Strukturfonder ger Nyland hållbar tillväxt och jobb – Ansökan aktuell fram till den 4 mars

Kuva Anni Levonen
Nyland får stöd från två olika strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Programperioden som nu pågår sträcker sig från 2014 till 2020. Det riksomfattande strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 innefattar både ERUF- och ESF-åtgärder.

  • Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) mål är att förbättra sysselsättningsläget samt öka konkurrenskraften och livskraften i regionerna.
  • Europeiska socialfonden (ESF) har som mål att stöda sysselsättningen samt sysselsättningsmöjligheterna genom att utveckla kunnandet och servicestrukturerna.

Nylands förbund koordinerar ERUF-projektfinansiering i södra Finland

Nylands förbund koordinerar ERUF-projektfinansiering i södra Finland. Till området hör landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland. För ESF-finansieringen ansvarar NTM-centralen i Tavastland.

Webbplatsen strukturfonder.fi är en nättjänst för dem som söker finansiering. Information om de finansieringsmöjligheter som erbjuds i södra Finland finns på södra Finlands sidor.

Ansökningsomgången för södra Finlands ERUF-projekt pågår fram till 4.3.2019.

> Annonser om södra Finland på tjänsten strukturfonder.fi

ERUF stöder entreprenörskap, konkurrenskraft, innovationer och minskade koldioxidutsläpp

Europeiska regionala utvecklingsfondens mål är att förbättra sysselsättningsläget samt öka konkurrenskraften och livskraften i regionerna. Centrala fokusområden är förbättrande av små och medelstora företags konkurrenskraft samt produktion och användning av ny information och kunskap. Programmet stöder också främjandet av koldioxidsnål ekonomi.

Förutom strukturfondsprogrammets mål har alla landskapen i södra Finland egna tyngdpunkter för utvecklingen som styr finansieringen. Dessa anges i landskapsprogrammen. Medel ur strukturfonderna riktas även till åtgärder som främjar landskapens spetsområden för smart specialisering, kunskapsområden och utvecklingsobjekt.

Nylandsprogrammet 2.0 styr ERUF-medel till förbättrandet av små och medelstora företags förutsättningar till förnyelse, tillväxt och internationalisering. Dessutom eftersträvas ett kolneutralt Nyland. Strukturfinansiering riktas till projekt som stöder områdets strategi för smart specialisering.

6Aika för en hållbar stadsutveckling

Nylands förbund koordinerar också ERUF-finansieringen till den riksomfattande strategin 6Aika – Öppna och smarta tjänster. Programområdet omfattar de sex största städerna i Finland, dvs. Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

> Läs mer om 6Aika-finansieringen