Beslut om ERUF- och 6Aika-finansiering

Nylands landskapsdirektör fattar beslut om beviljande av finansiering ur Europeiska Regionutvecklingsfonden (ERUF) i södra Finland för projekt som förverkligar målen för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 i de sex landskapen i södra Finland samt finansieringsbeslut som gäller 6Aika-strategin som förverkligas av de sex största städerna i Finland.

Beslutet läggs fram till påseende inom fyra dagar efter att de undertecknats.

> Landskapsdirektörens beslut

Möjlighet att söka ändring

Ändring i Nylands förbunds beslut om ERUF-finansiering kan sökas av den som är delaktig eller av en kommun eller kommunmedlem i Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen. En kommun eller kommunmedlem kan endast söka ändring om beslutet berör det egna landskapet.

Ändring i Nylands förbunds beslut om 6Aika-finansiering kan förutom av delaktiga även sökas av städerna Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo eller städernas medlemmar.

I beslutet anges inom vilken tid det är möjligt att söka ändring.

Tjänstemannabesluten hålls framlagda tre månader. Beslut som innefattar personuppgifter tas bort genast då tiden för ändringssökande löpt ut.