekten också färdsätt som orsakar mindre förorening samt ultrasnabba bredbandsförbindelser. Förverkligandet av programenliga projekt underlättar också användningen av förnybar energi i enlighet med strategin Europa 2020 samtidigt som Europas ekonomi utvecklas i en allt mer ekonomisk riktning.

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
> Connecting Europe Facility