Framsyn innebär förberedelser inför framtiden

Framsyn innebär att göra sig förberedd inför framtiden. Den ger oss beredskap inför framtida förändringar och hjälper oss att leva med osäkerhet. Och den är ett bra verktyg för att finna sådana lösningar idag som påverkar morgondagen.

KiikaritFramsynsarbete är att samla information och analyser om megatrender, signaler och eventuella utvecklingsprocesser. Utgående från informationen som finns tillhanda, görs valen om vilka riktningar utvecklingen önskas ta.

Nylands förbund har siktet inställt på landskapets framtid. Vår lagstadgade uppgift är att sammanjämka all prognostisering som görs i regionen. Framsyn är aktuellt:

1) som stöd för utvecklingsarbetet

2) för att reda ut utbildnings- och kompetensbehov.

 

Hur ser Nyland ut år 2050?

Nylands förbund prognostiserar i samråd med de viktigaste aktörerna i landskapet, såsom kommunerna, NTM-centralen, forsknings- och utbildningsinstituten. Tillsammans skapar vi scenarier som sträcker sig fram till en tidpunkt flera årtionden framöver.

Den senaste omfattande framtidsgranskningen är daterad 2017. Den innehåller bland annat prognoser för arbetsplatser och befolkning, megatrender för en litteraturöversikt och fem olika scenarier om hur livet ter sig för en nylänning år 2050. Med allt detta som grund har en framtidsbild utarbetats som utgör ett gemensamt överenskommet mål för hela Nyland.

> Bekanta dig med framtidsgranskningen


Framsyn stöder utvecklingsarbetet

Planeringen och beslutsprocesserna utnyttjar framtidsgranskning och övrig prognostisering. Den här informationen behövs då landskapsplanen utarbetas; de strategiska programmen för den nyländska utvecklingen inte att förglömma. De viktigaste finner du här:

  • Nylandsprogrammet 2.0: Landskapsprogrammet som drar riktlinjer för utvecklingen på lång sikt har målet inställt på 2018–2021
  • Vägkarta för ett kolneutralt Nyland: Ett åtgärdsprogram under arbete, som eftersträvar ett kolneutralt landskap senast år 2030


I vårt framsynsarbete är det högaktuellt med beredskap för stävjandet av klimatförändringen och en förnyelse av strategin för smart specialisering. I den senare behövs prognostisering för att reda ut styrkorna hos den framtida forsknings- och innovationsarbetet i landskapet.

 

Kompetensprognostiseringen lodar utbildningsbehov

Nylands förbund svarar för samordnandet av framsynsarbetet som görs för utbildnings- och kompetensbehov på mellanlång och lång sikt i landskapet.  För att utbudet av utbildning ska kunna ges en rätt inriktning, behövs information om vilken slags kompetens och i vilken omfattning den behövs för de framtida behoven i vår region.

Framsynskammaren lodar de nyländska behoven av utbildning och kompetens. Nylands förbund är med i kammarens verksamhet, och är också dess största finansiär.

 

Ett landskap i förnyelse - så även framsynen

Framsynsarbetet vid Nylands förbund förbereder sig också för landskapsreformen. Nyland ska bli ett landskap som modigt riktar blicken framåt och lyfter fram ett framtidsorienterat grepp. Det innebär att skapa och stöda prognostiserande verksamhetskultur i den nya landskapsorganisationen, dess serviceproduktion och hela det regionala ekosystemet.

> Bekanta dig med framsynsmodellen för det nya landskapet (på finska)

> Bekanta dig med det nya landskapets strategi som har siktet inställt på år 2030 (på finska)