Landskapets beslutsfattande bygger på demokratiskt valda organ

Nylands förbund är en samkommun där beslutsfattande bygger på kommunal demokrati. Detta skiljer oss från de övriga aktörerna inom regional förvaltning.

Förbundets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige som väljs av representantskapsmötet vart fjärde år efter kommunalvalet. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen.

Medlemskommunernas representanter i landskapsfullmäktige och -styrelsen väljs så att det politiska styrkeförhållandet i dessa organ avspeglar valresultatet i Nyland.

Fullmäktige utser även revisionsnämnden vars uppgift är att övervaka att de mål som fullmäktige satt för verksamheten också nås.


Läs mera: