Strukturfonder ger Nyland hållbar tillväxt och jobb – Ansökan aktuell

Kuva Anni Levonen
Nyland får stöd från två olika strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Programperioden som nu pågår sträcker sig från 2014 till 2020. Det riksomfattande strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 innefattar både ERUF- och ESF-åtgärder.

  • Europeiska regionala utvecklingsfondens mål är att förbättra sysselsättningen samt öka konkurrenskraften och livskraften i regionerna.
  • Europeiska socialfonden har som mål att stöda sysselsättningen och sysselsättningsmöjligheterna genom att utveckla kunnandet och servicestrukturerna.

Under den pågående strukturfondsperioden tilldelas nyländska projekt ungefär 50 miljoner euro från strukturfonderna. Tillsammans med den nationella medfinansieringen har Nyland ungefär 100 miljoner euro offentlig finansiering till sitt förfogande.

Nylands förbund är samordnande myndighet för ERUF-finansieringen i södra Finland

Nylands förbund innehar rollen som samordnande myndighet för ERUF-finansieringen på södra Finlands område. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland har i sin tur hand om ESF-finansieringen. Nylands förbund betjänar i ärenden som gäller ERUF på Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands områden.

Webbplatsen strukturfonder.fi är en nättjänst för dem som söker finansiering. På södra Finlands egna sidor på webbplatsen finns information om de finansieringsmöjligheter som erbjuds i Nyland samt i hela södra Finlands område.

Som bäst söker vi projekt att finansieras, mera information finner du i den högra spalten.

ERUF stöder entreprenörskap, konkurrenskraft, innovationer och koldioxidsnåla utsläpp

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) mål är att förbättra sysselsättningen samt öka konkurrenskraften och livskraften i regionerna. Fokus ligger på att förbättra små och medelstora företags konkurrenskraft samt producera och utnyttja ny information och kunskap. Programmet stöder också en koldioxidsnål ekonomi.

Utöver strukturfondsprogrammets mål har även varje landskap i södra Finland sina egna utvecklingsområden som har fastställts i landskapsprogrammen och som styr finansieringen. Strukturfondsmedel riktas även till åtgärder som främjar landskapens spetsområden för smart specialisering, kompetensområden och utvecklingsobjekt.

De prioriteringar som styr ERUF-finansieringen i Nyland och som anges i Nylandsprogrammet 2.0 går ut på att förbättra små och medelstora företags möjligheter till förnyelse samt att stöda deras förutsättningar för tillväxt och internationalisering. Ett annat viktigt mål för Nyland är kolneutralitet.

6Aika främjar hållbar stadsutveckling

Nylands förbund har även hand om finansieringen i anslutning till det riksomfattande programmet 6Aika – Öppna och smarta tjänster. Programmet förverkligas i och av Finlands sex största städer, det vill säga Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Nylands förbund är finansierande myndighet för de ERUF-åtgärder som hör till 6Aika-programmet och ansökningarna lämnas in till förbundet via EURA 2014. NTM-centralen i Tavastland har ansvar för ESF-finansieringen i anslutning till 6Aika.

Programmet 6Aika grundar sig på följande tre kärnområden: öppna innovationsplattformar, öppen data och gränssnitt samt öppen delaktighet.