Lagstiftning, immateriella rättigheter och hemlighållande av uppgifter

 

Lagstiftningen och användningen av understöd

För användningen av understödet tillämpas statsunderstödslagen. Understödstagaren ansvarar för att understödet används ändamålsenligt. Stödmottagaren rapporterar om användningen. Om understödet används fel kan det understöd som har använts återkrävas i enlighet med 19 §. I enlighet med 16 § är det möjligt att utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.

Upphandlingslagar

Stödmottagaren ska ta i beaktande eventuell skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling.

Immateriella rättigheter

Förutom stödmottagarens rättigheter har statsrådets kansli och Nylands förbund rätt att fritt använda allt material och alla resultat som har uppkommit i samband med verksamhet som har finansierats med statsunderstöd. Rättigheten är i kraft under obegränsad tid. Till rättigheten hör rätten att använda, kopiera och göra ändringar i materialet samt rätten att överlämna materialet åt en tredje part. Resultat och material som blivit till genom verksamhet som finansierats med statsunderstöd kan läggas fram till påseende på det sätt som statsrådets kansli eller Nylands förbund väljer, till exempel på den nationella webbplatsen för Finland 100.

Handlingars offentlighet och sekretess

Beträffande ansökningshandlingarnas offentlighet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bland den sökandes kontaktuppgifter offentliggörs endast projektets och den sökandes namn (punkterna 1.1 och 1.2 i ansökningsblanketten). Alla andra kontaktuppgifter som ingår i ansökan behandlas konfidentiellt.

Om den sökande anser att det i samband med projektet finns uppgifter som med tanke på den sökande ska hemlighållas, och på vilka lagen i fråga inte kan tillämpas, ska detta material levereras till förbundet i ett skilt dokument som bifogas med ansökan. Ange att handlingen är sekretessbelagd. I övriga fall är ansökningarna offentliga, med undantag av kontaktuppgifterna som behandlas konfidentiellt. Nylands förbund beslutar om informationen ska hemlighållas.