rss Aktuella artiklar

15.02.2017

Befolknings- och arbetsplatsprojektioner ger grund för landskapsplanen

Nuoret. Kuva Tuula Palaste
Nylands förbund har publicerat en utredning där man redogör för alternativa scenarier för Nylands regionalekonomi. Utifrån dem har man gjort upp befolknings- och arbetsplatsprojektioner på både kommun- och regionnivå som sträcker sig ända till år 2050. De olika projektionerna beskriver hur ekonomins, befolkningens och arbetsplatsernas tillväxt och tillväxthastighet kan förverkligas i regionerna i Nyland.

Med hjälp av projektionerna har man uppskattat sysselsättningsgradens och försörjningskvotens utveckling. I utredningen har man också gjort olika kalkyler över förändringarna i bostadsbyggnadsbeståndet och bostadsproduktionsbehovet. Den mest betydande faktorn med tanke på produktionsbehovet är den efterfrågan som följer av att befolkningen ökar.

Antalet personer i pensionsålder och arbetsför ålder ökar i Nyland

Kumpulan kirpputori. Kuva Tuula PalasteUtredningen har genomförts av verkställande direktör Seppo Laakso från Kaupunkitutkimus TA Oy i samarbete med Nylands förbund och utomstående sakkunniga.

– Enligt resultatet inverkar förändringarna i befolkningsstrukturen kraftigt på Nylands utveckling. Antalet och andelen invånare i pensionsåldern kommer att öka enligt alla projektioner och i samtliga regioner. I motsats till övriga Finland fortsätter antalet invånare i arbetsför ålder att öka i Nyland.

Laakso berättar att de olika alternativen ändå skiljer sig mycket från varandra vad gäller den arbetsföra befolkningens utveckling i de olika nyländska regionerna, i synnerhet utanför huvudstadsregionen.

Invandrarna en central källa till befolkningstillväxten

keskuskatuEnligt Laakso kommer befolkningen med invandrarbakgrund att utgöra den viktigaste källan till befolkningsökningen. Speciellt de alternativ som förutspår en snabb tillväxt grundar sig på en föreställning om att den aktiva invandringen till Nyland fortsätter.

Det förekommer stora skillnader mellan alternativen vad gäller regionernas arbetsplatsutveckling. Skillnaderna beror på två faktorer: branschstrukturen och befolkningsutvecklingen.

Laakso anser att arbetsplatserna sannolikt kommer att öka i regioner där det uppstår jobb inom service- och byggbranschen. Befolkningstillväxten ökar framför allt efterfrågan på lokala tjänster och skapar således också nya jobb. I regioner med mycket primärproduktion och industri är tillväxten däremot anspråkslös

– Med tanke på planläggningen på landskapsnivå är en snabb tillväxt som riktar sig till alla centrum det mest intressanta alternativet för samtliga regioner, eftersom det ger en uppfattning om vilken volymmässig tillväxt och strukturförändring det är lönt att förbereda sig på i landskapet, konstaterar Laakso.

– För att alternativet ska bli verklighet förutsätts att produktiviteten och konkurrenskraften ökar i alla centrumområden i Nyland, utgående från respektive regions egna styrkor. Det möjliggör livskraftiga regioner och en hög sysselsättningsgrad. Å andra sidan medför tillväxten ett tryck på den ekologiska och sociala hållbarheten.

> Bekanta dig med utredningen (pdf, på finska)

Ytterligare upplysningar: Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar