Nylands förbund – med sikte på framtiden

HeittomerkkiNylands förbund jobbar för framtiden i landskapet med sina 1,6 miljoner invånare. Vi

  • planerar strategiskt
  • samordnar regionala utvecklingsinsatser  
  • planlägger på landskapsnivå.
Vi driver kommunernas och invånarnas intressen och samarbetar tätt med närliggande kommuner, staten, skolor, organisationer, näringslivet och en mängd olika intressegrupper.

Landskapets internationella prägel och attraktionskraft står i fokus i vårt planerings- och utvecklingsarbete. Dessutom vill jobba för invånarnas välmående.  

Vi samarbetar tätt med närliggande kommuner, staten, skolor, organisationer samt en mängd olika intressegrupper.

Demokratiska beslutsprocesser

Den högsta beslutande rätten i förbundet innehas av landskapsfullmäktige. I fullmäktige sitter politiskt valda kommunala beslutsfattare. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen som fullmäktige väljer enligt de politiska styrkeförhållandena i kommunalvalet.

Nylands förbund har 26 medlemskommuner som finansierar merparten av verksamheten.

Landskapsförbund är lagstadgade samkommuner som regionens kommuner ska vara medlemmar i. Besluten om vilka dessa kommuner är fattas av statsrådet. Det finns sammanlagt 18 landskap i Finland.