Landskapets samarbetsgrupp samordnar de nyländska utvecklingsåtgärderna

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) är ett samarbetsnätverk som har som mål att utveckla Nyland. Gruppen består av finansiärer och sakkunniga och ser till att landskapets utvecklingsåtgärder samordnas.

Gruppmedlemmarna representerar förutom Nylands förbund och dess medlemskommuner även statsförvaltningen samt arbetsmarknads- och näringsorganisationerna.

Samarbetsgruppen är ett diskussionsforum där frågor som berör landskapets utveckling tas upp. Gruppen utgör grunden för den nyländska intressebevakningen och styr kommunala resurser samt fastställer regionutvecklingsprojekten och linjerna för den statliga förvaltningen.

Samarbetsgruppen godkänner Nylandsprogrammets genomförandeplan. Planen innehåller de mest brådskande projekten i landskapet jämte avtal om finansieringen av dessa.

Landskapets samarbetsgrupp är ett lagstadgat organ vars representanter utses av landskapsstyrelsen.

Gruppen sammanträder cirka sex gånger om året.


Medlemmar:


Nylands förbund och medlemskommunerna


Medlem
Ersättare
Nylands förbund
Markku Markkula, ordf.
Petri Koivuniemi

Saija ÄikäsOuti Mäkelä

Arja Karhuvaara
Matti Enroth

Kaarin Taipale, 1. vice ordf.
Risto Kolanen

Jari Sainio
Jaakko Jalonen

Sallamaari MuhonenJohanna Karimäki

Pasi Salonen
Niilo Kärki

Mia Heijnsbroek-Wirén
Christel Liljeström
Yrkeshögskolorna
Tuija Hirvikoski
Isto Mattila


Statliga myndigheter och övrig statsförvaltning


Medlem
Ersättare
NTM-centralen i Nyland
Petri Knaapinen,
2. I vice ordf.
Satu Pääkkönen

Jaakko Pesola
Tuovi Päiviö
RFV i södra Finland
Ullrike Hjelt-Hansson
Sanna Puura
Tekes
Markku Koponen
Antti Heiskanen
Aalto-universitetet
Sirkku Linna
Sanna-Katri Rautava
Helsingfors universitet
Kaisa Ainala
Helena Holopainen


Arbetsmarknads-, närings- och andra organisationer


Medlem
Ersättare
FFC Nyland
Hannele Ugur
Simo Utriainen
AKAVA Nyland
Jari Ruokolainen
Sari Melkko
STTK Nyland
Timo Vuorinen
Terhi Tuominen-Seittonen
Finlands näringsliv EK
Jari Huovinen
Jari Konttinen
Handelskamrarna i Nyland
Pia Pakarinen
Anne Pevkur
Företagarorganisationerna
i Nyland
Petri Graeffe
Esa Mänttäri
Lantbruksproducentförbunden
i Nyland
Jaakko Holsti
Bjarne Westerlund
Södra Finlands Idrott
Päivi Ahlroos-Tanttu
Helena Tikkanen
Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf.
Tapani Veistola
Hilkka Toivonen
Teknologiska forsknings-
centralen VTT
Leena Sarvaranta
Anne-Christine Ritschkoff