Anvisningar för den sökande


De som deltar i Finland 100-programmet kan mellan 16.3.2016 och 31.1.2017 söka regionalt understöd för genomförandet av sina projekt. Efter att den sökande har levererat en undertecknad ansökan till Nylands förbund behandlas ansökan enligt följande:


kuva avustushaun prosessista RU
Klicka på bilden för att göra den större.

Tidtabell för beslutsfattande

Styrgruppen för projektet Finland 100 i Nyland utvärderar projektansökningarna och föreslår åt Nylands förbund vilka projekt som ska finansieras.

Styrgruppen samlas tre gånger under ansökningstidens gång. Ansökningar behandlas enligt tidtabellen nedan.

  • Ansökningar som lämnats in senast 15.5.2016 – beslut om finansiering i juni–juli
  • Ansökningar som lämnats in senast 15.9.2016 – beslut om finansiering oktober–november
  • Ansökningar som lämnats in senast 31.1.2017  – beslut om finansiering i februari 2017

 

Avtal om hur understödet används

Statsunderstödslagen förutsätter att Nylands förbund och stödmottagaren ingår ett avtal som gäller användningen och övervakningen av statsunderstödet. Den sökande får exemplaren av avtalet i samband med beslutet om finansiering. Den sökande levererar sedan bägge exemplaren undertecknade till Nylands förbund. 


Rapportering

Understödstagaren är förpliktad att använda understödet till det ändamål som bidraget har beviljats för. Den som får understöd rapporterar om användningen av finansiering enligt följande:

  • Då projektet inleds: Understödstagaren meddelar inom två veckor efter projektets startdatum (som har angetts i ansökan) med en elektronisk blankett att verksamheten har inletts.

  • Då projektet avslutas: Understödstagaren fyller i och levererar slutrapporten till förbundet inom två veckor efter projektets avslutningsdatum (som har angetts i ansökan).


Noggrannare instruktioner om rapporteringen ges åt den sökande i samband med beslutet om understöd. Om rapportering försummas kan understödet återkrävas.


Tidtabell för betalningen

Den sökande kan välja om hälften av understödet betalas i förskott eller om hela summan betalas på en gång.

  • Understöd betalas i förskott efter att stödmottagaren har ingått ett avtal med Nylands förbund. Den andra och sista raten betalas efter att förbundet har godkänt projektets slutrapport.
  • Om understödet betalas i en rat får stödmottagaren bidraget efter att Nylands förbund har godkänt projektets slutrapport.