Föredragningslistor och protokoll

Följande organs möteshandlingar finns till påseende i den elektroniska mötestjänsten:

Landskapsfullmäktiges möteshandlingar

Landskapsstyrelsens möteshandlingar (på finska)

Möteshandlingar för kommittén för språklig service

Möteshandlingar för Landskapets samarbetsgrupp (på finska)

Föredragningslistan syns till dess att protokollet godkänts officiellt.

Anmärkningen "Inte justerad” i samband med rubriken på protokollets första sida innebär att protokollet ännu kommer justeras. Anmärkningen ”Justerad” används då protokollet officiellt har godkänts.

Framläggande av protokoll

Förtroendeorganens och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda i registraturen vid Nylands förbunds byrå enligt följande:
  • landskapsfullmäktiges protokoll månadens första vardag efter protokolljusteringen
  • landskapsstyreslens protokoll följande veckas torsdag efter sammanträdet
  • tjänsteinnehavarbeslut följande månads första vardag.